This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Cathinone

Cathinone

What does Cathinone look like?

Mae Cathinone yn gyfansawdd cemegol sy'n digwydd yn naturiol, mae'n gydran o'r llwyn Catha edulis - Khat. Gellir cynhyrchu Cathinone hefyd yn synthetig, gelwir weithiau yn 'Cathinone Amnewidiol'. Cathinone synthetig yw'r cynhwysyn allweddol mewn cyffuriau hamdden megis Mephedrone.

Cathinone: A component of Khat

Enwau Gwyddonol

Benzoylethanamine,
(S)-2-amino-1-phenyl-1-propanone

Enw Cyffredinol

Cathinone

Effeithiau Cathinone

Effeithiau a Ddymunir:

Siaradus, ewfforia a chynhyrfiad, bywiogrwydd, ymlediad cannwyll y llygad.

SgÓl Effeithiau:

Methu cysgu, dim chwant bwyd, crychguriad y galon, ceg sych, gor-actifedd, rhwymedd.

Risgiau

Tymor byr:

Pryder, ymddygiad gorffwyll, Paranoia, goddefiad.

Tymor hir:

Iselder, natur flin, dibyniaeth seicolegol, ond ni wyddom lawer iawn am niwed tymor hir.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Cathinone work?

Symbylydd y brif system nerfol. Mae gan Cathinone strwythur tebyg i amffetamin ac mae'n achosi rhyddhau dopamine.

Statws Cyfreithiol:

Mae cathinone a cathine yn gyffuriau Dosbarth C, dan y Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau.

How Is Cathinone Taken?

Amrywiol, yn ddibynnol ar ffurf y cyffur.

Paraphernalia

Amrywiol, yn ddibynnol ar ffurf y cyffur.

Defnydd Meddygol:

Dim

O ble mae'n dod?

Mae cathinonadau yn gyfansawdd cemegol sy'n digwydd yn naturiol, mae'n gydran o'r llwyn Catha edulis - Khat. Mae Cathinone yn gemegol debyg i Ephedrine, cathine ac amffetaminau eraill.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol fel aciwbigo. Mae cynnydd yn y defnydd o symbylydd wedi arwain rhai asiantaethau i gynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapÔau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd a chyfeiriadau posibl at adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu a'r adran achosion brys yn yr ysbyty lleol efallai wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal ‚ gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Cathinone problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 02 September 2012