This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

BZP

A2, Frenzy, Nemesis, Pep, Euphoria a sawl term arall.

What does BZP look like?

Ar Űl ei gynhyrchu gall Piperazine fod mewn amrywiol ffurfiau a siapiau. Gall tabledi fod mewn amrywiol liwiau a gallent fod a symbolau wedi'u boglynnu arnynt; mae'r rhain yn amrywiol iawn er enghraifft wyneb, calon, pili pala, aderyn, seren ayb. Gellir eu gwerthu hefyd ar ffurf powdr heb fod yn glaer wyn ac fel hylif.

BZP / Piperazine

Enwau Gwyddonol

1-benzylpiperazine

Enw Cyffredinol

Piperazine. Eraill yn y dosbarth Piperazine o gemegolion yn cynnwys 2C-B-BZP, DCPP, DBZP, MBZP, TFMPP ymysg eraill.

Effeithiau BZP

Effeithiau a Ddymunir:

Effeithiau'n debyg i amffetaminau ac ecstasi. Teimlo'n effro, llawn egni ac ewfforia.

SgÓl Effeithiau:

Chwydu a phoen bol, ceg sych, cyffro a phryder, curiad calon afreolaidd, dolur rhydd, adweithiau alergaidd, twymyn a ffitiau. Methu cysgu a 'phen mawr' syn para am hir yn ogystal ‚ golwg aneglur a chur pen.

Risgiau

Tymor byr:

Seicosis llym, gwenwynder arennol a thrawiadau.

Tymor hir:

Ni wyddom hyd yn hyn beth yw'r risgiau tymor hir, ond gallent gynnwys methiant resbiradol, gwenwynder Serotonin a chymhlethdodau meddygol eraill o ganlyniad i wenwynder. Mae gan BZP y potensial ar gyfer dibyniaeth seicolegol a phroblemau iechyd meddwl.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does BZP work?

Symbylydd yw BZP sy'n effeithio'n debyg i amffetaminau ac ecstasi; gall effeithio am rhwng 4-8 awr.

Statws Cyfreithiol:

Mae Piperazine yn gyffur Dosbarth C dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is BZP Taken?

Gellir cael BZP fel arfer ar ffurf powdr, tabled neu gapsiwl, felly eu llyncu a wneir fel arfer. Fodd bynnag, gellir snwffian neu ysmygu'r powdr. Gellir ei ddefnyddio'n fewnwythiennol hefyd, ond mae hyn yn brin iawn. Ni argymhellir cymryd yr hylif cychwynnol- rhydd drwy'r geg, oherwydd ei natur rhydol a bydd yn llosgi.

Paraphernalia

Dim.

Defnydd Meddygol:

Credir iddo gael ei ddatblygu'n wreiddiol yn y 1950au fel cyffur gwrth-barasitig i'w ddefnyddio ar anifeiliaid fferm, ond cefnwyd arno fel triniaeth llyngyr oherwydd y sgil effeithiau. Nid yw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer triniaethau meddygol o gwbl ar hyn o bryd.

O ble mae'n dod?

Mae Piperazine yn ddosbarth eang o gymysgedd cemegol. Mae BZP yn deillio o piperazine, sy'n dod fel un ai halen hydroclorid neu hylif cychwynnol rhydd. Mae'r halen hydroclorid yn soled a gwyn, ond mae'r ffurf gychwynnol yn hylif ychyDig yn felyn-wyrdd. Mae'r ffurf gychwynnol yn rhydol a gall achosi llosgiadau. Defnyddir Piperazine hefyd i gynhyrchu plastig, resin, plaladdwyr, hylif breciau a deunyddiau diwydiannol eraill.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol fel aciwbigo. Mae'r cynnydd mewn deunydd o symbylydd wedi arwain at rai asiantaethau'n cynnig gwasanaethau arbennig megis cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapÔau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd a chyfeiriadau posibl at adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu a'r adran achosion brys yn yr ysbyty lleol efallai wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal ‚ gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about BZP problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234