Cocên

cocaine
 • Wash
 • Bas ("base")
 • Cerigos ("pebbles")
 • Creigiau ("rock")
 • Cerrig
 • Stwff neis (crac)
 • Crac
 • Ledi
 • Stwff gwyn ("white")
 • Charlie
 • Eira ("snow")
 • Côc (Coc)
 • Cocên ( Powdr cocen)
 • Benzoylmethyl Ecgonine
 • Nice
 • C

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: Benzoylmethyl Ecgonine

Enwau Generig: Cocên hydroclorid

An example of what Cocên looks like
Fel cocên hydroclorid, powdr gwyn ydy o ond fel crac, mae i'w weld fel lympiau neu dameidiau llwydwyn.

Effeithiau A Ddymunir:

Ewfforia, bywiogrwydd, hwyliau da, hyder.

Sgîl Effeithiau:

Methu cysgu, colli chwant bwyd, tensiwn, ymosodedd.
 • Osgowch ddefnyddio cocên ac alcohol gyda'i gilydd mewn sesiwn; mae effeithiau cymryd cocên ac alcohol gyda'i gilydd yn llawer mwy peryglus na chymryd y naill gyffur neu'r llall. Mae cocaethylene yn cael ei ffurfio pan fydd alcohol a chocên yn cwrdd yn yr afu. Mae'r 'metabolyn' hwn yn aros yn y corff yn llawer hirach, gan roi'r galon a'r afu o dan gyfnod hir o straen. Mae'r risg o farwolaeth sydyn 18 gwaith yn fwy pan ddefnyddir alcohol a chocên gyda'i gilydd.
 • Ceisiwch osgoi defnyddio unrhyw gyffuriau eraill mewn cyfuniad â chocên.
 • Ceisiwch osgoi defnyddio cyffuriau eraill i'ch helpu chi i ddelio â dod i lawr. Ni fydd yn para a'r ffordd orau i fynd drwyddo yw gyda bwyd, cwsg ac ymlacio.
 • Mae gwell ffroeni yn hytrach na'i chwistrellu. Gall chwistrellu achosi niwed difrifol i'ch corff ac mae'n cynyddu'ch risg o orddos.
 • Gofalwch am eich trwyn; gall ffroeni cocên dro ar ôl tro achosi niwed i'r meinwe trwynol ysgafn. Cymerwch seibiant o gocên os byddwch chi'n datblygu llid neu waedu yn eich trwyn a rhoi cyfle i'ch corff wella. Gall cawod trwynol neu ddŵr halen llugoer helpu i leihau’r risg o haint y tu mewn i’r trwyn a hefyd helpu i leihau’r difrod a wneir trwy ffroeni.
 • Peidiwch â rhannu unrhyw offer rydych chi'n ei ddefnyddio i gymryd cocên. Mae tystiolaeth y gellir trosglwyddo Hepatitis C trwy rannu offer ffroeni fel nodiadau a gwellt. Peidiwch byth â rhannu unrhyw offer chwistrellu gan gynnwys llwyau, dŵr a hidlwyr.
 • Peidiwch â defnyddio nodiadau banc i ffroeni gan y gallai fod cynhyrchion gwaed ar hen nodyn banc. Yn lle hynny, defnyddiwch ddarnau eraill o bapur nas defnyddiwyd i wneud eich gwelltyn.
 • Gofalwch amdanoch eich hun yn gorfforol ac yn feddyliol; gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael digon o gwsg ac yn bwyta'n dda bob dydd. Gall effeithiau symbylu cocên ymyrryd â'ch patrymau cysgu, a gallant atal eich chwant bwyd. Mae bwyta prydau iach rheolaidd, cael digon o gwsg a hylendid da i gyd yn agweddau pwysig ar gadw'n iach.
 • Gall iechyd corfforol lithro'n hawdd os ydych chi'n defnyddio cocên yn aml, yn enwedig os ydych chi'n defnyddio bob dydd. Os bydd eich iechyd corfforol yn llithro gall arwain at broblemau mwy difrifol, gan effeithio ar waith a pherthnasoedd.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n parhau i wneud pethau rydych chi'n eu mwynhau heb ddefnyddio cocên.
 • Os yw rhywun yn dioddef effeithiau gwael fel chwydu, confylsiynau, anymwybodol - rhowch nhw yn y sefyllfa adfer a galwch am gymorth meddygol ar unwaith.
short term effects

Risgiau tymor byr

Goddefedd o ran y cyffur, Paranoia, gofid, Gorddos (posibilrwydd o farw).

desired effects

Effaith ddymunol

Ewfforia, bywiogrwydd, hwyliau da, hyder.

long term effects

Risgiau tymor hir

Dibyniaeth seicolegol gref, Seicosis.

Tymor Hir:

Dibyniaeth seicolegol gref, Seicosis.

Tymor Byr:

Goddefedd o ran y cyffur, Paranoia, gofid, Gorddos (posibilrwydd o farw).
Yn symbylydd i’r system nerfol ganolog, ac yn llethu chwant bwyd.
Powdr Cocên:
Caiff ei ffroeni trwy'r trwyn, ei chwistrellu.

Crac:
Yn cael ei ysmygu.
Os caiff ei ffroeni: llafn rasel, arwyneb caled a gwastad (fel drych neu wydr), tiwb neu arian papur wedi'i rolio.

Os caiff ei chwistrellu: Nodwyddau a Chwistrellau, dŵr, Swabiau.

Os caiff ei ysmygu: Ffoil, matsis/taniwr, pib crac ("Bong") sydd naill ai wedi cael ei chynhyrchu'n fasnachol o wydr / peirecs neu wedi'i gwneud gartref o dun diod neu lestri gwydr.
Fel anesthetig lleol.
Mae'r llwyn coca, erythoxylwm coca, wedi'i dyfu yn ardal yr Andes yn Ne America ers miloedd o flynyddoedd a gwledydd fel Peru, Bolivia a Colombia yw'r brif ffynhonnell o ran cynhyrchu cocên hyd heddiw. Ar ei ffurf buraf, mae cocên yn gynnyrch gwyn a pherlaidd. Halwyn yw cocên sydd i'w gael ar ffurf powdr, sef cocên hydroclorid fel arfer. Mae cocên amhur yn bowdr gwyn, llwydwyn neu bincaidd yn aml. Caiff cocên stryd amhur neu "lygredig" ei gymysgu â llenwadau powdr amrywiol er mwyn cynyddu ei bwysau; y sylweddau a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin yw soda pobi, lactos, decstros ac anaestheteg leol fel bensocen sy'n dynwared effaith fferru cocên ac yn ychwanegu ati. Gall cocên gael ei gymysgu hefyd â symbylyddion eraill fel methamffetamin.
Yn y rhan fwyaf o ardaloedd yn y DU, mae ‘asiantaethau stryd’ neu brosiectau ar gael (sy’n cael eu galw weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, rhaglenni cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cymorth a therapïau ategol fel aciwbigo. Mae'r cynnydd yn y defnydd o symbylyddion wedi arwain at rai asiantaethau yn cynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapïau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselyddion, a hefyd cyfeirio posibl at leoliadau adsefydlu preswyl. Mae rhai gwasanaethau ar gael dros oriau gwaith estynedig ac mae'n bosibl y byddant yn cynnig cymorth dros y penwythnos. Gall meddygon teulu, ac o bosibl, adran Achosion Brys ysbytai lleol gyfeirio at wasanaethau cyffuriau arbenigol hefyd yn ogystal â gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, a hynny yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Ddibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: