Y Gyfraith a Dosbarthiadau Cyffuriau yn y DU

Cyffuriau Dosbarth A

Cosb am fod ym meddiant:
Hyd ar saith mlynedd mewn carchar a/neu ddirwy ddiderfyn.

Cosb am ddelio:
Hyd at garchar am oes a/neu ddirwy ddiderfyn.

Cyffuriau Dosbarth B

Cosb am fod ym meddiant:
Hyd at bum mlynedd mewn carchar a /neu ddirwy ddiderfyn.

Cosb am ddelio:
Hyd at 14 mlynedd mewn carchar a/neu ddirwy ddiderfyn

Cyffuriau Dosbarth C

Cosb am fod ym meddiant:
Hyd at ddwy flynedd mewn carchar a/neu ddirwy ddiderfyn.

Cosb am ddelio:
Hyd at 14 mlynedd mewn carchar a/neu ddirwy ddiderfyn.

Deddf Camddefnyddio Cyffuriau

Mae’r Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau (MDA) yn ddeddf sy’n nodi pa gyffuriau mae’n anghyfreithlon i feddu arnynt, eu gwerthu, eu mewnforio ac ati. Gelwir y rhain yn ‘gyffuriau rheoledig’. Mae cyffuriau rheoledig yn cael eu henwi’n benodol gan y ddeddf gan amlaf, ond gall y ddeddf hefyd gynnwys cyffuriau â strwythur cemegol tebyg, hyd yn oed os nad yw’r cyffur hwnnw’n bodoli eto.

Os daw cyffur newydd i fodolaeth fe all y llywodraeth gyflwyno ‘gorchymyn dosbarthu cyffuriau dros dro’ i wahardd y cyffur, ond er mwyn cynnwys cyffur newydd yn yr MDA yn barhaol, mae’n rhaid i’r llywodraeth ofyn yn gyntaf i grŵp o arbenigwyr, a elwir y ‘Cyngor Ymgynghorol ar Camddefnyddio Cyffuriau’ i wneud argymhellion yn ôl pa mor beryglus yw’r cyffur. Nid oes rhaid i’r llywodraeth gymryd y cyngor a roddir, ond os penderfynant eu bod am ddod â chyffur i mewn i’r MDA, rhaid iddynt wedyn gyflwyno gwelliant i’r Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau gerbron y senedd er mwyn cynnal pleidlais cyn i’r cyffur newydd gael ei enwi yn gyffur rheoledig.

Mae cyffuriau rheoledig yn cael eu rhannu i ddosbarthiadau A, B neu C. Cyffuriau Dosbarth A yw’r rhai a ystyrir y mwyaf niweidiol ac felly’r rhain sy’n dwyn y cosbau llymaf, cyffuriau Dosbarth C yw’r rhai lleiaf niweidiol felly mae’r cosbau’n llai ar gyfer y rhain. Yn ogystal â chael eu categoreiddio i ddosbarthiadau A, B neu C, mae gan gyffuriau rheoledig hefyd ‘Atodlen’ sydd yn mynd o 1 i 5. Mae’r atodlen hon yn pennu rheolau ynghylch sut y gellir storio’r cyffuriau gan fferyllwyr a’u rhagnodi gan feddygon ac ati.

 • Mae troseddau o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau yn cynnwys:
 • Meddu ar sylwedd rheoledig yn anghyfreithlon
 • Meddu ar sylwedd rheoledig gyda’r bwriad o’i gyflenwi
 • Cyflenwi neu gynnig cyflenwi cyffur rheoledig (hyd yn oed pan na chodir tâl am y cyffur)
 • Caniatáu i eiddo sydd yn eich meddiant neu’n cael ei reoli gennych i gael ei ddefnyddio’n anghyfreithlon at ddiben cynhyrchu neu gyflenwi cyffuriau rheoledig.

