Pigiad

Mae chwistrellu yn ffordd o gael cyffur hylifol i mewn i’r corff gan ddefnyddio nodwydd a chwistrell, fel arfer yn fewnwythiennol (chwistrellu i mewn i wythïen), weithiau yn fewngyhyrol (chwistrellu i mewn i gyhyr) neu’n isgroenol (ychydig o dan arwyneb y croen, sy’n cael ei alw’n popio croen (skin popping)). Bydd effeithiau llawn y cyffur yn cael eu profi yn gyflym ac yn ddwys iawn oherwydd bod y cyffur yn mynd yn syth i’r llif gwaed ac ymlaen i’r ymennydd. Gall pob dull o chwistrellu fod yn niweidiol iawn – o’r holl ffyrdd i gael cyffuriau i mewn i’r system, chwistrellu sydd â’r nifer fwyaf o risgiau o bell ffordd oherwydd ei fod yn osgoi mecanweithiau hidlo naturiol y corff yn erbyn firysau, bacteria a gwrthrychau estron. Mae yna fwy o risg o orddos, heintiau a phroblemau iechyd.

Gweinyddu mwy diogel

  • Peidiwch â rhannu unrhyw offer chwistrellu; mae hyn yn cynnwys dŵr, llwyau a hidlwyr yn ogystal â nodwyddau a chwistrelli. Mae’n arfer gorau defnyddio ffeiliwr
  • Sicrhewch fod gennych chi ddigon o nodwyddau ar gyfer ail-chwistrellu
  • Cylchdrowch y rhannau o’r corff i’w chwistrellu
  • Sicrhewch fod unrhyw glwyfau’n cael eu trin cyn gynted â phosibl
  • Gwres a chochni ar y safle chwistrellu – dylech gael sylw meddygol
  • Sicrhewch fod yr offer yn gywir ar gyfer y defnydd a fwriedir (http://www.kfx.org.uk/resources/NeedleSize1pp.pdf)
  • Gwaredwch â nodwyddau a chwistrellau’n ddiogel.

Pa Gyffuriau Sy’n Cael Eu Chwistrellu?

Nifer fach iawn o gyffuriau nad ydynt yn gallu cael eu chwistrellu. Heroin yw’r un mwyaf adnabyddus ond gall pob un o’r opioidau a’r opiadau gael eu chwistrellu fel y gall y cyffuriau adfywiol amffetamin a chocên a bron iawn unrhyw gyffur sy’n dod mewn ffurf tabled neu bilsen. Mae’n anodd iawn chwistrellu canabis.

Sut Mae Cyffuriau’n Cael Eu Paratoi I’w Chwistrellu?

Daw rhai cyffuriau mewn ffurf ampwl yn barod i’w chwistrellu naill ai fel hylif neu weithiau fel powdr y gellir ychwanegu dwr diheintiedig ato.

Daw cyffuriau eraill fel tabledi neu bils sydd yna’n cael eu malu neu eu torri ar agor a bydd y cynnwys yn cael ei gymysgu â dwr i wneud toddiant sy’n barod i’w chwistrellu. Mae un o’r cyffuriau tawelyddu, Temazepam yn cael ei gynhyrchu mewn pilsen llawn gel sydd weithiau’n cael ei gynhesu gan bobl sy’n chwistrellu cyffuriau cyn chwistrellu’r hylif a gynheswyd.

Fel arfer bydd cyffuriau eraill, yn enwedig heroin, amffetamin a chocên yn cael eu darparu fel powdrau o ansawdd a phurder amrywiol y mae angen eu paratoi i’w chwistrellu.

Mae angen i bowdrau a thabledi wedi’u malu gael eu paratoi trwy eu cymysgu â dwr yn gyntaf. Hefyd bydd angen ychwanegu asid sitrig neu asorbig at heroin ‘brown’ y stryd, er mwyn ei helpu i doddi. Oni bai bod y cyffur dan sylw yn bur iawn, bydd hefyd angen hidlo allan yr amhureddau, sialc a llwch arall a allai fod yn gymysg â’r cyffur.

Ble Mae’r Cyffuriau’n Cael Eu Chwistrellu?

Gall chwistrelliad fod yn fewngyhyrol (chwistrellu i mewn i gyhyr), yn isgroenol (o dan arwyneb y croen) neu’n fewnwythiennol (yn syth i mewn i wythïen), ond yr olaf o’r rhain yw’r dull o ddewis ar gyfer y rhan fwyaf o ddefnyddwyr cyffuriau. Mae hyn oherwydd bod cychwyniad sydyn effeithiau’r cyffur yn cynhyrchu hwrdd dwys o orfoledd.

Beth Yw Risgiau Chwistrellu Cyffuriau?

Mae gorddos yn risg gyson pryd bynnag bydd cyffuriau stryd yn cael eu chwistrellu. Mae hyn oherwydd bod purder cyffuriau anghyfreithiol stryd yn amrywiol, ac felly mae’r dos yn anhysbys.

Bydd y lefel goddefiad yn amrywio o unigolyn i unigolyn. Hefyd bydd yn amrywio dros amser. Mae goddefiad yn cynyddu â chysylltiad mynych â’r cyffur felly bydd cyfnodau o ymwrthod yn cael eu dilyn gan ostyngiadau dramatig mewn lefelau goddefiad. Dyma pam fod gan bobl a oedd arfer chwistrellu cyffuriau sy’n dod allan o garchar risg arbennig o orddos y tro cyntaf byddant yn chwistrellu ar ôl cyfnod o ymwrthod gorfodol.

Hefyd mae gorddos yn fwy tebygol os bydd y defnyddiwr yn cymryd mwy nag un cyffur tawelydd – alcohol, heroin, methadon, tawelyddion neu dabledi cysgu – ar yr un pryd. Hefyd mae cymysgu cyffuriau tawelyddu a chyffuriau adfywiol, fel cyfuniad o heroin a chocên o’r enw ‘speedball’, yn eithriadol o beryglus oherwydd bod yr effaith yn anrhagweladwy ac mae wedi achosi marwolaeth.

Mae gan chwistrellu tabledi wedi malu neu wedi toddi ei set ei hun o risgiau. Rhaid i dabledi gael eu malu i bowdr mân iawn cyn y gellir eu cymysgu â dwr a’u chwistrellu. Er y gall y cyffur yn y dabled doddi yn rhannol, ni fydd y dabled ei hun yn hylifo yn llwyr. Os bydd tabledi’n cael eu defnyddio yn barhaus yn y ffordd hon, yn y pen draw bydd gronynnau yn cronni yn y llif gwaed gan arwain at rwystrau yn y gwythiennau, problemau â’r arennau a chymhlethdodau eraill fel thrombosis.

Mae chwistrellu temazepam yn arbennig o beryglus. Mae’n rhaid i’r gel sy’n dal y cyffur gael ei gynhesu er mwyn gallu chwistrellu hylif mwy tenau. Yn anffodus bydd yn ail-soledu ar dymheredd y corff ac mae wedi achosi rhwystrau difrifol mewn gwythiennau, a marwolaeth hyd yn oed ymhlith pobl sy’n chwistrellu. Nid oes unrhyw ffordd ddiogel o chwistrellu temazepam.

Gall chwistrellu yn fynych yn yr un safleoedd achosi niwed i’r croen a’r gwythiennau, gan arwain at ddoluriau, crawniadau a gwythiennau wedi datchwyddo. Wrth iddi fynd yn fwy anodd dod o hyd i wythïen, efallai y bydd pobl sy’n chwistrellu yn resort to safleoedd hyd yn oed mwy peryglus fel y pibellau gwaed mân mewn bysedd neu fysedd y traed, neu’r wythïen y forddwyd yn yr afl.

Mae’r afl yn safle arbennig o beryglus oherwydd y risg o daro rhedweli’r forddwyd neu nerf y forddwyd, mae canlyniadau difrifol iawn i’r ddau. Mae chwilio am safleoedd fwyfwy anodd eu cyrraedd yn cynyddu’r posibilrwydd o daro nerfau neu redwelïau.

Mae gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl sy’n chwistrellu cyffuriau yn eu cynghori, er mwyn osgoi niwed corfforol, dylai eu cleientiaid bob amser glanhau’r safle â swab diheintiedig, defnyddio’r nodwydd leiaf posibl, a chylchdroi safleoedd chwistrellu yn rheolaidd. Mae hyn yn golygu defnyddio gwahanol safle ar y fraich neu’r goes bob tro. Bydd hyn yn caniatáu i feinwe craith wella yn llwyr.

Heintiau

Mae’r risg o heintiau trwy firysau a gludir yn y gwaed fel hepatitis a HIV yn uchel wrth ddefnyddio cyfarpar chwistrellu sy’n cael ei rannu a heb fod yn ddiheintiedig. Nid dim ond y chwistrell ei hun sy’n achosi peryglon ond y llwyau, hidlenni, dwr a thaclau arall hefyd sy’n cael ei ddefnyddio i baratoi cyffur i’w chwistrellu.

Yn ystod y flwyddyn 2000 gwnaeth llwyth o heroin a oedd wedi cael ei halogi â bacteria achosi oddeutu 40 marwolaeth yn y DU ac Iwerddon. Roedd hwn yn berygl a arferai fod yn anhysbys mewn perthynas â chyffuriau stryd sy’n dwyn sylw at risgiau heintiau trwy gyffuriau sy’n cael eu cynhyrchu mewn ‘labordai’ anghyfreithlon heb eu rheoli.

Mae rhwydwaith o gynlluniau cyfnewid nodwyddau ar gael ar draws y DU. Mae’r rhain yn darparu cyfarpar newydd, diheintiedig i ddefnyddwyr cyffuriau. Hefyd mae gweithwyr cyffuriau yn cynghori eu cleientiaid nad ydynt yn gallu cyrraedd cynllun cyfnewid nodwyddau i wneud yn siwr bod eu cyfarpar chwistrellu’n cael ei ferwi neu ei lanhau â channydd. I lanhau â channydd, mae’r nodwydd a’r chwistrell yn cael eu llifolchi â channydd cryf, yna dwr oer, ac mae’r broses yn cael ei hailadrodd nifer o weithiau.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: