This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Temgesic

Tems, Temgesic, Subutex.

What does Temgesic look like?

Tabledi isdafodol, 0.4mg, 2mg, 8mg sy'n toddi o dan y tafod. Ffiolau ar gyfer chwistrelliadau.

White tablets

Enwau Gwyddonol

Buprenorphine Hydrochloride

Enw Cyffredinol

Opioid lled-synthetig.

Effeithiau Temgesic

Effeithiau a Ddymunir:

Dedwyddwch, llai o bryder, ymlacio.

Sgl Effeithiau:

Syrthni, ffwndro, dryswch.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad, damweiniau, rhwymedd, gorddos

Tymor hir:

Dibyniaeth, problemau resbiradol, os caiff ei chwistrellu, niwed i'r gwythiennau a chylchrediad y gwaed.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Temgesic work?

Iselydd y system nerfol ganolog, poen laddwr.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth C dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is Temgesic Taken?

Drwy'r geg neu chwistrelliad. Gellir malu'r tabledi i'w chwistrellu

Paraphernalia

Os yw'r tabledi'n cael eu chwistrellu: nodwyddau a chwistrellau, dwr, matsis neu daniwr, llwy.

Medical uses for Temgesic

I drin poen cronig canolig i ddifrifol, triniaeth dibyniaeth ar opioidau.

O ble mae'n dod?

Opioid lled-synthetig sy'n gweithredu ar dderbynwyr opioid yn yr ymennydd sydd hefyd yn eu blocio. Ceir drwy wneuthurwyr, fferyllfeydd a phresgripsiwn meddyg teulu.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae Buprenorphine (Temgesic, Subutex) wedi bod yn boblogaidd mewn rhai rhannau o'r DU ac fe'i defnyddiwyd gan chwistrellwyr fel dewis amgen i heroin. Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opioidau, grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai atgyfeirio at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn ysbytai neu gerllaw iddynt ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu defnyddwyr cyffuriau problemus, yn enwedig unigolion sy'n gaeth i gyffuriau opiate/opioid. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid i breswylwyr fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Temgesic problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012