Amlyncu

Llyncu yw cymryd cyffuriau drwy fwyta neu yfed, mae’n debyg mai dyma’r ffordd hynaf a’r ffordd symlaf o gymryd sylwedd. Mae’r cyffur yn cael ei amsugno drwy leinin y stumog a’r coluddyn bach ac yna’n mynd i’r gwaed. Wedyn, mae’n mynd i’r iau, lle bydd peth o’r cyffur yn cael ei ddileu o’r gwaed cyn iddo gael ei basio i’r galon.

Mae’r galon, sy’n bwmp cyhyrog, yn gwthio’r gwaed i’r ysgyfaint ac o’u cwmpas, lle bydd yn cael ei ocsigeneiddio cyn dychwelyd i ochr arall y galon. Bydd y gwaed ocsigenedig hwn yn cael ei bwmpio i’r ymennydd a’r system nerfol ganolog lle bydd y cyffuriau’n dechrau cael effaith.

Gweinyddu mwy diogel

Mae cyffuriau symbylydd yn gostig ac yn gallu cyrydu meinweoedd meddal. Gall hyn arwain at ddifrod i leinin y gwddf, yr oesoffagws a’r stumog. Amlyncwch mewn capsiwl / papur sigarét.

Y Dull Arafaf…

Y llwybr drwy’r system dreulio yw’r ffordd arafaf o gael cyffuriau i’r ymennydd. Mae’n dibynnu pa mor llawn yw’r stumog a’r coluddyn bach a beth arall sydd ynddynt. Mae hyn yn cael dylanwad ar ba mor gyflym mae’n cael ei amsugno ar adeg ei lyncu.

Yn dibynnu ar y cyffur, mae’n bosibl na fydd effeithiau’r dull hwn yn cael ei deimlo am hyd at 20 i 45 munud. Felly, mae’n anodd rheoli’r dos, yr un fath ag yfed alcohol neu fwyta canabis.

Y broblem yw, erbyn pan fydd y defnyddiwr yn dechrau teimlo meddwdod, bydd hyd at 30 munud o alcohol neu gyffuriau’n dal i aros i gyrraedd y system nerfol ganolog. Hyd yn oed os bydd y defnyddiwr yn stopio yfed neu fwyta’r cyffur yn syth pan fydd yn teimlo’r effaith, mae’n bosibl y bydd wedi cymryd gormod cyn hynny.

Peryglon Llyncu Cyffuriau

Mae peryglon hir dymor defnyddio cyffuriau fel hyn yn gallu cynnwys niwed i’r stumog, coluddion, iau ac arennau. Mae’r iau mewn perygl yn benodol, ac mae’n gallu dioddef niwed cynyddol, nad oes modd ei wella oherwydd gormod o gyffuriau ac alcohol.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: