This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Ysmygu Cyffuriau

Proses yw ysmygu o losgi sylwedd ac yna bydd y mwg yn cael ei fewnanadlu ir ysgyfaint. Y cyffur ysmygu mwyaf cyffredin yw tybaco. Er bod nodweddion cemegol cyffuriau eraill a ysmygir yn amrywio, yr un ffordd bydd y corff yn eu hamsugno. Y cyffuriau mwyaf cyffredin ar l tybaco i gael eu hysmygu yw canabis, heroin a chrac cocn.

Mynegai A i Y o Gyffuriau:

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W Z

Chwilio Termau Cyffuriau:

  
Gallwch deipio unrhyw air neu enw cyffur uchod i chwilior gronfa ddata (e.e. canabis neu drip)

 
How do drugs work?

Dulliau ysmygu

Gellir mewnanadlu mwg o sigart wedii goleuo neu bibell neu drwy fewnanadlu mwg/mygdarth o sylwedd wedii boethi drwy ffoil (ysmygu heroin).

Tynnir y mwg ir ysgyfaint a bydd yn pasio drwy leinin yr ysgyfaint i'r llif gwaed. Bydd wedyn yn cael ei bwmpio drwyr galon ac ymlaen ir ymennydd.

Mae hyn yn ddull effeithiol iawn o gymryd cyffuriau, oherwydd bydd y cynhwysion gweithredol yn cymysgu gyda'r gwaed ocsigenedig ac yn teithio i'r ymennydd yn eithaf sydyn. Teimlir yr effeithiau bron iawn ar unwaith.

Risgiau iechyd yn sgil ysmygu

Nid yw meinwer geg, llwybrau anadlu ar ysgyfaint wedii gwneud i gymryd unrhyw fath o nwyon poeth niweidiol. Yn y tymor hir, gall hyn arwain at broblemau megis canser y tafod, gwddf a'r corn gwddf, clefydaur frest megis broncitis, emffysema a chanser yr ysgyfaint.

Maer achos yn erbyn ysmygu tybaco wedi hen sefydlu fel rheswm dros y problemau iechyd hyn, ond yn fwy aneglur yn erbyn ysmygu cyffuriau eraill. Gall hyn fod oherwydd maen anarferol i gyffuriau eraill gael eu cymryd mor aml a pharhaus a thybaco. Gall fod hefyd oherwydd yr anawsterau wrth ymchwilio ymysg poblogaethau syn defnyddio cyffuriau anghyfreithlon. Yn achos canabis, mae'n debygol byddai ychwanegu canabis at dybaco yn cynyddu'r risg o glefydau'r system resbiradol. Ceir risg pellach yn yr achos hwn o ddefnyddwyr canabis achlysurol yn dod yn ddibynnol ar dybaco.

Risgiau dibyniaeth

Maer ail set o risgiaun ymwneud phroblemau dibyniaeth. Oherwydd bod ysmygu cyffur yn rhoi effaith sydyn iawn neur 'hit', dognau eithaf bach fel arfer syn cael eu cymryd. Os ywr cyffur a ysmygir hefyd chyfradd gwaredu or llif gwaed cyflym, sef yr achos gyda thybaco cyffuriau stimwleiddio a chrac cocn, felly mae cyfradd y cyffur yn y llif gwaed yn amrywion gyflym.

Teimlir effaith y cyffur yn gyflym a bydd yn diflannu yr un mor gyflym. Gall hyn arwain at sbri, gan ddefnyddior cyffur yn ailadroddol i gynnal yr effaith. Bydd y defnyddiwr yn profi synhwyriad y cyffur yn gyflym, a bydd ei absenoldeb yn dilyn yn gyflym iawn. Mae hyn yn arwain at synhwyriad o chwant am y cyffur, a gellir bodloni hyn drwy gael mwy ar unwaith.

Gelwir hyn yn ysmygu di-baid gyda thybaco, ond maen rhywbeth cyffredin hefyd gyda chrac cocn. Yn yr achos olaf, gan gofio pwer ychwanegol y cyffur, gall arwain at broblemau difrifol gor-gyffroi, ymosodol neu hyd yn oed ymddygiad seicotig. I wneud pethau'n waeth, mae crac yn ddrud iawn, ac os caiff ei ddefnyddio fel hyn, gellir cael sbri gwerth cannoedd o bunnoedd o'r cyffur mewn un diwrnod.

Ysmygu neu chwistrellu?

Wrth gofior uchod, maen rhesymol i ofyn a'i ysmygu cyffur ywr ffordd fwyaf beryglus oi gymryd. Yr ateb yw maen dibynnu. Os mair unig ddewis arall yw ei chwistrellu, megis heroin stryd, na yw'r unig ateb. Mae chwistrellu cyffuriau risgiau eithriadol, fel bod ysmygu, er gwaethaf y problemau, yn llawer iawn llai peryglus.

Os mae snwffian neu fwytar cyffur ywr dewis, fel y gwneir gyda chocn neu ganabis, felly gall ysmygu fod yn fwy peryglus. Er mwyn ceisio annog defnyddwyr heroin i fwyta cyffur yn hytrach nai chwistrellu, ceir rhaglenni syn darparu methadon neu opioidau eraill am ddim ar ffurf surop neu dabled.

Cyflwr dynol

Mae risgiau di-ri cymhleth yn gysylltiedig defnyddio cyffuriau, syn cael eu troshaenu gan y pleserau bydd y defnyddwyr yn eu cael or cyffuriau. Rhai or risgiau syn gysylltiedig r cyffur ywr pris bydd y defnyddiwr yn ei dalu er mwyn cael y pleserau. Os nad yw hyn yn swnion gall iawn i chi efallai nad ydyw ond maen ymddygiad dynol go iawn. Felly, mae tua thraean o boblogaeth oedolion y blaned yn ysmygu tybaco, er gwaethaf ei ganlyniadau marwol. Amcangyfrifir bod 106,000 o farwolaethau'n gysylltiedig thybaco yn y DU bob blwyddyn.

Gweler hefyd...

Chwistrellu Cyffuriau

Amlyncu Cyffuriau

Snwffian Cyffuriau