Crystal Meth

crystal-meth
 • Tina
 • P
 • Yaba
 • Tik
 • Shabu
 • Jib
 • Gack
 • Nazi dope
 • Tweak
 • Fire
 • Chalk
 • Glass
 • Crystal meth
 • Crystal
 • Meth
 • Ice

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: n-methyl-1-phenyl-propan-2-amine

Enwau Generig: Crystal Methamphetamine, Methylamphetamine, Desoxyephedrine.

Crystal Meth
Powdr crisialaidd, tabled

Effeithiau A Ddymunir:

Mwy bywiog, gwell canolbwyntiad, egni, dedwyddwch, mwy o hunan-barch, libido gwell, lleihau chwant bwyd Effeithiau tebyg i amffetaminau a chocên, ond yn para'n hirach

Sgîl Effeithiau:

Croen denau, paranoia, cyfradd calon gyflymach, pwysedd gwaed uwch, ffwndrus, dolur rhydd a theimlo'n sâl, chwysu gormodol, diffyg chwant bwyd, methu cysgu, cryndod, gwasgu'r ên yn dynn, anniddigrwydd, siaradus, panig, cyfareddiad diymollwng â thasgau ailadroddus, libido uwch, tymheredd corff uwch.

Tymor Hir:

Posibilrwydd mawr o drais a dibyniaeth, ymddygiad obsesiynol, 'ceg meth' - colli dannedd yn ymwneud â defnyddio crystal meth, goddefiad (angen mwy o'r cyhyr i gael yr un effaith), symptomau rhoi'r gorau, gan gynnwys iselder, seicosis yn ymwneud â chyffuriau (gall bara am fisoedd neu flynyddoedd ar ôl rhoi'r gorau i ddefnyddio cyffuriau).

Tymor Byr:

Posibilrwydd mawr o gamdriniaeth a dibyniaeth, seicosis, trais, gorddos (trawiadau, coma a marwolaeth).
Symbylydd synthetig, seicoweithredol
Snwffian drwy'r trwyn, ysmygu, chwistrellu neu weithiau gall fod ar ffurf tawddgyffur (rhefrol neu weiniol).
Os yw'n cael ei snwffian, defnyddir llafn rasel i'w dorri ar arwyneb caled gwastad fel drych neu wydr neu deilsen. Defnyddir tiwb neu arian papur wedi'i rolio fel 'pibell'.
Os yw'n cael ei chwistrellu: chwistrell a nodwydd, dŵr, rhwymyn tynhau.
Os yw'n cael ei ysmygu: matsys a ffoil.
Yn debyg yn gemegol i amffetamin a methcathinon. Fe'i cynhyrchir fel arfer mewn labordai dramor.
Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapïau cyflenwol fel aciwbigo. Mae cynnydd yn y defnydd o symbylydd wedi arwain rhai asiantaethau i gynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapïau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd a chyfeiriadau posibl at adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu a'r adran achosion brys yn yr ysbyty lleol efallai wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal â gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: