PMA

pma
  • Chicken Yellow
  • Chicken Powder
  • Killer
  • Red Mitsubishi
  • Pink Ecstasy
  • Dr. Death
  • Death
  • PMMA

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: PMA: para-methoxy-amphetamine
PMMA: para-methoxy-N-methylamphetamine

Enwau Generig: PMA: 4-methoxyamphetamine, 4-MA
PMMA: 4-MMA; Methyl-MA

PMA
Mae PMA pur yn bowdr gwyn, ond gall fod yn llwydfelyn, pinc neu felynaidd ar y stryd. Gall PMA fod yn dabled wen wedi'i gwasgu sy'n cael ei llyncu. Fodd bynnag, gall tabledi PMA/PMMA fod mewn amrywiaeth o liwiau neu wasgnod arnynt a gellir eu gwerthu fel ecstasi - nid oes unrhyw ffordd o wybod beth allent eu cynnwys dim ond o sut maen nhw'n edrych.

Effeithiau A Ddymunir:

Mae effeithiau PMA / PMMA yn debyg i MDMA a gellir ei dalu fel ecstasi. Teimlad o fod yn effro a llawn egni; hefyd â rhywfaint o rinweddau gwrthiselder oherwydd ei ryngweithiad â serotonin.

Sgîl Effeithiau:

Mae PMA yn gemegol gryfach nag ecstasi ac mae'n cymryd hirach i gymryd effaith, mae

Tymor Hir:

Ni wyddom beth yw'r risgiau tymor hir ar hyn o bryd.

Tymor Byr:

Mae PMA yn seicedelig cryf a all achosi gorgynhesu'r corff yn beryglus a lefelau uchel o wenwyndra. Gwerthwyd PMA fel tabledi ecstasi ac arweiniodd hyn at orwres angheuol i rai defnyddwyr. Mae gorddos yn risg go iawn, yn enwedig os caiff ei gymysgu gyda chyffuriau stimiwleiddio eraill megis cocên neu MDMA neu os caiff ei gymysgu ag alcohol, gan arwain at gonfylsiwn, coma a marwolaeth. Yn ôl yr hyn a ddeellir, mae PMMA yn wannach na PMA, yn debycach i ecstasi, ond mae'n dal i allu achosi teimlo'n sâl a gorwres.
PMA - Symbylydd Seicedelig; yn debyg i ecstasi ond yn gryfach; effeithiau rhithbeiriol; posibilrwydd difrifol o orddos yn sgil dechreuad gohiriedig. PMMA - Symbylydd Empathogenig; tebycach i ecstasi gydag effeithiau dedwyddwch
Mae'r tabledi'n cael eu llyncu.
Dim.
Cylchredwyd PMA yn gyntaf yn y 1970au cynnar pan ddefnyddiwyd fel amnewidyn i rinweddau rhithbeiriol LSD. Mae ymchwil diweddar yn awgrymu bob PMA yn digwydd fel mymryn o gemegolyn mewn rhai rhywogaethau planhigion.
Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapïau cyflenwol fel aciwbigo. Mae'r cynnydd mewn deunydd o symbylydd wedi arwain at rai asiantaethau'n cynnig gwasanaethau arbennig megis cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapïau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd ac atgyfeiriadau posibl i adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal â gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Ddibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: