This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Magic Mushrooms

Shrooms, mushies, magics, liberty caps, liberties Gall enwau stryd i'r cyffuriau amrywio'n fawr o gwmpas y wlad

What does Magic Mushrooms look like?

Madarch bach gwyn ar eu ffurf naturiol, brown ar l eu sychu, gyda lwmp bach nodeDig ar ei ben. Cynhwysion gweithredol: Psilocybin a Psilocin.

Dried Magic Mushrooms

Enwau Gwyddonol

Psilocybe Semilanceata

Enw Cyffredinol

Liberty Cap

Effeithiau Magic Mushrooms

Effeithiau a Ddymunir:

Tebyg i LSD, h.y. rhithweledigaethau a doniolwch - ond yn para'n llai, 3-7 awr yn ddibynnol ar faint a gymerir.

Sgl Effeithiau:

Ffwndro, dryswch, methu cydlynu'r corff, teimlo'n sl afluniad amser a lle, pendro. Rhithbeiriau yn anrhagweladwy a goddrychol eu natur a gall symptomau amrywio

Risgiau

Tymor byr:

Damweiniau tra dan ddylanwad, pryder, gofid emosiynol (h.y. Trip drwg). Gwenwyno, drwy hel math mwy gwenwynig o fadarch yn ddamweiniol.

Tymor hir:

Fel pob sylwedd rhithbeiriol, mae rhywfaint o risg o sbarduno problemau seicolegol sylfaenol. Ddim yn gorfforol gaethiwus, ond maen nhw'n gallu creu cynnydd dros dro mewn goddefedd.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How do Magic Mushrooms work?

Rhithbeiriol.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth A, yn ffres ac wedi'u paratoi (e.e. wedi'u sychu neu stiwio) dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, ers i'r Ddeddf Cyffuriau 2005 newid y gyfraith o ran madarch yn cynnwys Psilocin neu psilocybin.

How Are Magic Mushrooms Taken?

Eu bwyta neu eu gwneud yn de.

Paraphernalia

Dim.

Defnydd Meddygol:

Dim

Where do they come from?

Mae madarch Psilocybin yn tyfu ym mhob rhan o Brydain yn ystod yr hydref. Gall defnyddwyr fynd ar sbri hel yn ystod y cyfNod hwn, sychu'r madarch a'u cadw i'w defnyddio eto. Gwerthir rhai ar y farchnad anghyfreithiol pan nad ydynt yn eu tymor.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapiau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Magic Mushrooms problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012