Mae’r Ddeddf Sylweddau Seicoweithredol (PSA) yn ei gwneud hi’n drosedd i gynhyrchu, cyflenwi neu gynnig cyflenwi unrhyw sylwedd seicoweithredol os yw’r sylwedd yn debygol o gael ei ddefnyddio ar gyfer ei effeithiau seicoweithredol a waeth beth fo’i botensial ar gyfer niwed. Yr unig eithriad i’r PSA yw’r sylweddau hynny sydd eisoes yn cael eu rheoli gan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, nicotin, alcohol, caffein a chynhyrchion meddyginiaethol.

Nid yw meddu ar sylwedd seicoweithredol yn drosedd, ac eithrio mewn ‘sefydliad carcharu’ (carchar, canolfan troseddwyr ifanc, canolfan symud ac ati). Nid yw diffiniad ‘sefydliad carcharu’ yn cynnwys unedau diogel Iechyd Meddwl.

Mae cyflenwi, meddiant gyda’r bwriad o gyflenwi, mewnforio neu allforio a chynhyrchu sylwedd seicoweithredol i gyd yn droseddau o dan y PSA.
Cosbau o dan y ddeddf:

 • Meddiant: Nid yw’n drosedd.
 • Meddiant mewn sefydliad carcharu: Hyd at 2 flynedd o garchar a/neu dirwy
 • Meddiant gyda’r bwriad o gyflenwi: Hyd at 7 mlynedd o garchar a/neu dirwy
 • Cyflenwi/cynnig cyflenwi ac ati: Hyd at 7 mlynedd o garchar a/neu dirwy
 • Cynhyrchu Mewnforio/allforio: Hyd at 7 mlynedd o garchar a/neu dirwy
 • Methiant i gydymffurfio â Hysbysiad Gwahardd neu Fangre: Hyd at 2 flynedd o garchar a/neu dirwy.

Mae Gorchymyn Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 (Diwygiad) 2015 yn dosbarthu:

 • 1-cyclohexyl-4- (1,2-diphenylethyl) piperazine (MT-45)
 • 4-methyl-5- (4-methylphenyl) -4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR)

fel cyffuriau Dosbarth A o dan Ran 1 o Atodlen 2 o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971, a ddaw i rym am 00:01 ar 11 Mawrth 2015.

Mae MT-45 yn opioid synthetig. Mae’r ACMD yn cynghori bod MT-45 yn cyflwyno risgiau iechyd gan gynnwys iselder anadlol, dibyniaeth a niwed cymdeithasol cysylltiedig sy’n debyg i risgiau opioidau rheoledig. Mae’r ACMD yn adrodd ymhellach am effeithiau andwyol a digwyddiadau gan gynnwys coma a marwolaeth sydd wedi’u cysylltu â MT-45 fel achos neu ffactor cyfrannol mewn gwledydd eraill.

Mae 4,4′-DMAR yn sylwedd seicoweithredol newydd sydd ag eiddo symbylydd. Mae’r ACMD yn cynghori bod gwenwyndra 4,4′-DMAR wedi’i gysylltu fel achos neu ffactor sy’n cyfrannu at niwed iechyd difrifol gan gynnwys cynnwrf, confylsiynau a hyperthermia cyn marwolaethau yr adroddir amdanynt yn y DU ac aelod-wladwriaethau eraill yr UE. Mewn rhai achosion, roedd y symptomau’n cynnwys colli clyw.

Mae MT-45 a 4,4′-DMAR yn cael eu rheoli’n barhaol fel cyffuriau Dosbarth A o dan Ddeddf 1971 a’u mewnosod yn Atodlen 1 i Reoliadau 2001, yn ogystal â bod yn gyffuriau dynodedig y mae adran 7 (4) o Ddeddf 1971 yn gymwys iddynt. , oherwydd nad oes ganddynt unrhyw ddefnydd meddyginiaethol na chyfreithlon cydnabyddedig y tu hwnt i ddefnydd ymchwil posibl a fydd yn parhau i gael ei alluogi o dan drwydded y Swyddfa Gartref.

Deddf Newid i Gamddefnyddio Cyffuriau 1971: rheoli AH-7921, cyfansoddion cysylltiedig â LSD, tryptaminau, ac aildrefnu GHB. Daeth hyn i rym ar 7 Ionawr 2015:

Yn dosbarthu:

 • yr opioid synthetig AH-7921 fel cyffur Dosbarth A.
 • y cyfansoddion sy’n gysylltiedig â LSD a elwir yn gyffredin fel ALD-52, AL-LAD, ETH-LAD, PRO-LAD a LSZ fel cyffuriau Dosbarth A.
 • y cyfansoddion a ddaliwyd gan y diffiniad estynedig o tryptaminau, sydd bellach yn cynnwys cyfansoddion a elwir yn gyffredin fel AMT a 5-MeO-DALT, fel cyffuriau Dosbarth A.

Mae’r opioid synthetig AH-7921, y cyfansoddion sy’n gysylltiedig â LSD a’r cyfansoddion a ddaliwyd gan y diffiniad estynedig o tryptaminau fel cyffuriau rheoledig y mae adran 7 (4) o Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 yn berthnasol iddynt, oherwydd nad oes ganddynt ddefnyddiau meddyginiaethol na chyfreithlon cydnabyddedig. y tu allan i ymchwil. Mae hyn yn golygu ei bod yn anghyfreithlon meddu ar, cyflenwi, cynhyrchu, mewnforio neu allforio’r cyffuriau hyn ac eithrio o dan drwydded y Swyddfa Gartref ar gyfer ymchwil neu “bwrpas arbennig arall”.

Mae Rheoliadau 2014 hefyd yn aildrefnu asid 4-Hydroxy-n-butyrig (GHB) o Atodlen 4 i Atodlen 2 i Reoliadau 2001. Nid yw GHB yn cael ei ailddosbarthu

Mae Gorchymyn Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 (Diwygio) 2014 yn dosbarthu Khat fel cyffur rheoledig o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971. Daeth hwn i rym ar 24 Mehefin 2014:

Yn dosbarthu:

 • Khat fel cyffur Dosbarth C.

Diffinnir Khat fel dail, coesau ac egin y planhigyn Catha edulis. Mae hyn yn golygu ei bod yn anghyfreithlon meddu ar, cyflenwi, cynhyrchu, mewnforio neu allforio ac eithrio o dan drwydded ofynnol y Swyddfa Gartref at ddibenion ymchwil neu ddibenion arbennig eraill.

Daeth Deddf Newid i Gamddefnyddio Cyffuriau 1971 i rym ar 10 Mehefin 2014. Mae hyn yn ymwneud yn benodol â rheoli cyfansoddion NBOMe a bensofuran, lisdexamphetamine, zopiclone, zaleplon, tramadol a ketamine.

Gorchymyn Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 (Cetamin ac ati) (Diwygio) 2014:

Yn dosbarthu:

 • Grŵp o gyfansoddion NBOMe (yn ôl diffiniad generig) fel cyffuriau Dosbarth A, Atodlen 1
 • Grŵp o Gyfansoddion Benzofuran (yn ôl diffiniad generig) fel cyffuriau Dosbarth B, Atodlen 1
 • Lisdexamphetamine fel cyffur Dosbarth B, Atodlen 2
 • Zopiclone a zaleplon fel cyffuriau Dosbarth C, Rhan 1 o Atodlen 4
 • Tramadol fel cyffur Dosbarth C o dan Atodlen 2

Ailddosbarthu:

 • Cetamin fel cyffur Dosbarth B o dan Atodlen 2

Mae hyn yn golygu ei bod yn anghyfreithlon meddu ar, cyflenwi, cynhyrchu, mewnforio neu allforio’r cyffuriau hyn ac eithrio o dan drwydded y Swyddfa Gartref ar gyfer ymchwil neu bwrpas arbennig arall.

Mae’r newidiadau hyn i Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971, sydd bellach yn rheoli cyfansoddion NBOMe a’r cyfansoddion bensofuran gan ddefnyddio diffiniad generig, yn golygu y gellir rheoli ystod o gemegau, gan gynnwys eu deilliadau syml. Felly bydd unrhyw sylweddau cyfredol, dyfodol neu ragweladwy sy’n cael eu creu o’r cyfansoddion cemegol hyn hefyd yn cael eu rheoli o dan y Ddeddf.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: