Morffin

morphine
  • Miss Emma
  • Morph
  • Sylffad morffin

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: Morffin Sylffad

Enwau Generig: Opiate

An example of what Morffin looks like
Powdr gwyn yw morffin pur fferyllol. Ar ffurf tabled byddant yn dabledi glas (10mg), neu binc (20mg) dan y brand Sevredol, neu fel tabledi rhyddau'n araf dan y brand MST Continus, sy'n frown (10mg), piws (30mg), oren (60mg), llwyd (100mg) neu wyrdd (200mg).
Ar gyfer chwistrellu, mae morffin sylffad yn dod mewn ffiolau o hylif clir. Mae cynhyrchion chwistrellu eraill yn cynnwys Cyclimorph (sy'n cynnwys cyclizine) ac Omnopon, sy'n cynnwys y cyffur papaveretum, cymysgedd o alcaloidau opiwm. Mae Diamorphine, Oramorph, MST a morffin sylffad yn forffin yn eu gwahanol baratoadau cyffuriau.

Effeithiau A Ddymunir:

Yn debyg i heroin (heblaw am y 'rhuthr' wrth chwistrellu, nid yw morffin mor gryf), dedwyddwch, ymlaciol, llai o bryder.

Sgîl Effeithiau:

Chwysu, teimlo'n sâl, chwydu, syrthni, iselder resbiradol, rhwymedd.

Tymor Hir:

Dibyniaeth

Tymor Byr:

Goddefiad, gorddos.
Poen laddwr, Iselydd y system nerfol ganolog.
Drwy'r geg, ond weithiau bydd tabledi'n cael eu malu'n fân a'u chwistrellu. Chwistrellir morffin sylffad
Os yw'n cael ei chwistrellu: nodwydd a chwistrell, dŵr, matsien neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau, swabiau.
Lleddfwr poen ar gyfer poen canolig i ddifrifol.
Cyfrwng gweithredol sylfaenol opiwm. Ychydig iawn o forffin anghyfreithlon sy'n dod i Brydain, ond yr hyn a geir yn y farchnad anghyfreithlon yn y wlad hon yw cynnyrch sydd wedi deillio o'r diwydiant fferyllol, fferyllfeydd neu bresgripsiwn meddyg teulu.
Prin iawn yw defnyddwyr dibynnol ar forffin yn unig, oni bai eu bod y ddibyniaeth hon yn deillio o driniaeth ar gyfer rhai cyflyrau meddygol. Mewn achosion fel hyn, byddant yn bur debyg o dderbyn triniaeth gan eu meddyg teulu neu gan glinigau dibyniaeth cyffuriau. Mae'n bosibl bydd chwistrellwyr cyffuriau rheolaidd sy'n defnyddio heroin neu opiadau eraill yn defnyddio morffin pan fyddant yn gallu ei gael - dan yr amgylchiadau hyn, mae'n bosibl gall asiantaethau cwnsela cyffuriau gynorthwyo.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: