Cetamin

ketamine
 • Vitamin K
 • Special K
 • K
 • Ketamine
 • Ketamine Hydrochloride

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: Ketamine Hydrochloride

Enwau Generig: Ketamine

An example of what Cetamin looks like
Cyfreithlon:
I’w chwistrellu, fel arfer mae'n hylif clir mewn ffiolau (enw brand Ketalar).

Anghyfreithlon:
Fel tabledi neu bowdr yn amrywio mewn lliw o lwydwyn i frown golau

Effeithiau A Ddymunir:

Gwerthir Ketamine yn aml fel ecstasi, felly heb yn wybod byddai defnyddwyr yn chwilio am ddedwyddwch, empathi, llonder ac egni.

Sgîl Effeithiau:

Syrthni, penysgafnder, fferdod, diffyg cydlyniad, ffwndro, rhithwelediadau, datgysylltiad, teimlad y tu allan i'r corff.
 • Mae cetamin yn seicedelig dadleiddiol a ddefnyddir yn feddygol fel milfeddygol ac anesthetig dynol.
 • Mae cetamin yn amharu ar gydlynu, felly mae mân ddamweiniau fel taro mewn i bethau yn gyffredin; gall eich gwneud chi'n anghofus hefyd.
 • Os ydych chi'n cymryd cetamin pan fyddwch chi allan, rydych chi mewn perygl o golli cydsymudiad yn sydyn iawn; gallai hyn fod yn beryglus iawn a gall eich gwneud chi'n agored i niwed iawn. Ac fel anesthetig, mae cetamin yn golygu na fyddwch chi'n teimlo poen felly rydych chi mewn mwy o berygl o anafu'ch hun.
 • Er ei fod yn actio eithaf byr, cadwch at ddosau bach. Rydych chi'n fwy diogel ar ddogn bach na phe baech chi'n cymryd llawer iawn ar yr un pryd.
 • Osgoi llyncu cetamin - mae cetamin yn y stumog yn gwaethygu crampiau. Peidiwch ag eistedd yn y baddon i leddfu'r boen gan fod risg y gallwch ddod yn anymwybodol a boddi. Gofynnwch am gyngor meddygol a soniwch am eich defnydd o ketamine wrth y meddyg.
 • Os ydych chi'n ffroeni ffroenau bob yn ail, a glanhewch eich ffroenau ar ôl pob sesiwn i leihau difrod.
 • Mae chwistrellu cetamin yn dod â'r risg ychwanegol o ddifrod i'ch gwythiennau, heintiau ar y croen a firysau a gludir yn y gwaed fel Hepatitis neu HIV. Os dewiswch ddefnyddio fel hyn, mynnwch gyngor chwistrellu mwy diogel o'ch cyfnewidfa nodwydd agosaf.
 • Mae risg o broblemau gyda'r bledren a niwed i'r arennau gyda defnydd rheolaidd. Dangoswyd bod defnydd cetamin tymor hir yn niweidio'r bledren a'r llwybr wrinol, gan achosi 'pledren cetamin'.
 • Os ydych chi'n profi poen yn eich pledren ceisiwch gymorth meddygol, dywedwch wrth eich meddyg teulu eich bod chi'n defnyddio cetamin. Ceisiwch atal neu leihau eich defnydd os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw symptomau.
 • Ceisiwch gadw'ch defnydd mor isel â phosib. Rhowch seibiannau i chi'ch hun rhag defnyddio os gallwch chi er mwyn osgoi datblygu goddefgarwch a dibyniaeth.
 • Os ydych chi'n teimlo'n isel ac yn bryderus wrth roi'r gorau i ddefnyddio cetamin neu leihau faint rydych chi'n ei ddefnyddio, mynnwch ychydig o help proffesiynol i wneud hyn. Gall gostyngiad graddol helpu. Ceisiwch dynnu eich sylw â gweithgareddau pwrpasol a difyr.
 • Os ydych chi'n profi pyliau o banig a phryder parhaus, cewch gefnogaeth gan eich asiantaeth gyffuriau agosaf.
 • Peidiwch â defnyddio cetamin gydag alcohol neu gyffuriau iselder eraill oherwydd gall yr effeithiau fod yn anrhagweladwy a gallant arwain at orddos.
 • Sicrhewch fod gennych chi fwy o ddiwrnodau lle nad ydych chi'n defnyddio, na diwrnodau rydych chi'n eu defnyddio.
 • Os dewiswch ddefnyddio defnydd cetamin mewn amgylchedd diogel yn enwedig os ydych chi'n ddefnyddiwr dibrofiad. Dywedwch wrth rywun eich bod chi gyda'r hyn rydych chi'n ei gymryd a chael rhywun rydych chi'n ymddiried gyda chi rhag ofn i bethau fynd o chwith.
 • Os yw rhywun yn dioddef effeithiau gwael fel chwydu, confylsiynau, mynd yn anymwybodol - rhowch nhw yn y safle adfer a galwch am gymorth meddygol ar unwaith.
short term effects

Risgiau tymor byr

Damweiniau, pryder, pyliau panig a/neu ymgwympiad.

desired effects

Effaith ddymunol

colli deimlad yn y coesau a breichiau, ymdeimlad o ewfforia, lleuhad poen, teimlad yn debyg i freuddwydio

long term effects

Risgiau tymor hir

Dibyniaeth seicolegol, goddefedd, problemau pledren.

Tymor Hir:

Dibyniaeth seicolegol, goddefedd, problemau pledren.

Tymor Byr:

Damweiniau, pryder, pyliau panig a/neu ymgwympiad.
Rhithbair, anesthetig
Cyfreithlon:
Chwistrelliad mewngyhyrol

Anghyfreithlon:
Drwy'r geg fel tabledi, gellir sniffian powdr drwy'r trwyn, chwistrellu
Sniffian: Gellir defnyddio llafn rasel ar wyneb caled lefel (megis drych neu wydr) gyda'r powdr wedi'i falu, yn cael ei sniffian i fyny tiwb papur neu ddarn arian papur wedi'i rolio. Chwistrellu - nodwyddau a chwistrelli
Fel anesthetig cyffredinol gweithredu dros fyr amser.
Yn deillio o'r diwydiant fferyllol
Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapïau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Mae rhai asiantaethau yn darparu gweithwyr allgymorth sy'n ymweld â chlybiau i roi taflenni a dod i gysylltiad â defnyddwyr, yn benodol ar gyfer lleihau niwed.

Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau. I gael disgrifiad o'r hyn y mae gwasanaethau cyffuriau gwahanol yn eu gwneud, dewiswch wasanaethau helpu yma neu'r brif ddewislen.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: