This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Sut mae cyffuriaun gweithio?

Rydym yn gweld effaith cyffuriau wrth iddyn nhw newid y ffordd y maer brif system nerfol yn gweithio. Y brif system nerfol ywr ymennydd a madruddyn y cefn. Maer effeithiau yn disgyn i un o dri chategori eang; gall un ai eich gwneud yn isel, yn fywiog neu i weld rhithiau.

Am fwy o wybodaeth am y ffordd y mae cyffuriaun gweithio o fewn y brif system nerfol, gwelwch yr adran Cyffuriau ar Ymennydd yn y rhaglen hon.

Mynegai A i Y o Gyffuriau:

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W Z

Chwilio Termau Cyffuriau:

  
Gallwch deipio unrhyw air neu enw cyffur uchod i chwilior gronfa ddata (e.e. canabis neu drip)

 
How do drugs work?

Iselyddion

Maer rhain yn arafur ffordd y maer meddwl ar corff yn gweithio, fel curiad y galon neur ffordd rydych chin anadlu. Maen nhwn gwneud i chi deimlon gynnes ac yn eich ymlacio. Enghreifftiau o gyffuriau Iselydd yw Alcohol, tawelyddion, Heroin a Chysglynnau.

Cyffuriau Adfywiol

Maer cyffuriau hyn yn cael effaith groes ir uchod, sef cyflymur ffordd y maer meddwl ar corff yn gweithio, gan wneud i chi deimlon gyffrous ac yn hyderus. Enghreifftiau o gyffuriau Adfywiol yw Nicotin, Caffein, Cocn ac Amffetaminau.

Maer ddau fath o gyffur yn gallu rhoi teimlad o ewfforia i chi, sef gwneud i chi deimlon dda ac yn fodlon.

Cyffuriau syn eich gwneud i weld Rhithiau

Ar y llaw arall, ychyDig o effaith corfforol y caiff y rhain gan eu bod nhwn effeithion uniongyrchol ar y rhannau hynny or ymennydd syn rheolir ffordd y maer synhwyraun gweithio. Fe allan nhw newid y ffordd y maer unigolyn syn cymryd y cyffuriau yn deall y byd mewnol ar byd allanol. Mae LSD yn enghraifft o gyffur Seicedelig.

Cyffur, Meddylfryd a Sefyllfa

Maer ffordd y gwelwn yr effeithiau ar ffordd y maer cyffur yn teimlo ir unigolyn yn dibynnu ar sut maer canlynol yn rhyngweithio: nodweddion y sylwedd dan sylw (cyffur), hwyliaur unigolyn syn cymryd y cyffur, profiad a disgwyliadau (meddylfryd), ar lle y maer unigolyn ynddo wrth gymryd y cyffuriau (sefyllfa).

Disgrifiwyd y drindod yma i gychwyn gan y seicolegydd o America, Norman Zinberg, yn ei lyfr 'Drug, Set and Setting'. Mae hwn yn fodel defnyddiol in helpu i ddeall y weithred o gymryd cyffuriau a phrofiad y rhai syn cymryd y cyffuriau. Mae nodweddion y cyffuriau iw gweld uchod ac ar y dudalen: Pa effaith mae cyffuriaun eu cael ar yr ymennydd? Mae effaith, meddylfryd a sefyllfa yn cael ei drafod isod.

Maen dibynnu ar

I gychwyn maen anodd deall sut y gall lleoliad neu hwyliau rhywun ddylanwadau ar yr effaith y mae cyffur yn ei gael ar y defnyddiwr. I ddeall hyn yn well, meddyliwch am yfed alcohol (cyffur iselydd) mewn tri gwahanol sefyllfa.

Y sefyllfa gyntaf: Pryd o fwyd golau cannwyll rhamantus i ddau yn y ty - efallai pen-blwydd priodas. Efo pryd neis, rydych yn yfed potel o win coch hyfryd ac fellyn cael profiad dymunol a hamddenol mewn rhywle cyfarwydd. Maen cyd-fynd r serch a thawelwch braf. Maer ddau ddefnyddiwr yn disgwyl y byddan nhwn cael amser braf yn ymlacio, ac yn mwynhaur profiad o gymryd y cyffur - a mwy na thebyg dyma fydd y sefyllfa go iawn.

Yr ail sefyllfa: Caiff yr un botel o win coch ei hyfed, ond y tro hwn gan unigolyn yn eistedd ar ei ben ei hun mewn congl ty tafarn ddieithr a swnllyd ar l iw berthynas chwalu. Yn yr achos yma, boddi gofidiau yw bwriad yr alcohol. Po fwyaf y maer defnyddiwr yn ei yfed, maen llawer mwy tebygol y bydd yn teimlon fwy isel, ac efallain mynd yn swrth ac yn flin. Byddair profiad yn wahanol iawn ir sefyllfa gyntaf.

Y drydedd sefyllfa: Caiff yr un botel o win coch ei hyfed, y tro hwn mewn parti Nos Galan lle mae bron bawb ar eu traed yn dawnsio i gerddoriaeth roc. Bydd yr alcohol yn eich gwneud yn llai swil ac yn fwy parod i ddod yn rhan o atmosffer a bwrlwm y parti. Maen Nos Galan ac yn amser i gael PARTI!!

Yn y sefyllfaoedd hyn, gall alcohol eich gwneud yn fwy bywiog na thawel, a gall roi egni i chi allu dawnsio drwyr nos.

Yr eithriadau

Yn yr holl enghreifftiau hyn mae yna bosibilrwydd o weld effeithiau ir gwrthwyneb mewn amgylchiadau eithriadol. Os yfir llawer gormod or cyffur alcohol, daw nodweddion sylfaenol ir amlwg. Os yw rhywun yn yfed gormod, yn y diwedd fe fyddan nhwn disgyn ac efallain llewygu. Mewn achosion eithriadol, fe allan nhwn yfed eu hunain i farwolaeth. Maer un peth yn wir am gyffuriau eraill. Os cewch ddos uchel, bydd effaith cemegol y cyffur yn cymryd drosodd.

Ond gan amlaf ni fydd hyn yn digwydd gydag alcohol, na gydag unrhyw gyffur arall. Beth bynnag for cyffur, gan amlaf maer profiad y maer defnyddiwr eisoes wedii gael efor cyffur hwnnw yn lliwior effaith. Mae hyn yn gosod sylfaen ir effaith y maen nhwn meddwl y byddan nhwn ei deimlo, a chaiff ei gefnogi neu ei danseilio gan y sefyllfa neur lleoliad y bydd yr unigolyn yn cymryd y cyffur ynddo.

Mae bob cyffur, hyd yn oed alcohol, yn gallu cael gwahanol effaith ar bawb. Mae rhai pobl wastad yn mynd yn annifyr neu hyd yn oed yn dreisgar ar l yfed. Gan amlaf mae ganddyn nhw ryw deimladau sarrug neu ddig yn cronni y tu mewn iddyn nhw. Wrth i gyffuriau grafu ar wyneb hyn, mae popeth yn ffrwydro.

Yn rhyfedd iawn, mae hyn yn digwydd yn amlach gydag alcohol na chyffuriau syn eich gwneud yn isel, er bod rhai cyffuriau adfywiol a steroidau yn gallu gwneud rhai defnyddwyr yn dreisgar.

Os yw hyn iw weld ychydig bach yn gymhleth mae o! Maer effaith y caiff cyffuriau ar ddefnyddiwr yn dibynnu ar nifer o bethau: faint or cyffur syn cael ei gymryd, pa mor aml, y sefyllfa, profiadau, hwyliaur defnyddiwr a pha ddisgwyliadau sydd ganddo.

Goddefedd

Wrth ir corff arfer r cyffuriau, gall goddefedd ir effaith dyfu. Golyga hyn bod angen dosau uwch er mwyn cael y teimlad rydych chi eisiau.

Dibyniaeth

Mae rhai cyffuriau, os ydych yn eu cymryd dros gyfnod hir, yn gallu gwneud unigolyn yn ddibynnol neun gaeth iddyn nhw, a hynnyn gorfforol a/neun seicolegol.

Dibyniaeth seicolegol yw awydd emosiynol am gyffur y maer corff wedi arfer ag o. Dibyniaeth gorfforol yw pan fydd y corff wedi addasu ir cyffur ac maen debyg y bydd yr unigolyn yn cael symptomau diddyfnu pan roddir gorau i gymryd y cyffur.

Maer hyn a elwir yn gyffuriau Dibyniaeth yn cynnwys Cysglynnau (Heroin, Morffin, ayyb.), Opioid (cyffuriau cysgu synthetig fel Methadon a Palffiwm), Bensodiasepinau yr hyn a elwir yn 'dawelyddion ysgafn' (faliwm, libriwm, ayyb.) ac Alcohol. Mae yna hefyd gyffuriau Adfywiol y maen bosibl mynd yn gaeth iddynt. Maer rhain yn cynnwys Nicotin, Cocn, Amffetaminau a Caffein.