Ecstasi

ecstasy
 • Shamrocks
 • Green Apple
 • Pink Love
 • Tabledi
 • Mitzies
 • Exies
 • Echos
 • Eckies
 • E
 • Ecstasi
 • Burgers
 • MDEA
 • MDMA
 • Phenethylamines
 • Pigs

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: Methylenedioxymethylamphetamine: Ydy o'n unrhyw syndod bod hwn yn cael ei dalfyrru yn MDMA?

Enwau Generig: Phenethylamines

An example of what Ecstasi looks like
Tabledi, capsiwlau, mewn ystod o feintiau, siapiau a lliwiau. Weithiau'n bowdr gwyn.

Effeithiau A Ddymunir:

Ewfforia, empathi, llonder, egni.

Sgîl Effeithiau:

Chwysu, cyfog, chwydu, symudiadau llygaid cyflym (nystagmus), dadhydradiad, dryswch, pryder.
 • Dydych chi byth yn gwybod beth sydd yn y dabled neu'r powdr rydych chi'n ei gael felly byddwch yn ofalus - defnyddiwch ychydig bach yn gyntaf i weld beth yw'r effeithiau ac arhoswch ychydig cyn cymryd mwy.
 • Os ydych yn defnyddio ecstasi ac yn dawnsio, cymrwch hoe i oeri, gall ecstasi achosi gorgynhesu a dadhydradu.
 • Sicrhewch fod eich cydbwysedd dŵr yn iawn - os ydych chi'n dawnsio ac yn chwysu dylech yfed hyd at beint o ddiod di-alcohol bob awr i helpu i ddisodli'r hylif a gollir trwy chwysu. Os nad ydych chi'n dawnsio a chwysu yna yfwch ychydig yn llai o ddŵr - mae angen i chi gofio y gall yfed gormod o ddŵr ar yr un pryd fod yn beryglus.
 • Bydd cymysgu ecstasi ag alcohol yn cynyddu'r risg o ddadhydradu a gall beri ichi gymryd mwy o risgiau; ac mae cymysgu ecstasi ag unrhyw gyffuriau eraill yn cynyddu'r risgiau ymhellach a gall fod yn beryglus iawn.
 • Os ydych chi'n dioddef o unrhyw fath o gyflwr ar y galon dylech osgoi cyffuriau symbylu fel ecstasi.
 • Os dewiswch ddefnyddio ecstasi mae'n fwy diogel defnyddio symiau bach yn achlysurol, gan roi amser i'ch corff wella.
 • Os yw rhywun yn dioddef effeithiau gwael fel chwydu, confylsiynau, mynd yn anymwybodol - rhowch nhw yn y safle adfer a galwch am gymorth meddygol ar unwaith.
short term effects

Risgiau tymor byr

Cynnwys anhysbys trawiad gwres, ymgwympo, coma.

desired effects

Effaith ddymunol

Ewfforia, empathi, llonder, egni

long term effects

Risgiau tymor hir

Effeithiau ar les meddyliol, iselder, niwed i'r iau a'r arennau

Tymor Hir:

Nid ydynt yn glir eto, ond gallent gynnwys aflonyddwch seicolegol, iselder, niwed i'r iau a'r arennau. Mae tystiolaeth gynyddol o niwed i'r terfynau nerf yn yr ymennydd ond mae effeithiau hyn ar ymddygiad a'r canlyniadau hir dymor i ddefnyddwyr yn dal yn anhysbys.

Tymor Byr:

Cynnwys anhysbys y tabledi (mae llawer o dabledi ffug yn cael eu gwerthu fel ecstasi, sy'n gallu cynnwys sylweddau eraill mwy gwenwynig), trawiad gwres, ymgwympo, coma.
Symbylydd/seicedelig, empathogen.
Fel arfer drwy'r geg, ond gellir ei ysmygu. Mae chwistrellu'n amhoblogaidd gan nad yw'n gweithio mor hir. Dyma'r cyffur dawnsio ystrydebol.
Dim.
Gwneir MDMA yn anghyfreithlon yn Unol Daleithiau America ac yng ngorllewin a dwyrain Ewrop. Oherwydd y galw aruthrol am ecstasi a natur annibynadwy'r farchnad gyffuriau anghyfreithlon, mae llawer o gynnyrch eraill yn cael ei werthu yn ei le.

Gall y rhain gynnwys cyfansoddion eraill y teulu phenethylamine, megis methylenedioxyamphetamine (MDA) neu methylenedioxyethylamphetamine (MDEA). Maen nhw hefyd yn gallu cynnwys cymysgedd o gyffuriau eraill fel amffetaminau a LSD, caffein, Ketamine ac ephedrin.

Mae tabledi eraill sy'n edrych yn debyg iddynt, ond nad ydynt yn cynnwys unrhyw gyffuriau o gwbl. Nid oes ffordd ddibynadwy o ddarganfod beth sydd mewn tabled sy'n dod o'r farchnad gyffuriau anghyfreithlon hon heb eu dadansoddi.
Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapïau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gallwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Fodd bynnag, ychydig iawn o'r rhai sy'n defnyddio ecstasi a 'chyffuriau dawnsio' eraill sy'n mynd at asiantaethau cyffuriau gan nad ydynt yn gweld bod eu defnydd o gyffuriau yn broblem. Mae llawer o asiantaethau yn gwneud gwaith allanol neu waith gwybodaeth arall â defnyddwyr ifanc cyffuriau dawnsio. I gael disgrifiad o'r hyn y mae gwasanaethau cyffuriau gwahanol yn ei wneud, dewiswch wasanaethau helpu yma neu'r brif ddewislen.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: