This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

GHB

GBH, liquid ecstasy, liquid e, liquid X, blue nitro.

What does GHB look like?

Cyffur synthetig. Yn ei ffurf sylfaenol mae'n hylif clir hallt ond mae'n gallu cael ei liwio'n las yn artiffisial. Weithiau'n dod ar ffurf powdr, tabled neu gapsiwl.

GHB in small bottles

Enwau Gwyddonol

Gamma-Hydroxybutyric Acid

Enw Cyffredinol

Gammahydroxybutyrate, Sodium Oxybate

Effeithiau GHB

Effeithiau a Ddymunir:

Yn cynnwys ewfforia, llai o swildod, ymlacio. Oherwydd ei fod yn hyrwyddo secretiad yr hormon tyfu, mae rhai sy'n ceisio magu cyhyrau yn ei ddefnyddio. Gall yr effaith bara rhwng 1.5 a 3 awr, neu hyd yn oed mwy os oes dos mawr wedi'i gymryd neu os yw wedi'i gymysgu ag Alcohol.

SgÓl Effeithiau:

Cyfog, chwydu, penysgafndra, teimlo'n ddryslyd, wedi cynhyrfu, amharu ar y golwg, colli cof yn y tymor byr.

Risgiau

Tymor byr:

Gorddos, ffitiau, Coma neu ymgwympiad resbiradol. Er gwaetha'r rhain, mae adferiad cyflym yn arferol ac ni chofnodwyd unrhyw farwolaethau o GHB yn unig. Mae ei ddefnyddio ar y cyd ‚ chyffuriau eraill, yn enweDig Alcohol, yn cynyddu'r risgiau ac mae'n gallu bod yn angheuol. Mae GHB wedi bod ymhlyg ‚ nifer o achosion o dreisio gyda chymorth cyffuriau pan fydd yn cael ei gymysgu mewn alcohol.

Tymor hir:

Posibilrwydd o ddibyniaeth gorfforol a seicolegol, a diddyfnu ar Űl defnydd parhaus.

Reducing Harm

Information to help with Reducing Harm when using GHB

How does GHB work?

Tawelydd anaesthetig, iselydd y system nerfol ganolog.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth C dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is GHB Taken?

Drwy'r geg, fel arfer mewn dos bychan fel llond llwy de (5ml) ar y tro.

Paraphernalia

Mae GHB yn cael ei werthu fel arfer mewn poteli plastig bychan yn cynnwys tua 40ml.

Defnydd Meddygol:

Fel tawelydd cyn llawfeddygaeth, triniaeth at cataplecsi mewn cleifion ‚ narcolepsi (anhwylder cysgu).

O ble mae'n dod?

Mae GHB yn cael ei gynhyrchu a'i ddosbarthu'n anghyfreithlon drwy'r post fel arfer, os nad yw'n cael ei gynhyrchu'n fferyllol i'r diwydiant meddygol.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gallwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau. I gael disgrifiad o'r hyn y mae gwasanaethau cyffuriau gwahanol yn ei wneud, dewiswch wasanaethau helpu yma neu'r brif ddewislen.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about GHB problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234