This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Opium

O, big O, black, tar.

What does Opium look like?

Mae Opiwm yn deillio o'r planhigyn pabi Opiwm (papaver somniferum). Mae'n cael ei dynnu o'r planhigyn drwy dorri'r goden hadau i ryddhau sudd llaethog. Yna caiff ei sychu a'i goethi yn sylfaen opiwm sy'n bast du gludiog, sy'n cynnwys morffin a Codeine.

Opium is a black tar

Enwau Gwyddonol

Opiwm

Enw Cyffredinol

Opiate

Effeithiau Opium

Effeithiau a Ddymunir:

Symbyliad dechreuol dychymyg gwell, dedwyddwch, ymlacio, llai o bryder, cwsg.

Sgl Effeithiau:

Teimlo'n sl, chwydu, syrthni, y galon yn curo'n arafach, anadlun ysgafn.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad

Tymor hir:

Dibyniaeth, diffyg gofal corfforol, rhwymedd

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Opium work?

Iselydd y system nerfol ganolog, poen laddwr.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth A dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is Opium Taken?

Yn cael ei ysmygu drwy bibell fel arfer, heb ddim wedi'i ychwanegu, ond fel Heroin, gellir ei gynhesu ar ffoil ac anadlu'r mygdarth - fel sy'n cael ei alw'n 'erlid y ddraig' (chase the dragon. Hefyd, gellir ei fwyta neu ei wneud yn de i'w yfed.

Paraphernalia

Pibell opiwm, ffoil, matsis neu daniwr.

Defnydd Meddygol:

Yn achlysurol, defnyddir fel analgesia, ond pur anaml y dyddiau hyn.

O ble mae'n dod?

Mae'r cofNod cynharaf o opiwm yn dyddio'n l 6000 o flynyddoedd yn l. Daw Heroin o'r pabi opiwm, papaver somniferum, sy'n tyfu mewn sawl rhan o'r byd (yn cynnwys Prydain). Y prif ganolfannau sy'n ei gynhyrchu'n anghyfreithlon yw rhanbarthau ymylol Iran, Afghanistan a Pakistan (a elwir yn 'Golden Crescent'), ac o gwmpas ffiniau Gwlad Thai, Burma a Laos (a elwir yn 'Golden Triangle') a rhannau o'r is-gyfandir Indiaidd. Mae Codeine, morffin a heroin yn cael eu coethi o opiwm amrwd. Pur anaml gwelir Opium ym Mhrydain y dyddiau hyn.

Gwasanaethau sy'n helpu

Gwelir llond llaw o ddefnyddwyr opiwm dibynnol hyn mewn clinigau dibyniaeth cyffuriau. Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned, yn cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, amnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai atgyfeirio at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn ysbytai neu gerllaw ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu rhai sy'n defnyddio cyffuriau, yn enwedig pobl sy'n gaeth i gyffuriau fel heroin. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid iddynt fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Opium problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012