This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Phenazepam

Fenazepam, Bonsai, Bonsai Supersleep.

What does Phenazepam look like?

Yn bennaf ar ffurf tabledi, ond gellir ei gael ar ffurf powdr neu fel hylif mewn poteli diferion.

Phenazepam

Enwau Gwyddonol

7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.

Enw Cyffredinol

Benzodiazepine/Tawelydd ysgafn

Effeithiau Phenazepam

Effeithiau a Ddymunir:

Ymlacio, lliniaru tensiwn a phryder

SgÓl Effeithiau:

Syrthni, penysgafnder, diffyg cydlyniad, ffwndrus ac anghofrwydd, igian. Mae adroddiadau'n awgrymu bod Phenazepam oddeutu bum gwaith cryfach na Valium (benzodiazepine cyfarwydd arall).

Risgiau

Tymor byr:

Gorddos - mae'n bosibl i ddefnyddwyr gymryd dos arall cyn i effeithiau'r dos cyntaf gael effaith, oherwydd nad yw'r effeithiau'n cyrraedd eu huchafbwynt hyd nes bydd 2-3 awr wedi mynd heibio ar Űl cymryd dos drwy'r geg, mae hyn yn cynyddu'r risg o orddos yn arwyddocaol. Mae'r risg hwn yn cynyddu ymhellach os caiff ei gyfuno gyda chyffuriau eraill a/neu Alcohol. Mae damweiniau'n fwy o risg tra dan ddylanwad. Gellir eu cam-werthu neu eu camgymryd am benzodioazepinau eraill megis Valium, felly ni fydd defnyddwyr yn gwybod am yr effeithiau cryfach a'r risgiau cysylltieDig.

Tymor hir:

Goddefiad, dibyniaeth, symptomau rhoi'r gorau difrifol wrth stopio'n sydyn, pyliau o banig, pryder difrifol, confylsiwn.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Phenazepam work?

Iselydd y system nerfol ganolog pwerus, llonyddwr a gwrth-gonfylsydd. Mae adroddiadau'n awgrymu bod Phenazepam oddeutu bum gwaith cryfach na Valium (benzodiazepine cyfarwydd arall).

Statws Cyfreithiol:

Mae Phenazepam yn gyffur Dosbarth C dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, 1971; gall meddiant olygu hyd at ddwy flynedd o garchar a/neu ddirwy annherfynol. Gall cyflenwi i rywun arall, hyd yn oed eich ffrindiau, olygu 14 mlynedd yn y carchar a/neu ddirwy annherfynol.

How Is Phenazepam Taken?

Drwy'r geg

Paraphernalia

Dim.

Defnydd Meddygol:

Defnyddir Phenazepam yn Rwsia ar gyfer trin anhwylderau niwrolegol megis epilepsi, symptomau diddyfnu Alcohol ac anhunedd. Gellir ei ddefnyddio fel cyn-feddyginiaeth cyn llawdriniaeth fel llonyddydd, mae'n lleihau pryder i achosi cwsg ac mae'n ymlacio'r cyhyrau. Ni ddefnyddir yn feddygol yn y DU.

O ble mae'n dod?

Caiff ei fewnforio neu ei werthu ar y we.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol fel aciwbigo. Mae rhai asiantaethau'n cynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapÔau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd a chyfeiriadau posibl at adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal ‚ gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Phenazepam problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234