Amphetamines

amphetamines
 • Uppers
 • Sulphate
 • Sulph
 • Go Fast
 • Fast
 • Dexies
 • Dex
 • Crank
 • Ice
 • Billy Whizz
 • Billy
 • Whizz
 • Phet
 • Speed
 • Methylamphetamine
 • Dextroamphetamine
 • Dexamphetamine Sulphate
 • Amphetamine Sulphate

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: Amphetamine sulphate, dexamphetamine sulphate, dextroamphetamine, methylamphetamine. Amphetamine-like drugs include apisate (diethylproprion), duromine (phentermine), volital (pemoline), ritalin (methylphenidate), tenuate dospan (diethylpropion).

Enwau Generig: Amffetaminau

Amphetamines
Cyfreithlon:
Tabledi 5mg dexamphetamine (Dexedrine), gwyn, wedi'u marcio SKF.

Anghyfreithlon:
Powdr amffetamin sylffad yn amrywio o ran lliw o wyn budr i binc (a elwir yn 'pink champagne'). Mae Methylamphetamine yn dod fel grisialau gwyn, a elwir yn 'ice', neu mewn tabledi a elwir yng Ngwlad Thai yn yabba neu shabu.

Effeithiau A Ddymunir:

Ewfforia, bywiogrwydd, hyder.

Sgîl Effeithiau:

Insomnia, colli chwant bwyd, ceg sych.
 • Mae amffetaminau yn symbylyddion.
 • Byddant yn eich cadw'n effro am gyfnodau hir cyn y sgileffeithiau (comedown).
 • Gall defnyddio mwy nag un cyffur symbylu ar y tro roi eich calon dan straen sylweddol.
 • Peidiwch â chwistrellu - gall chwistrellu amffetamin ddod yn gymhellol ac mae'n beryglus iawn.
 • Os ydych chi'n chwistrellu, defnyddiwch nodwyddau glân bob amser a pheidiwch byth â rhannu unrhyw offer.
 • Ffyrdd mwy diogel o ddefnyddio yw ysmygu, ffroeni, llyncu gan fod risg is o orddos, haint a chrebachu firysau a gludir yn y gwaed.
 • Ei lyncu yw'r ffordd fwyaf diogel i'w ddefnyddio o bell ffordd. Mae ei ffroeni yn fwy o risg a chwistrellu yw'r ffordd fwyaf peryglus i'w ddefnyddio.
 • Mae cyffuriau symbylydd yn gaustig felly os cânt eu llyncu gallant niweidio leinin y gwddf, yr oesoffagws a'r stumog; os ydych chi'n mynd i'w cymryd fel hyn yna defnyddiwch gapsiwl neu bapur sigarét.
 • Gall amffetaminau achosi i'r corff ddadhydradu a gor-gynhesu; os dewiswch ddefnyddio gwnewch yn siŵr eich bod yn yfed dŵr neu ddiodydd meddal yn rheolaidd.
 • Peidiwch ag anghofio bwyta - mae amffetaminau yn atal yr archwaeth felly bwytwch cyn ac ar ôl ei ddefnyddio.
 • Mae amffetaminau yn tarfu ar batrymau cysgu felly mae cwsg yn hanfodol i helpu'ch corff i wella.
 • Ceisiwch beidio â defnyddio cyffuriau eraill, fel bensos, i ddod i lawr; bwyd a chwsg yw'r ffordd orau.
 • Sicrhewch fod gennych chi fwy o ddiwrnodau lle nad ydych chi'n defnyddio, na diwrnodau rydych chi'n eu gwneud. Defnyddiwch mewn amgylchedd diogel gyda chwmni dibynadwy a dywedwch wrth rywun eich bod gyda'r hyn rydych chi'n ei gymryd.
 • Gall amffetaminau ryngweithio'n wael â rhai meddyginiaethau gwrth-iselder fel atalyddion monoamin ocsidase (MAOIs).

Tymor Hir:

Seicosis, dibyniaeth seicolegol.

Tymor Byr:

Pryder, paranoia, goddefiad.
Symbylydd y brif system nerfol.
Gellir llyncu'r tabledi, snwffian y powdr i fyny'r trwyn, ei doddi mewn diod neu ei lyncu (a elwir yn 'bombing'). Gellir paratoi'r powdr a'r tabledi ar gyfer eu chwistrellu. Gellir ysmygu Methylamphetamine neu 'ice'.
Fel arfer, gwerthir amffetamin anghyfreithlon fel 'gram' neu mewn papur. Os yw'n cael ei snwffian, defnyddir llafn rasel i'w dorri ar arwyneb caled gwastad fel drych neu wydr neu deilsen. Defnyddir tiwb neu arian papur wedi'i rolio fel 'pibell'. Os yw'n cael ei chwistrellu: chwistrell a nodwydd, dŵr, rhwymyn tynhau. Os yw'n cael ei ysmygu: matsis a ffoil.
Fe'i rhagnodir weithiau i atal chwant bwyd, i drin nacrolepsi, gorfywiogrwydd mewn plant ac iselder.
Wedi'i ddargyfeirio o gynhyrchwyr, fferyllfeydd, meddygon teulu neu ei wneud mewn labordai dirgel ym Mhrydain a llefydd eraill a'i ddosbarthu drwy'r farchnad cyffuriau anghyfreithlon.
Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapïau cyflenwol fel aciwbigo. Mae cynnydd yn y defnydd o symbylydd wedi arwain rhai asiantaethau i gynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapïau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd a chyfeiriadau posibl at adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu a'r adran achosion brys yn yr ysbyty lleol efallai wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal â gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth Cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: