This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Ephedrine

Ephedrine.

What does Ephedrine look like?

Powdr gwyn crisialaidd; tabledi 15mg, 30mg a 60mg.

Various forms of Ephedrine

Enwau Gwyddonol

Ephedrine Hydrochloride, Ephedrine Sulphate

Enw Cyffredinol

Ephedrine

Effeithiau Ephedrine

Effeithiau a Ddymunir:

Yn aml caiff Ephedrine ei werthu fel amffetaminau neu gynnyrch tebyg fel ecstasi neu wedi’i gymysgu â hwy. Heb yn wybod byddai defnyddwyr yn chwilio am ewfforia, bywiogrwydd, hyder ac egni.

Sgîl Effeithiau:

Insomnia, diffyg archwaeth, tensiwn.

Risgiau

Tymor byr:

Pryder, Paranoia, goddefgarwch, dryswch, aflonyddwch a phanig.

Tymor hir:

Dibynnol ar symbylyddion, arrhythmia’r galon, trawiad ar y galon, cynnydd uchel yn eich pwysedd gwaed, strôc a niwed i dderbynyddion yr ymennydd.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Ephedrine work?

Symbylu’r brif system nerfol.

Statws Cyfreithiol:

Ar hyn o bryd nid yw Ephedrine yn cael ei ddosbarthu fel sylwedd a reolir dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, felly nid yw’n anghyfreithiol i feddu arno neu i’w ddefnyddio mewn symiau bach. Bydd gwerthu Ephedrine fel paratoad didrwydded yn eich rhoi mewn perygl o gael eich erlyn dan y Ddeddf Meddyginiaethau. Mae cynnyrch sydd wedi’u selio ar Ephedrine yn cael eu hystyried ar hyn o bryd gyda chynigion i’w gwneud yn feddyginiaethau presgripsiwn yn unig.

How Is Ephedrine Taken?

Mae’n cael ei ddefnyddio fel cymorth i golli pwysau a hefyd fel llenwad neu ‘toriad’ mewn amffetamin a chynnyrch eraill. Gellir ei lyncu fel tabled, ei sniffian i fyny’r trwyn, ei doddi mewn diod neu ei chwistrellu.

Paraphernalia

Os ydych yn ei sniffian bydd angen llafn rasel, arwyneb gwastad caled (fel drych neu wydr), tiwb neu bres papur wedi’i rolio.

Os ydych yn ei chwistrellu: bydd angen chwistrell a nodwydd, dwr a rhwymyn tynhau.

Defnydd Meddygol:

I drin bronchitis ac asthma, cyflyrau alergedd fel clwy’r gwair, ac fel chwistrell trwynol.

O ble mae'n dod?

Alcaloid ydyw sy’n dod o amryw o blanhigion sy’n perthyn i’r teulu Ephedra. Mae’n gyffur fferyllol sydd weithiau’n dod o wneuthurwr cyfreithlon. Mae hefyd yn cael ei gynnwys mewn cynnyrch dros y cownter sy’n cael eu gwerthu mewn fferyllfeydd.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae gan y rhan fwyaf o ardaloedd yn y DU brosiectau neu ‘asiantaethau stryd’ (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned) sy’n cynnig amryw o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, newid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapďau cyflenwol fel aciwbigo. Mae’r cynnydd mewn defnyddio symbylyddion wedi arwain at rai asiantaethau i gynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapďau gwahanol eraill a rhagnodi cyffuriau gwrthiselder, a chyfeiriad posibl at adsefydliad preswyl hefyd. Mae gan rai gwasanaethau oriau gweithio hirach ac efallai byddent yn rhoi cefnogaeth dros y penwythnos. Gall Meddygon Teulu ac o bosibl eich Adran Achosion Brys yn eich ysbyty lleol eich cyfeirio at wasanaethau cyffuriau arbenigol yn ogystal â gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Ephedrine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012