Ysmygu

Proses yw ysmygu o losgi sylwedd ac yna bydd y mwg yn cael ei fewnanadlu i’r ysgyfaint. Y cyffur ysmygu mwyaf cyffredin yw tybaco. Er bod nodweddion cemegol cyffuriau eraill a ysmygir yn amrywio, yr un ffordd bydd y corff yn eu hamsugno. Y cyffuriau mwyaf cyffredin ar ôl tybaco i gael eu hysmygu yw canabis, heroin a chrac cocên.

Gweinyddu mwy diogel

  • Offer ysmygu e.e ni ddylid rhannu pibelli
  • Wrth naddu, defnyddiwch ffoil a ddarperir gan Gyfnewidfeydd Nodwyddau os yw’n bosibl. Os nad yw’n bosibl, defnyddiwch ffoil tun. Peidiwch â defnyddio ffoil o ddeunydd bethau melys gan ei fod yn aml wedi’i orchuddio â halogion
  • Os ydych chi’n ysmygu sylweddau mewn sigarét – defnyddiwch gerdyn heb ei drin i wneud hidlwyr i osgoi anadlu sylweddau niweidiol o’r cerdyn
  • Dylai defnyddwyr pibell newid o ddefnyddio poteli neu ganiau plastig i ddefnyddio pibell gwydr o ansawdd er mwyn osgoi anadlu lludw, paent, llwch, dŵr a gronynnau eraill i’r ysgyfaint

Dulliau Ysmygu

Gellir mewnanadlu mwg o sigarét wedi’i goleuo neu bibell neu drwy fewnanadlu mwg/mygdarth o sylwedd wedi’i boethi drwy ffoil (ysmygu heroin).

Tynnir y mwg i’r ysgyfaint a bydd yn pasio drwy leinin yr ysgyfaint i’r llif gwaed. Bydd wedyn yn cael ei bwmpio drwy’r galon ac ymlaen i’r ymennydd.

Mae hyn yn ddull effeithiol iawn o gymryd cyffuriau, oherwydd bydd y cynhwysion gweithredol yn cymysgu gyda’r gwaed ocsigenedig ac yn teithio i’r ymennydd yn eithaf sydyn. Teimlir yr effeithiau bron iawn ar unwaith.

Risgiau Iechyd Yn Sgil Ysmygu

Nid yw meinwe’r geg, llwybrau anadlu a’r ysgyfaint wedi’i gwneud i gymryd unrhyw fath o nwyon poeth niweidiol. Yn y tymor hir, gall hyn arwain at broblemau megis canser y tafod, gwddf a’r corn gwddf, clefydau’r frest megis broncitis, emffysema a chanser yr ysgyfaint.

Mae’r achos yn erbyn ysmygu tybaco wedi hen sefydlu fel rheswm dros y problemau iechyd hyn, ond yn fwy aneglur yn erbyn ysmygu cyffuriau eraill. Gall hyn fod oherwydd mae’n anarferol i gyffuriau eraill gael eu cymryd mor aml a pharhaus a thybaco. Gall fod hefyd oherwydd yr anawsterau wrth ymchwilio ymysg poblogaethau sy’n defnyddio cyffuriau anghyfreithlon. Yn achos canabis, mae’n debygol byddai ychwanegu canabis at dybaco yn cynyddu’r risg o glefydau’r system resbiradol. Ceir risg pellach yn yr achos hwn o ddefnyddwyr canabis achlysurol yn dod yn ddibynnol ar dybaco.

Risgiau Dibyniaeth

Mae’r ail set o risgiau’n ymwneud â phroblemau dibyniaeth. Oherwydd bod ysmygu cyffur yn rhoi effaith sydyn iawn neu’r ‘hit’, dognau eithaf bach fel arfer sy’n cael eu cymryd. Os yw’r cyffur a ysmygir hefyd â chyfradd gwaredu o’r llif gwaed cyflym, sef yr achos gyda thybaco cyffuriau stimwleiddio a chrac cocên, felly mae cyfradd y cyffur yn y llif gwaed yn amrywio’n gyflym.

Teimlir effaith y cyffur yn gyflym a bydd yn diflannu yr un mor gyflym. Gall hyn arwain at sbri, gan ddefnyddio’r cyffur yn ailadroddol i gynnal yr effaith. Bydd y defnyddiwr yn profi synhwyriad y cyffur yn gyflym, a bydd ei absenoldeb yn dilyn yn gyflym iawn. Mae hyn yn arwain at synhwyriad o chwant am y cyffur, a gellir bodloni hyn drwy gael mwy ar unwaith.

Gelwir hyn yn ysmygu di-baid gyda thybaco, ond mae’n rhywbeth cyffredin hefyd gyda chrac cocên. Yn yr achos olaf, gan gofio pwer ychwanegol y cyffur, gall arwain at broblemau difrifol gor-gyffroi, ymosodol neu hyd yn oed ymddygiad seicotig. I wneud pethau’n waeth, mae crac yn ddrud iawn, ac os caiff ei ddefnyddio fel hyn, gellir cael sbri gwerth cannoedd o bunnoedd o’r cyffur mewn un diwrnod.

Ysmygu Neu Chwistrellu?

Wrth gofio’r uchod, mae’n rhesymol i ofyn a’i ysmygu cyffur yw’r ffordd fwyaf beryglus o’i gymryd. Yr ateb yw – mae’n dibynnu. Os mai’r unig ddewis arall yw ei chwistrellu, megis heroin stryd, na yw’r unig ateb. Mae chwistrellu cyffuriau â risgiau eithriadol, fel bod ysmygu, er gwaethaf y problemau, yn llawer iawn llai peryglus.

Os mae snwffian neu fwyta’r cyffur yw’r dewis, fel y gwneir gyda chocên neu ganabis, felly gall ysmygu fod yn fwy peryglus. Er mwyn ceisio annog defnyddwyr heroin i fwyta cyffur yn hytrach na’i chwistrellu, ceir rhaglenni sy’n darparu methadon neu opioidau eraill am ddim ar ffurf surop neu dabled.

Cyflwr Dynol

Mae risgiau di-ri cymhleth yn gysylltiedig â defnyddio cyffuriau, sy’n cael eu troshaenu gan y pleserau bydd y defnyddwyr yn eu cael o’r cyffuriau. Rhai o’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r cyffur yw’r pris bydd y defnyddiwr yn ei dalu er mwyn cael y pleserau. Os nad yw hyn yn swnio’n gall iawn i chi – efallai nad ydyw – ond mae’n ymddygiad dynol go iawn. Felly, mae tua thraean o boblogaeth oedolion y blaned yn ysmygu tybaco, er gwaethaf ei ganlyniadau marwol. Amcangyfrifir bod 106,000 o farwolaethau’n gysylltiedig â thybaco yn y DU bob blwyddyn.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: