This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Wales Drug and Alcohol Helpline

Freephone: 0808 808 2234
Or text DAN to: 81066

Zopiclone

Zopiclone, Zaleplon, Zolpidem, Z-drugs, Zpc, Zimmers, Zimmies, Zim-Zims, Zimovane

What does Zopiclone look like?

Tabledi, capsiwlau. Daw'r tabledi mewn dosau dau gryfder: 7.5 mg and 3.75 mg

Zopiclone Tablets

Enwau Gwyddonol

6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate

Enw Cyffredinol

Zimovane

Effeithiau Zopiclone

Effeithiau a Ddymunir:

Ymlacio, dedwyddwch, syrthni a theimlad o arafu. Gall defnyddwyr ddefnyddio'r cyffuriau hyn i helpu i ddod lawr oddi ar sylweddau eraill tebyg i symbylyddion.

Sgl Effeithiau:

Anadlu a chyfradd y galon yn arafu, gweithrediad resbiradol dirwasgeDig, posibilrwydd uchel o gamddefnyddio, dibyniaeth a goddefiad. Dirwasgiad mewn gweithgaredd meddyliol a bywiogrwydd, colli cof, colli cydweithrediad, amnesia, ymddygiad paranoid ac ymosodedd. Maen nhw'n gallu gadael blas metalig yn y geg.

Risgiau

Tymor byr:

Gorddos - mae'r risg hwn yn cynyddu os defnyddir gydag Alcohol, opiadau neu sylweddau llonyddol/iselydd, risg o goma neu farwolaeth. Gall Zopiclone ryngweithio gyda sawl meddyginiaeth arall.

Tymor hir:

Dibyniaeth, risg o goma neu farwolaeth. Mae ymchwil wedi dangos, hyd yn oed wrth ddefnyddio dosau a ragnodir o Zopicolone, gall achosi canser a all effeithio ar yr ymennydd, ysgyfaint, coluddyn, y frest a'r bledren. Gall Zopiclone hefyd gael effaith negyddol ar y system imiwnedd, gan gynyddu'r risg o heintiau ac annwyd, ac ni argymhellir i bobl gyda chlefydau'r iau neu aren, neu ferched sy'n feichiog neu'n bwydo ar y fron.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Zopiclone work?

Mae'r cyffuriau hyn yn hypnotigion di-benzodiazepine/llonyddion o'r teulu Cyclopyrrolone o gyffuriau.

Statws Cyfreithiol:

Mae'r Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 (Ketamine ayb) Gorchymyn 2014 yn gosod Zopiclone a Zaleplon fel cyffuriau Dosbarth C. Meddyginiaethau presgripsiwn yn unig ydynt.

How Is Zopiclone Taken?

Bydd tabledi a chapsiwlau yn cael eu llyncu. Bydd rhai defnyddwyr o bosibl yn malu tabledi yn llwch i'w chwistrellu, ond mae hyn yn brin oherwydd bod y dull hwn yn anniben iawn a pheryglus. Nid yw'r meddyginiaethau hyn yn toddi ac os ymgeisir i'w chwistrellu, mae'n debygol o achosi niwed i'r gwythiennau, gan arwain at grawniad, thrombosis gwythen ddofn (DVT), anewrysm, wlserau a gwythiennau faricos.

Paraphernalia

Os caiff ei chwistrellu, nodwydd, chwistrell ayb...

Defnydd Meddygol:

Fe'u rhagnodir ar gyfer rheoli anhunedd difrifol tymor byr, maen nhw'n cael effaith llonyddiad, a dylent gael eu defnyddio i gymell cwsg dros gyfNod o amser byr.

O ble mae'n dod?

Maen nhw'n deillio o'r teulu Cyclopyrrolone o gyffuriau. Mae'n gyffur fferyllol sydd weithiau yn ailgyfeirieDig gan fasnachwyr, fferyllfeydd neu bresgripsiwn MT.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol megis aciwbigo. Mae rhai asiantaethau'n cynnig gwasanaethau arbennig megis cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd a chyfeiriadau posibl at adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about Zopiclone problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234