This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Adolygu gwefan DAN 24/7

Diolch yn fawr am roi o'ch amser i edrych ar yr arolwg hwn, gofynnwn i chi ddarllen yr esboniad pam yr ydym yn gofyn am adborth ar ein gwefan.
Bwriad yr arolwg hwn yw casglu adborth ar osodiad a gweithrediad presennol gwefan dan247.org.uk
Ein nod yw sicrhau bod y wefan yn gweithredu mewn modd mor effeithiol phosibl i gynifer o bobl ledled Cymru ag y bo modd; gallwn wneud hyn trwy ddiweddaru'r cynnwys, gwella hygyrchedd a gwneud y wefan yn fwy hwylus i ddefnyddwyr.
Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i'r arolwg fydd 31 Awst 2020.

Cipio data

Llenwch y wybodaeth isod, mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn casglu adborth gan gynifer o bobl a sefydliadau phosibl ledled Cymru.

Sylwer; caiff y wybodaeth yn yr ymateb hwn ei chadw'n ddienw:
  • Rydym yn gofyn am wybodaeth am eich ardal, mae hyn er mwyn sicrhau ein bod wedi casglu arolygon o bob rhan o Gymru.
  • Rydym yn gofyn am eich swydd fel y gallwn gael cynifer o safbwyntiau phosibl.
  • Rydym yn gofyn am eich oedran er mwyn sicrhau bod newidiadau i'r wefan yn addas ar gyfer demograffeg oedran sydd mor eang phosibl.

Survey

1. Beth yw'ch oedran?

2. Pwy yw'ch awdurdod lleol?

3. Beth ywch swydd?

Ewch i wefan www.dan247.org.uk gan ddechrau wrth y dudalen hafan, o'r fan honno, gofynnwn i chi edrych ar y wybodaeth sydd ar gael

4. I ba raddau y mae gosodiad y wefan yn diwallu eich anghenion?

Os ydych wedi ateb b, c, neu d, esboniwch pam

5. A ydych yn teimlo bod y wybodaeth ar y wefan yn ddigonol?

Os gwnaethoch ateb 'na', esboniwch pam

6. Defnyddio'r wefan; pa mor hawdd oedd hi i ddefnyddio ein gwefan?

Os ydych wedi ateb b, c, d neu e, esboniwch pam

Bydd rhan nesaf yr arolwg yn gofyn i chi edrych ar elfennau penodol wrth ddefnyddio'r wefan, a bydd ychydig o gwestiynau i ddilyn.

Bydd hyn yn caniatu i ni adolygu hwylustod mynediad at wybodaeth benodol.

7. A fyddech cystal cheisio dod o hyd i wybodaeth am leihau niwed trwy alcohol, pa mor hawdd oedd hyn?

8. A fyddech cystal cheisio dod o hyd i wybodaeth am gyffuriau a dewiswch un penodol. A oes digon o wybodaeth?

Os ydych wedi dewis b neu c, rhowch eich rhesymau pam

9. Yn dilyn y cwestiwn blaenorol, parhewch gyda'r un gwybodaeth am y cyffur o'ch dewis. A oedd y wybodaeth o gymorth?

Os ydych wedi ateb b neu c, esboniwch pam

Mae ein cronfa ddata o wasanaethau'n cyfrannu at ein cyfleuster chwilio ar-lein. Dilynwch y broses o chwilio am wasanaeth yn eich ardal chi.

O'r dudalen hon, byddech yn clicio ar 'Gwasanaethau', yna byddai angen i chi ddewis 'cyffuriau' o'r gwymplen ac i nodi rhan gyntaf eich cod post.

10. Rhowch adborth i ni ar y canlyniadau chwilio.

Os ydych wedi ateb b neu d, esboniwch eich ateb.

11. Yn dilyn y cyfarwyddyd blaenorol, a oedd gwybodaeth am y gwasanaeth yn gyfredol ac yn gywir, hyd y gwyddoch chi?

Os gwnaethoch ateb Na, rhowch wybod i ni pa wasanaeth/gwasanaethau nad oeddent yn gyfredol nac yn gywir.

12. Os oeddech am gael llenyddiaeth neu wybodaeth am hunangymorth, sut hoffech gael manteisio arni?

13. I gael gwybodaeth a diweddariadau am gyffuriau ac alcohol, pa fformat fyddai'n well gennych?

14. A oes gennych unrhyw enghreifftiau o wefannau y gallwch eu defnyddio'n hawdd?

15. Pa ddulliau cyfathrebu fyddai'n well gennych wrth gysylltu gwasanaeth fel DAN 24/7?Arall:

16. Bydd y wefan yn edrych ar ddefnyddio fforwm proffesiynol i drafod unrhyw feysydd sy'n peri pryder o ran sylweddau ar draws Cymru e.e. defnyddio Fentanyl yn Ynys Mn. O'i gadarnhau, byddai Dan247 ar gael yn ddiweddarach i drefnu rhybudd cyffuriau trwy ddatganiad i'r wasg.
A yw hyn yn rhywbeth y byddech yn ei groesawu fel rhan o weithio/cyfathrebu'n dda ar draws partneriaethau?

Nac? ydy esboniwch pam

17. Gallai cynnwys dolenni i wasanaethau a gwybodaeth perthnasol ar y wefan newydd olygu gwefan fwy effeithiol i ymwelwyr, a gweithio'n well mewn partneriaeth.
A oes unrhyw wasanaethau, dolenni neu ddarnau o wybodaeth eraill a ddylai gael eu cynnwys ar y wefan newydd, yn eich barn chi?

18. Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol ond os oes gennych unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu am y wefan, dylech gynnwys hyn isod.