This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

MSJ

Doggies, Blues, Benzo's, Dodgies, Vera's, Scoobies, Vallies

What does MSJ look like?

Mae'r rhain yn dabledi bach glas gyda MSJ wedi'u hargraffu arnynt a llinell las ar draws y llall. Maen nhw'n gallu amrywio mewn maint o 4.5mm i 7mm ar draws. Mae cynhyrchiad anghyfreithlon yn golygu nad yw'r dos yn gyson, mae'n bosibl iddynt gael eu gwerthu fel 10mg, ond gallent amrywio o 8mg i 30mg, ond ni fyddwn yn gwybod hyn nes byddant yn cael eu cymryd. Gan nad ydynt wedi'u rheoleiddio, mae'n bosibl na fydd rhai yn cynnwys unrhyw diazepam, ac mae rhai wedi bod yn cynnwys Benzodiazepines a chemegolion eraill. Byddant o bosibl yn cael eu gwerthu mewn tybiau, bagiau plastig neu becynnau swigen.

MSJ tablets

Enwau Gwyddonol

Diazepam (Valium)

Enw Cyffredinol

Benzodiazepine - Tawelydd ysgafn

Effeithiau MSJ

Effeithiau a Ddymunir:

Ymlacio, llai o bryder, syrthni, dedwyddwch.

Sgl Effeithiau:

Penysgafn, diffyg cydlynu, diffyg cofio difrifol, ymosodedd, syrthni, cur pen, ffwndro

Risgiau

Tymor byr:

Goddefedd, damweiniau, risg o orddos os caiff ei gyfuno ag Alcohol neu gyffuriau eraill. Ni fydd defnyddwyr cyflenwadau anghyfreithiol yn gwybod cryfder yr hyn byddant yn eu cymryd ac fe allent gymryd gormod.

Tymor hir:

Gellwch fod yn gaeth (dibynnol) - symptomau diddyfnu difrifol ac os byddwch yn stopio eu cymryd yn rhy sydyn, agoraffobia, pyliau o banig, pryder difrifol. Efallai byddwch yn gwneud rhywbeth byddwch yn ei edifar yn fawr. Oherwydd y dos ym mhob tabled, ond hefyd heb wybod a oes unrhyw gemegyn arall yn y gymysgedd, mae'r risgiau yn amrywiol ac yn anhysbys.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does MSJ work?

Iselydd y system nerfol ganolog, llonyddwr

Statws Cyfreithiol:

Mae Diazepam yn feddyginiaeth presgripsiwn yn unig, Dosbarth C dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau. Mae cynhyrchu anghyfreithlon neu gyflenwi diazepam heb drwydded yn cario mwyafswm dedfryd yn y DU o 14 mlynedd.

How Is MSJ Taken?

Drwy'r geg

Paraphernalia

Dim.

Defnydd Meddygol:

Defnyddir Diazepam meddygol i drin aflonyddwch, iselder, tensiwn a phryder; annog cwsg; fel ymlaciwr cyhyrau; fel cyffur gwrth-gonfylsydd ac anhwylderau seiciatryddol.

O ble mae'n dod?

Yn y DU, ceir llawer o wahanol MSJ diazepam ffug, adroddir bod y cyffuriau ffug hyn yn cyrraedd o Sweden, India, Pakistan, Sri Lanka, De Affrica a Gwlad Groeg. Mae rhai o'r cyffuriau ffug hyn o ansawdd gwael ac yn rhwyddach i'w adnabod, ond mae rhai yn edrych yn hyNod broffesiynol.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall MT ac ysbytai gynnig cefnogaeth a rhaglenni lleihau ar gyfer rhoi'r gorau i Benzodiazepines a hefyd maen nhw'n gallu atgyfeirio at wasanaethau cyffuriau arbenigol megis Unedau Dibyniaeth ar Gyffuriau (DDU). Mae'r rhain fel arfer mewn neu ger ysbytai ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu'r rhai sy'n defnyddio cyffuriau, yn enwedig pobl sy'n gaeth yn gorfforol. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about MSJ problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012