Ffroenu

Mae sniffian cyffuriau i mewn i’r trwyn (chwythiad trwynol) yn ffordd gyffredin o anadlu sylwedd i mewn i’r corff. Mae sniffian yn achosi cychwyniad llawer mwy cyflym i’r effaith y cyffur na llyncu oherwydd ei fod yn cael ei amsugno yn gyflym i lif y gwaed trwy’r meinwe meddal yng ngheudod y trwyn.

Mae sniffian tybaco (snisin) yn dyddio’n ôl i’r 15fed Ganrif. Mae tybaco snisin yn cael ei falu yn bowdr fel ei fod yn gallu cael ei amsugno trwy bilenni’r trwyn wrth ei sniffian. Gall cyffuriau eraill gael eu sniffian yn yr un ffordd, yr un mwyaf adnabyddus o’r rhain yw cocên, ond gall amffetaminau a heroin gael eu defnyddio yn y ffordd hon hefyd.

Gweinyddu mwy diogel

  • Defnyddiwch ddyfeisiau glân bob amser (snwffiwr)
  • Defnyddiwch eich dyfais eich hun
  • Peidiwch â rhannu dyfeisiau; efallai bod olion gwaed ar eich offer.
  • Snwffiwch yn uchel i fyny’r ffroen er mwyn osgoi’r meinwe meddal mwyaf sensitif.
  • Glanhewch ddarnau trwynol ar ôl eu defnyddio, gyda hances llaith neu bud clust.
  • Snwffiwch y ffroenau bob yn ail i leihau difrod i un ochr
  • Os yw’ch trwyn yn gwaedu – rhowch seibiant iddo.

Sut Mae’r Cyffuriau’n Cael Eu Paratoi?

Mae’r wybodaeth ganlynol yn cyfeirio yn benodol at amffetamin a chocên: rhaid i’r cyffur gael ei wneud yn bowdr mân yn gyntaf. Fel arfer bydd hyn yn cael ei wneud trwy dorri’r cyffur grisialaidd gan ddefnyddio llafn rasel ar arwyneb caled adlewyrchol fel teilsen seramig neu ddrych. Yna bydd powdr y cyffur yn cael ei dynnu yn llinellau gan ddefnyddio’r llafn rasel cyn ei sniffian. Efallai y bydd yn cymryd rhwng pump a phymtheg munud cyn i’r cyffur gael ei amsugno er mwyn i chi deimlo ei effeithiau.

Sut Mae’r Cyffur Yn Cael Ei Amsugno?

Y tu mewn i’r trwyn mae’r powdr mân yn cael ei amsugno i’r llif gwaed trwy bilenni’r trwyn. Os ydych chi erioed wedi cael gwaedlif o’r trwyn, byddwch chi’n gwybod pa mor fregus mae’r rhain a pha mor agos at yr arwyneb y mae gwaed.

Fel amddiffyniad naturiol sy’n atal gwrthrychau estron rhag dod i mewn i’r trwyn, bydd mwy o fwcws yn cael ei gynhyrchu i ddiogelu’r pilenni mân hyn yn y trwyn gan olygu bod cymryd cyffuriau drosodd a throsodd trwy’r dull hwn yn llai effeithiol.

Risgiau Sniffian Cyffuriau

Mae risgiau sniffian cyffuriau fel cocên ac amffetamin yn cynnwys heintiau sinws, a risg o ddal Hepatitis C oherwydd niwed i’r pibellau gwaed y tu mewn i’r trwyn a rhannu taclau sniffian fel arian papur neu wellt.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: