Y Gyfraith a Dosbarthiadau Cyffuriau yn y DU

Cyffuriau Dosbarth A

Cosb am fod ym meddiant:
Hyd ar saith mlynedd mewn carchar a/neu ddirwy ddiderfyn.

Cosb am ddelio:
Hyd at garchar am oes a/neu ddirwy ddiderfyn.

Cyffuriau Dosbarth B

Cosb am fod ym meddiant:
Hyd at bum mlynedd mewn carchar a /neu ddirwy ddiderfyn.

Cosb am ddelio:
Hyd at 14 mlynedd mewn carchar a/neu ddirwy ddiderfyn

Cyffuriau Dosbarth C

Cosb am fod ym meddiant:
Hyd at ddwy flynedd mewn carchar a/neu ddirwy ddiderfyn.

Cosb am ddelio:
Hyd at 14 mlynedd mewn carchar a/neu ddirwy ddiderfyn.

Deddf Camddefnyddio Cyffuriau

Dyma’r prif ddarn o ddeddfwriaeth yn ymwneud â chyffuriau ac mae’n categoreiddio cyffuriau yn ddosbarth A, B a C. Mae’r cyffuriau yma yn cael eu galw’n sylweddau a reolir, ac ystyrir cyffuriau Dosbarth A fel y rhai mwyaf niweidiol. Mae troseddau o dan y ddeddf yn cynnwys:

 • Meddu ar sylwedd a reolir yn anghyfreithlon
 • Meddu ar sylwedd a reolir gyda’r bwriad o’i gyflenwi
 • Cyflenwi neu gynnig i gyflenwi cyffur a reolir (hyd yn oed os na chodir tâl am y cyffur)
 • Caniatáu i adeilad yr ydych yn byw ynddo neu’n ei reoli i gael ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu neu gyflenwi cyffuriau a reolir

Bydd gwaharddiad cyffredinol ar yr hyn a elwir yn ‘legal highs’ a phwerau gorfodi newydd anodd yn dod i rym ar 26 Mai 2016.

Bydd y Ddeddf Sylweddau Seicoweithredol yn amddiffyn pobl ifanc trwy wahardd unrhyw gynhyrchu, cyflenwi a mewnforio neu allforio i’w bwyta gan bobl o’r cyffuriau hyn a allai fod yn beryglus, yn gysylltiedig â marwolaethau 144 o bobl yn y DU yn 2014 yn unig.

Mae’r ddeddf yn darparu ystod o sancsiynau troseddol a sifil gan gynnwys pwerau newydd i’r heddlu a dedfrydau caled o hyd at 7 mlynedd i droseddwyr.

Y DU fydd y wlad gyntaf yn y byd i roi system brofi drwyadl ar waith i ddangos bod sylwedd yn gallu cael effaith seicoweithredol, gan ddarparu tystiolaeth i gefnogi achos sifil ac erlyniadau.

Dywedodd y Gweinidog Atal Cam-drin, Camfanteisio a Throseddu Karen Bradley:

“Mae sylweddau seicoweithredol yn chwalu bywydau ac mae’n ddyled arnom i bawb sydd wedi colli anwyliaid wneud popeth o fewn ein gallu i ddileu’r fasnach wrthun hon. “Bydd y ddeddf hon yn dod â’r gwerthiant agored hwn ar ein strydoedd mawr i ben o’r cyffuriau a allai fod yn niweidiol ac yn danfon pwerau newydd ar gyfer gorfodi’r gyfraith i fynd i’r afael â’r mater hwn ar bob lefel mewn cymunedau, ar ein ffiniau, ar wefannau’r DU ac yn ein carchardai.” “Mae’r neges yn glir – nid yw’r hyn a elwir yn‘ legal highs ’yn ddiogel. Bydd y ddeddf hon yn gwahardd eu gwerthu ac yn sicrhau bod masnachwyr diegwyddor sy’n elwa ohonynt yn wynebu hyd at 7 mlynedd yn y carchar.

Mae sancsiynau o dan y ddeddf yn cynnwys:

 • hyd at 7 mlynedd yn y carchar ar gyfer cyflenwi, cynhyrchu, meddiant gyda’r bwriad o gyflenwi, mewnforio neu allforio sylwedd seicoweithredol i’w fwyta gan bobl
 • hyd at 2 flynedd yn y carchar am fod â sylwedd seicoweithredol mewn sefydliad gwarchodol
 • gorchmynion gwahardd ac adeiladau, a fydd yn caniatáu i’r heddlu gau siopau pen a delwyr ar-lein yn y DU, gyda hyd at 2 flynedd yn y carchar i’r rhai sy’n methu â chydymffurfio
 • pwerau’r heddlu i gipio a dinistrio sylweddau seicoweithredol, chwilio pobl, adeiladau a cherbydau, ac i chwilio mangre trwy warant os oes angen
 • Mae’r llywodraeth eisoes wedi cymryd camau yn erbyn yr hyn a elwir yn ‘uchafbwyntiau cyfreithiol’, ar ôl gwahardd mwy na 500 o gyffuriau a allai fod yn beryglus er 2010 o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971.

Bydd y ddeddf newydd yn mynd ymhellach fyth ond nid yw deddfwriaeth yn unig yn ddigon. Mae’r llywodraeth yn parhau i weithredu ar draws atal, trin ac adfer i leihau’r defnydd niweidiol o gyffuriau ac mae’n gweithio gydag arbenigwyr – gan gynnwys y Cyngor Cynghori ar Gamddefnyddio Cyffuriau – i ddatblygu strategaeth gyffuriau newydd.

Mae Gorchymyn Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 (Diwygiad) 2015 yn dosbarthu:

 • 1-cyclohexyl-4- (1,2-diphenylethyl) piperazine (MT-45)
 • 4-methyl-5- (4-methylphenyl) -4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR)

fel cyffuriau Dosbarth A o dan Ran 1 o Atodlen 2 o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971, a ddaw i rym am 00:01 ar 11 Mawrth 2015.

Mae MT-45 yn opioid synthetig. Mae’r ACMD yn cynghori bod MT-45 yn cyflwyno risgiau iechyd gan gynnwys iselder anadlol, dibyniaeth a niwed cymdeithasol cysylltiedig sy’n debyg i risgiau opioidau rheoledig. Mae’r ACMD yn adrodd ymhellach am effeithiau andwyol a digwyddiadau gan gynnwys coma a marwolaeth sydd wedi’u cysylltu â MT-45 fel achos neu ffactor cyfrannol mewn gwledydd eraill.

Mae 4,4′-DMAR yn sylwedd seicoweithredol newydd sydd ag eiddo symbylydd. Mae’r ACMD yn cynghori bod gwenwyndra 4,4′-DMAR wedi’i gysylltu fel achos neu ffactor sy’n cyfrannu at niwed iechyd difrifol gan gynnwys cynnwrf, confylsiynau a hyperthermia cyn marwolaethau yr adroddir amdanynt yn y DU ac aelod-wladwriaethau eraill yr UE. Mewn rhai achosion, roedd y symptomau’n cynnwys colli clyw.

Mae MT-45 a 4,4′-DMAR yn cael eu rheoli’n barhaol fel cyffuriau Dosbarth A o dan Ddeddf 1971 a’u mewnosod yn Atodlen 1 i Reoliadau 2001, yn ogystal â bod yn gyffuriau dynodedig y mae adran 7 (4) o Ddeddf 1971 yn gymwys iddynt. , oherwydd nad oes ganddynt unrhyw ddefnydd meddyginiaethol na chyfreithlon cydnabyddedig y tu hwnt i ddefnydd ymchwil posibl a fydd yn parhau i gael ei alluogi o dan drwydded y Swyddfa Gartref.

Deddf Newid i Gamddefnyddio Cyffuriau 1971: rheoli AH-7921, cyfansoddion cysylltiedig â LSD, tryptaminau, ac aildrefnu GHB. Daeth hyn i rym ar 7 Ionawr 2015:

Yn dosbarthu:

 • yr opioid synthetig AH-7921 fel cyffur Dosbarth A.
 • y cyfansoddion sy’n gysylltiedig â LSD a elwir yn gyffredin fel ALD-52, AL-LAD, ETH-LAD, PRO-LAD a LSZ fel cyffuriau Dosbarth A.
 • y cyfansoddion a ddaliwyd gan y diffiniad estynedig o tryptaminau, sydd bellach yn cynnwys cyfansoddion a elwir yn gyffredin fel AMT a 5-MeO-DALT, fel cyffuriau Dosbarth A.

Mae’r opioid synthetig AH-7921, y cyfansoddion sy’n gysylltiedig â LSD a’r cyfansoddion a ddaliwyd gan y diffiniad estynedig o tryptaminau fel cyffuriau rheoledig y mae adran 7 (4) o Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 yn berthnasol iddynt, oherwydd nad oes ganddynt ddefnyddiau meddyginiaethol na chyfreithlon cydnabyddedig. y tu allan i ymchwil. Mae hyn yn golygu ei bod yn anghyfreithlon meddu ar, cyflenwi, cynhyrchu, mewnforio neu allforio’r cyffuriau hyn ac eithrio o dan drwydded y Swyddfa Gartref ar gyfer ymchwil neu “bwrpas arbennig arall”.

Mae Rheoliadau 2014 hefyd yn aildrefnu asid 4-Hydroxy-n-butyrig (GHB) o Atodlen 4 i Atodlen 2 i Reoliadau 2001. Nid yw GHB yn cael ei ailddosbarthu

Mae Gorchymyn Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 (Diwygio) 2014 yn dosbarthu Khat fel cyffur rheoledig o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971. Daeth hwn i rym ar 24 Mehefin 2014:

Yn dosbarthu:

 • Khat fel cyffur Dosbarth C.

Diffinnir Khat fel dail, coesau ac egin y planhigyn Catha edulis. Mae hyn yn golygu ei bod yn anghyfreithlon meddu ar, cyflenwi, cynhyrchu, mewnforio neu allforio ac eithrio o dan drwydded ofynnol y Swyddfa Gartref at ddibenion ymchwil neu ddibenion arbennig eraill.

Daeth Deddf Newid i Gamddefnyddio Cyffuriau 1971 i rym ar 10 Mehefin 2014. Mae hyn yn ymwneud yn benodol â rheoli cyfansoddion NBOMe a bensofuran, lisdexamphetamine, zopiclone, zaleplon, tramadol a ketamine.

Gorchymyn Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 (Cetamin ac ati) (Diwygio) 2014:

Yn dosbarthu:

 • Grŵp o gyfansoddion NBOMe (yn ôl diffiniad generig) fel cyffuriau Dosbarth A, Atodlen 1
 • Grŵp o Gyfansoddion Benzofuran (yn ôl diffiniad generig) fel cyffuriau Dosbarth B, Atodlen 1
 • Lisdexamphetamine fel cyffur Dosbarth B, Atodlen 2
 • Zopiclone a zaleplon fel cyffuriau Dosbarth C, Rhan 1 o Atodlen 4
 • Tramadol fel cyffur Dosbarth C o dan Atodlen 2

Ailddosbarthu:

 • Cetamin fel cyffur Dosbarth B o dan Atodlen 2

Mae hyn yn golygu ei bod yn anghyfreithlon meddu ar, cyflenwi, cynhyrchu, mewnforio neu allforio’r cyffuriau hyn ac eithrio o dan drwydded y Swyddfa Gartref ar gyfer ymchwil neu bwrpas arbennig arall.

Mae’r newidiadau hyn i Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971, sydd bellach yn rheoli cyfansoddion NBOMe a’r cyfansoddion bensofuran gan ddefnyddio diffiniad generig, yn golygu y gellir rheoli ystod o gemegau, gan gynnwys eu deilliadau syml. Felly bydd unrhyw sylweddau cyfredol, dyfodol neu ragweladwy sy’n cael eu creu o’r cyfansoddion cemegol hyn hefyd yn cael eu rheoli o dan y Ddeddf.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: