Ymwadiad

Cyfrinachedd ar y safle;

Mae yna bum eithriad i egwyddorion ac arfer cyfrinachedd yn yr Adran Gwasanaethau Llinell Gymorth.

Mae rhain yn cynnwys:

Os oes gennym reswm i gredu bod yr unigolyn yn hunanladdol yn weithredol neu mewn perygl o beri hunan-niweidio difrifol.

Os oes gennym reswm i gredu bod unrhyw berson ar fin achosi, neu ar fin bod wedi achosi niwed corfforol difrifol iddynt.

Os yw gweithred anghyfreithlon i blentyn dan oed (e.e. llosgach, cam-drin rhywiol, cam-drin corfforol, darparu sylweddau anghyfreithlon) ar fin neu wedi digwydd eisoes.

Os ydym yn credu y bu neu y mae’n debygol y torrwyd y Ddeddf Atal Terfysgaeth.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: