This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Pethedine

Peth.

What does Pethedine look like?

Tabledi (50mg pethidine hydroclorid), gwyn, marc Roche arnynt. Ampylau ar gyfer chwistrellu, enw brand Parmegan P100.

Pethedine tablets

Enwau Gwyddonol

Pethidine Hydrochloride

Enw Cyffredinol

Opiate

Effeithiau Pethedine

Effeithiau a Ddymunir:

Dedwyddwch, ymlacio, llai o bryder

Sgl Effeithiau:

Chwysu, teimlo'n sl, chwydu, syrthni.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad, gorddos, salwch, pendro, llonyddiad.

Tymor hir:

Dibyniaeth Niwrowenwynig

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Pethedine work?

Poenleddfwr, iselydd y system nerfol ganolog, gwrth-sbasmoDig.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth A dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is Pethedine Taken?

Drwy'r geg, neu bydd tabledi'n cael eu gwasgu a'u chwistrellu.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei chwistrellu: nodwydd a chwistrell, dwr, matsis neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau, swabiau.

Defnydd Meddygol:

Ar gyfer trin poen cymedrol i ddifrifol yn enweDig yn ystod genedigaeth.

O ble mae'n dod?

Dargyfeiriwyd o'r diwydiant fferyllol, fferyllfeydd, ysbytai neu bresgripsiwn meddyg teulu.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai atgyfeirio at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn ysbytai neu gerllaw iddynt ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu defnyddwyr cyffuriau problemus, yn enwedig unigolion sy'n gaeth i gyffuriau opiate/opioid. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid i breswylwyr fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Pethedine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012