This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

NRG1

Naphyrone, NRG-1, Energy-1, Rave, O-2482

What does NRG1 look like?

Powdr crisialog gwyn

NRG1

Enwau Gwyddonol

Naphthylpyrovalerone

Enw Cyffredinol

NRG1

Effeithiau NRG1

Effeithiau a Ddymunir:

Mae'r sylwedd yn weithredol ar ddos isel. Symbyliad, effro yn hirach, effro iawn, eisiau siarad.

SgÓl Effeithiau:

Pryder, crychguriad y galon, pwysedd gwaed uchel, tymheredd y corff uwch, methu canolbwyntio'n hir, clensio'r Ín, cyhyrau'n plycio/gwingiad, methu cysgu, Paranoia, colli cof.

Risgiau

Tymor byr:

Nid oes unrhyw ddata ynghylch diogelwch neu wenwyndra o'r sylwedd hwn.

Tymor hir:

Nid oes unrhyw ddata ynghylch diogelwch neu wenwyndra'r sylwedd hwn. Ni wyddom fawr ddim am effeithiau tymor hir y cyffur oherwydd yr hanes byr o'i ddefnyddio. Fodd bynnag, bydd niwed posibl yn cynnwys effeithiau ar y galon a phibellau'r gwaed, gorwres, dibyniaeth ac effeithiau seiciatryddol. Bu adroddiadau am baranoia difrifol a thueddiadau hunanladdiad

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does NRG1 work?

Symbylydd synthetig Effeithio ar niwro-drosglwyddwyr Serotonin, dopamin a norepinephrine yn gweithredu fel atalydd ailfewnlifiad triphlyg.

Statws Cyfreithiol:

Cyhyr Dosbarth B dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is NRG1 Taken?

Gwerthir fel arfer fel powdr crisialog gwyn sy'n cael ei sniffian i fyny'r trwyn, ei lyncu ond hefyd yn cael ei gymryd fel 'bom' - wedi'i lapio mewn papur a'i lyncu.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei sniffian, defnyddir llafn rasel i'w dorri a'r rannu'n llinellau ar arwyneb caled gwastad fel drych neu wydr neu deilsen.

Defnydd Meddygol:

Dim

O ble mae'n dod?

Yn deillio o pyrovalerone - cyffur seicoweithredol o'r teulu cathinon o gemegolion gydag effaith symbylol, ac mae'n debyg yn gemegol i Mephedrone. Yn cael ei gynyrchru fel arfer dramor.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol fel aciwbigo. Mae cynnydd yn y deunydd o symbylydd wedi arwain rhai asiantaethau i gynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapÔau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd ac atgyfeiriadau posibl i adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal ‚ gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about NRG1 problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012