Methadone

methadone
 • Phy Amps
 • Physeptone
 • Linctus
 • Meth
 • Methadone
 • Methadone Hydrochloride

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: Methadone Hydrochloride

Enwau Generig: Opioid

Methadone
Mae cymysgedd Methadon yn surop gwyrdd tew, sy'n cynnwys yr un faint o Methadon a hylif ac fe'i defnyddir i drin dibyniaeth opiad. Mae methadon y gellir ei chwistrellu yn dod fel physeptome mewn ffiolau, hylif clir sy'n barod i'w chwistrellu. Gellir cael tabledi methadon, ond pur anaml fydd y rhain yn cael eu rhagnodi. Mae ffisig Methadon yn baratoad llawer gwannach na ddefnyddir yn aml ar gyfer trin dibyniaeth.

Effeithiau A Ddymunir:

I atal symptomau rhoi'r gorau i opiad, lleddfu poen

Sgîl Effeithiau:

Penysgafnder, pendro, chwysu, ceg sych, teimlo'n sâl, chwydu, syrthni.
 • Rhagnodir methadon yn lle heroin stryd pan fydd defnyddwyr wedi dod yn ddibynnol. Fe'i defnyddir i ddod oddi ar opiadau ac mae'n helpu i sefydlogi ffordd o fyw defnyddiwr.
 • Dylech gymryd methadon drwy’r geg ar y dos a ragnodwyd - y ffordd fwyaf diogel i'w gymryd.
 • Argymhellir cymryd methadon unwaith y dydd, ar yr un amser bob dydd.
 • Os ydych chi'n cymryd methadon gyda sylweddau eraill, yn enwedig alcohol, heroin a bensos, mae'n cynyddu'r risg o orddos.
 • Bydd cael cefnogaeth ychwanegol fel cwnsela neu CBT i fynd i'r afael ag agweddau eraill ar eich caethiwed yn cynyddu'r siawns o wneud newidiadau i'ch bywyd a gwella'ch cyfalaf adfer.
 • Cymrwch rhan mewn gweithgareddau dargyfeiriol sy'n golygu rhywbeth i chi; fel darganfod pethau iachach i feddiannu'ch amser - bydd teimlo'n ddiflas yn eich gadael yn meddwl am ddefnyddio; treuliwch amser gyda ffrindiau sydd ddim yn defnyddio.
 • Os ydych yn amau ​​bod rhywun wedi gorddosio, rhowch nhw yn y safle adfer a ffoniwch am gymorth brys ar unwaith.
 • Dysgwch am Naloxone. Mae Naloxone yn wrthwynebydd cysgodol actio byr sy'n gwrthdroi effeithiau heroin ac opiadau eraill fel morffin - gall achub bywydau.

Tymor Hir:

Dibyniaeth, symptomau diddyfnu

Tymor Byr:

Goddefedd, gorddos a all fod yn farwol. Mae hwn yn gyffur hynod beryglus i blant sydd wedi cymryd dosau a ragnodwyd i'w rhieni yn ddamweiniol.
Iselydd y system nerfol ganolog, poen laddwr.
Cymerir cymysgedd Methadon a ffisig Methadon drwy'r geg, chwistrellir ffiolau physeptone. Cymerir y tabledi drwy'r geg, ond weithiau gellir eu chwistrellu.
Poteli meddyginiaeth brown ar gyfer y cymysgedd a ffisig; chwistrell, ffiol, rhwymyn tynhau ayb os caiff ei chwistrellu.
Defnyddir cymysgedd Methadon i reoli dibyniaeth opiad - heroin yn bennaf. Defnyddir ffisig Methadon fel lleddfwr peswch ac yn achlysurol fel poen laddwr.
Ar bresgripsiwn gan feddyg teulu neu feddyg mewn clinig dibyniaeth cyffuriau neu yn deillio gan un o'r ddau.
Mae Methadon yn cael ei ddefnyddio'n aml mewn rhaglenni amnewid a gynigir gan glinigau dibyniaeth cyffuriau ac weithiau gan feddygon teulu. Bydd defnyddwyr hefyd yn cael eu gweld gan asiantaethau cwnsela cyffuriau a byddant o bosibl yn mynychu cynlluniau cyfnewid nodwyddau, er iddynt fod ar gyffuriau a gynlluniwyd i'w cymryd drwy'r geg. Os bydd Methadon hefyd yn dod yn ddibyniaeth, mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai atgyfeirio at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn ysbytai neu gerllaw iddynt, ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu defnyddwyr cyffuriau problemus, yn enwedig unigolion sy'n gaeth i gyffuriau opiate/opioid. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid iddynt fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: