This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Caffeine

Coffi, te, coco, diodydd ysgafn a diodydd egni, Pro Plus, tabledi colli pwysau

What does Caffeine look like?

Ar ei ffurf naturiol pur, mae'n alcaloid crisialaidd chwerw ei flas, sy'n gweithio fel cyffur symbylu a diwretig ysgafn. Fe'i ceir mewn coffi, te, coco, diodydd meddal megis cola a diodydd egni.

Caffeine Drinks

Enwau Gwyddonol

Caffein

Enw Cyffredinol

Caffein

Effeithiau Caffeine

Effeithiau a Ddymunir:

Stimiwleiddiad ysgafn, bywiogrwydd, lleihau teimlad o fod yn gysglyd.

Sgl Effeithiau:

Diffyg cwsg, tyndra, cruchguriad y galon, pryder.

Risgiau

Tymor byr:

Methu cysgu, goddefedd, gorddos - gall gorddos o gaffein, fel arfer mwy na thua 300 miligram yn ddibynnol ar bwysau'r corff a lefel goddefedd caffein, achosi i'r system nerfau canolog or-stimiwleiddio o'r enw meddwdod caffein (nerfau caffein). Mae symptomau meddwdod caffein yn debyg i orddos stimiwleiddiadau eraill, a gall gynnwys aflonyddwch, nerfusrwydd, cyffro, methu cysgu, wyneb yn gwrido, pasio dwr yn amlach, anhwylderau gastroberfeddol, cyhyrau'n plycio, croendenau, curiad calon afreolaidd neu gyflym. Mewn achosion o orddosau llawer mwy, gall mania, penbleth, rhithweledigaethau a seicosis ddigwydd. Mewn achosion o orddos difrifol, gall arwain at farwolaeth. Byddai cyflawni dos farwol gyda chaffein yn anodd gyda choffi arferol ond mae adroddiadau am farwolaethau drwy orddos tabledi caffein.

Tymor hir:

Aflonyddwch, pryder llym, dibyniaeth, symptomau rhoi'r gorau wrth stopio'n rhy sydyn, croendenau, cur pen, pryder. Cythruddo'r system dreuliol a phroblemau calon. Gall caffein arwain at gyflwr a elwir yn gaffeiniaeth os defnyddir llawer iawn ac yn enweDig dros gyfNod amser estynedig. Mae Caffeiniaeth fel arfer yn cyfuno dibyniaeth caffein ag ystod o symptomau corfforol a meddyliol, gan gynnwys nerfusrwydd, croendenau, pryder, cyhyrau'n plygio, methu cysgu, cur pen, cruchguriad y galon a llawer o ddeunydd, a gall dros amser arwain at wlserau peptig a phroblemau gastroberfeddol eraill wrth i'r caffein gynyddu cynhyrchiad asid y stumog. Mae pedwar anhwylder seiciatryddol a achosir gan gaffein: meddwdod caffein, anhwylder pryder a achosir gan gaffein, anhwylder diffyg cwsg a achosir gan gaffein ac anhwylder sy'n gysylltiedig chaffein na nodwyd yn benodol (NOS).

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Caffeine work?

Symbylydd y brif system nerfol.

Statws Cyfreithiol:

Cyfreithiol i'w dyfu, cynhyrchu, cyflenwi, meddu a defnyddio.

How Is Caffeine Taken?

Mewn diodydd caffein megis yr ystod eang o de a choffi, diodydd meddal byrlymog megis cola, mewn bwyd megis cynnyrch siocled neu fel blas mewn amrywiol fwydydd. Mae'n cael ei ddefnyddio mewn meddyginiaethau dros y cownter fel Pro Plus i gynorthwyo i leddfu blinder, hefyd mewn rhai mathau o dabledi colli pwysau.

Paraphernalia

Pot coffi i wneud y coffi, tebot i wneud te, melysydd, llaeth

Defnydd Meddygol:

Mewn meddyginiaethau megis Pro Plus i helpu i oroesi blinder a lludded, gellir dod o hyd iddo mewn rhai tabledi colli pwysau hefyd.

O ble mae'n dod?

Bodau dynol sydd fwyaf tebygol o gymryd caffein, mewn trwythau a echdynnir o geirios (hadau) y planhigyn coffi, dail y llwyn te, yn ogystal ag amrywiol fwyd a diod sy'n cynnwys cynnyrch sy'n deillio o'r gneuen kola (cola). Mae te yn cyfeirio at gynnyrch amaethyddol o'r planhigyn Camellia Sinensis, planhigyn bytholwyrdd sy'n tyfu'n bennaf mewn hinsawdd drofannol ac isdrofannol (gall rhai mathau ymdopi hinsawdd oerach), ac mae'n ddiod aromatig a baratoir gyda'r dail gyda dwr poeth neu ferwedig. Cynhyrchir te du, te oolong, te gwyrdd a the gwyn o'r un llwyn, ond fe'u prosesir yn wahanol. Mae coffi yn ddiod a wneir o hadau'r planhigyn coffi wedi'u rhostio - y ddau fath a dyfir yn fwyaf cyffredin yw'r Coffea Robusta a Coffea Arabica. Cnt eu tyfu yn America Ladin, De-ddwyrain Asia ac Affrica. Pan fydd ceirios coffi wedi aeddfedu, cnt eu hel, prosesu a'u sychu. Bydd yr hadau wedyn yn cael eu rhostio, gan fynd drwy sawl newid ffisegol a chemegol. Byddant yn cael eu rhostio at wahanol raddfeydd, yn ddibynnol ar y blas a geisir ei gyflawni, yna cnt eu malu'n fn yn barod i greu paned o goffi. Gellir paratoi a gweini coffi mewn sawl gwahanol ffordd. Mae cola yn ddiod meddal sy'n cynnwys caffein ac mae'n deillio o'r gair 'kola', sef cneuen sy'n cynnwys ffynhonnell naturiol o gaffein a ddefnyddiwyd yn wreiddiol i wneud y mathau hyn o ddiodydd. Bydd y gneuen kola yn cael ei chnoi mewn sawl diwylliant gorllewin Affrica oherwydd ei effaith adfywiol ysgafn.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae rhai pobl phroblemau difrifol chaffein. Bydd yfwyr coffi trwm yn sn am gur-pen a symptomau diddyfnu eraill wrth newid i yfed fersiynau heb gaffein. Mae'r rhain yn symptomau dros dro, a phrin iawn, ond mae'n digwydd, a gall y rhai sy'n gaeth i goffi fod yn dioddef symptomau 'caffeinistiaeth' a byddant yn cyflwyno mewn asiantaethau cyffuriau. Gall MT gefnogi pobl sydd yn dioddef o gur-pen a symptomau eraill sy'n gysylltiedig diddyfnu caffein, byddai angen atgyfeiriad at gefnogaeth bellach pe bai angen. Gall asiantaethau cwnsela fod yn briodol ac maen nhw wedi cael cleientiaid yn adrodd eu bod yn yfed llawer iawn - sawl litr y dydd - o ddiodydd cola yn cynnwys caffein. Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gallwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Caffeine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012
View Printable Page
Return to Drugs A-Z Homepage