This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Dihydrocodeine

DF's, DF118's, DHC, Diffs.

What does Dihydrocodeine look like?

Mae DihydroCodeine ar gael fel arfer fel tabledi, ac hefyd fel tabledi rhyddhau hir, hylif drwy'r geg, ac weithiau mewn ffiolau chwistrelladwy ar gyfer gweinyddu yn y cyhyr.

DF118 tablets

Enwau Gwyddonol

4,5-alpha-epoxy-3-methoxy-17-methyl-morphinan-6-ol

Enw Cyffredinol

Dihydrocodeine

Effeithiau Dihydrocodeine

Effeithiau a Ddymunir:

Dedwyddwch, llai o bryder, ymlacio, lladdwr poen

Sgl Effeithiau:

Syrthni, dryswch, teimlo'n ddryslyd, cyfog a salwch, cosfa a fflysio y croen, rhwymedd.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefgar, damweiniau, gorddos. Fel gyda Codeine, dylid osgoi gweinyddu mewnwythiennol, gan y gall arwain at ddifrod i'r gwythiennau a chylchrediad, hylif ar yr ysgyfaint a all fod yn beryglus, a adwaith alergedd difrifol all arwain at farwolaeth.

Tymor hir:

Dibyniaeth gorfforol a seicolegol gyda defnydd niferus. Mae nifer o baratoadau dihydroCodeine yn cynnwys poen laddwyr megis Paracetamol, a gall dos uchel fod yn wenwynig i'r iau.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Dihydrocodeine work?

Poen laddwr Opioid lled-synthetig. Iselydd y system nerfol ganolog, poen laddwr, lleddfwr peswch.

Statws Cyfreithiol:

Mae tabledi yn Dosbarth B o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, a ffiolau chwistrelladwy yn Dosbarth A, meddyginiaeth presgripsiwn yn unig (mae ychyDig o dihydroCodeine mewn rhai meddyginiaeth a ellir eu prynu heb bresgripsiwn o fferyllfeydd.)

How Is Dihydrocodeine Taken?

Bydd tabledi'n cael eu llyncu drwy'r geg. Nid yw DihydroCodeine yn toddi mewn dwr ac felly mae'n anodd ei chwistrellu - mae defnyddwyr sydd wedi ceisio malu tabledi'n fn er mwyn chwistrellu wedi nodi ei fod yn brofiad poenus. Mae ffiolau chwistrelladwy ar gyfer pigiad yn y cyhyr yn unig.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei chwistrellu, ffiolau wediu paratoi, nodwydd, chwistrell.

Defnydd Meddygol:

I drin poen cymedrol i ddifrifol yn ogystal pheswch a rhywun sy'n fyr ei gwynt. Gellir canfod DihydroCodeine mewn meddyginiaethau eraill megis Co-dydramol a Paramol, sydd hefyd yn cynnwys Paracetamol.

O ble mae'n dod?

Dyma gyffuriau fferyllol sydd weithiau'n cael ei ddargyfeirio gan wneuthurwyr, fferyllfeydd neu bresgripsiwn Meddyg Teulu.

Gwasanaethau sy'n helpu

Gall y rhai sy'n defnyddio DF gael cymorth gan 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai wneud cyfeiriadau at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau (DDU). Mae'r rhain fel arfer mewn neu ger ysbytai ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu'r rhai sy'n defnyddio cyffuriau, yn enwedig pobl sy'n gaeth yn gorfforol. Mae nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid i breswylwyr fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Dihydrocodeine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234