This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Cyclizine

Valoid.

What does Cyclizine look like?

Fel ampwl: mae cyclizine tartrate yn cael ei gynnwys fel gwrth-emetig mewn Cyclimorph - opoid a ddefnyddir i reoli poen. Ar ffurf tabled dan yr enw brand Diconal, ble mae'n cael ei weithredu fel gwrth-emetig wedi'i gyfuno 'r opoid dipipanone i reoli poen a salwch.

Cyclizine Tablets

Enwau Gwyddonol

Cyclizine hydroclorid (tabledi), cyclizine lactate (ampylau)

Enw Cyffredinol

Cyclizine

Effeithiau Cyclizine

Effeithiau a Ddymunir:

Llonder dwys - rhuthr - wrth ei chwistrellu

Sgl Effeithiau:

Cysglyd, golwg aneglur, pendro, dryswch, colli cof dros dro.

Risgiau

Tymor byr:

Damweiniau (yn benodol os yw'n cael ei gymysgu ag Alcohol).

Tymor hir:

Dibyniaeth, dryswch cronig, problemau'r galon, symudiadau anwirfoddol o'r cyhyrau (atacsia), symudiadau anwirfoddol i'r llygaid (nystagmus).

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Cyclizine work?

Gwrth-histamin, gwrth-emetig

Statws Cyfreithiol:

Gellir prynu tabledi valoid o fferyllfeydd heb unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol.

How Is Cyclizine Taken?

Drwy'r geg neu ei chwistrellu - fel arfer fel cyfuniad gyda Heroin neu physeptone.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei chwistrellu: nodwyddau a chwistrell, dwr, matsien neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau.

Defnydd Meddygol:

Fel gwrth-emetig i reoli cyfog a chwydu.

O ble mae'n dod?

Dyma gyffuriau fferyllol a ellir ei ddargyfeirio i'r farchnad anghyfreithlon.

Gwasanaethau sy'n helpu

Pan gaiff ei ddefnyddio gydag opiadau (Diconal) mae'n ffurfio dibyniaeth. Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai wneud cyfeiriadau at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn ysbytai neu gyferbyn iddynt ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu rhai sy'n defnyddio cyffuriau, yn enwedig unigolion sy'n gaeth i gyffuriau opiate/opioid. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid iddynt fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Cyclizine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012