Heroin

heroin
 • Toot
 • Dragon
 • China white
 • Horse
 • Skag
 • Junk
 • Gear
 • Smack
 • Brown
 • H
 • Diacetylmorphine
 • Diamorphine hydrochloride

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: Diamorphine Hydrochloride, Diacetylmorphine

Enwau Generig: Heroin. Opioid lled-synthetig yn tarddu o forffin

Heroin
Cyfreithlon:
Mae heroin sydd wedi'i gynhyrchu'n fferyllol yn bowdr gwyn pur, y gellir ei wneud yn dabledi ac ampylau, neu fel ffisig. Anghyfreithlon:
Powdr llwydfelyn neu frown fel arfer. Neu'n fwy anaml, fel powdr gwyn (Chinese no. 4, neu 'China White').

Effeithiau A Ddymunir:

Rhuthr dwys, ewfforia, llonder, ymlacio a llai o bryder, teimlad o les gwresog

Sgîl Effeithiau:

Cyfog, chwydu, syrthni, y galon yn curo'n arafach, anadlu’n ysgafn, coma sydd weithiau'n lladd
 • Ni allwch fyth fod yn sicr o burdeb heroin na'r hyn y mae'n cael ei dorri ag ef.
 • Mae ysmygu heroin yn fwy diogel na chwistrellu mewnwythiennol; mae ysmygu heroin yn rhoi chwistrelliad tebyg i'r defnyddiwr wrth iddo fynd i mewn i'r llif gwaed yn gyflym, ac mae'n llawer mwy diogel.
 • Os ydych chi'n chwistrellu, defnyddiwch nodwyddau glân ac offer chwistrellu bob amser (llwyau, swabiau, dŵr ac ati). Gallwch gael rhain o gyfnewidfeydd nodwyddau, asiantaethau cyffuriau a fferyllfeydd; gall hyn eich amddiffyn rhag firysau a gludir yn y gwaed fel Hepatitis B & C a HIV.
 • Peidiwch byth â rhannu'ch nodwyddau neu waith gydag unrhyw un arall, waeth pa mor dda rydych chi'n eu hadnabod.
 • Os ydych chi'n chwistrellu, dysgwch sut i chwistrellu'ch hun gan ddefnyddio'r dechneg fwyaf diogel. Mae chwistrellu gyda thechneg wael yn un o'r pethau mwyaf peryglus y gallech chi erioed ei wneud a gall fod yn hynod niweidiol i'ch corff gan achosi problemau fel crawniadau, heintiau, ceuladau gwaed a thrombosis gwythiennau dwfn (DVT), neu daro rhydweli. Gallwch gysylltu â gwasanaethau cyffuriau a chyfnewid nodwyddau i gael cyngor ar chwistrellu mwy diogel.
 • Os ydych chi'n mynd i chwistrellu, defnyddiwch asid citrig di-haint neu asid asgorbig yn hytrach na sudd lemwn neu finegr gan fod y rhain yn asidau arbennig o beryglus a gallant achosi mwy fyth o ddifrod i wythiennau a phroblemau iechyd eraill.
 • Gall cymysgu heroin â chyffuriau eraill gynyddu'r risg o orddos, yn enwedig cyffuriau fel alcohol, benso's a methadon.
 • Gall pêl-gyflymder (gan ddefnyddio heroin a chracio gyda'i gilydd) arwain at ddirywiad eithafol yn eich iechyd a'ch ffordd o fyw.
 • Osgowch ddefnyddio ar eich pen eich hun neu mewn lleoedd anghyfarwydd neu dan glo. Mae mwy o orddosau yn digwydd yn yr amgylcheddau hyn nag yn unman arall.
 • Os ydych wedi cael seibiant rhag defnyddio, bydd eich goddefgarwch yn sylweddol is ac rydych mewn mwy o berygl o orddos.
 • Os ydych yn amau ​​bod rhywun wedi gorddosio, rhowch nhw yn y safle adfer a ffoniwch am gymorth brys ar unwaith.
 • Dysgwcham am Naloxone. Mae Naloxone yn gwrthdroi effeithiau heroin ac opiadau eraill fel morffin - gall achub bywydau.

Tymor Hir:

Dibyniaeth, ac mewn defnyddwyr hir dymor, mae perygl o fethu â chymryd gofal arferol o'r corff gan fod heroin yn boen laddwr effeithiol iawn ac yn atal chwant bwyd.

Mae chwistrellu heroin amhur - mae cyfraddau purdeb nodweddiadol yn y Deyrnas Unedig yn amrywio o 10% i 40% - yn gallu niweidio'r system gylchredol, gan arwain at gasgliad, wlserau, thrombosis ac ati.

Mae arferion chwistrellu nad ydynt yn ddi-haint yn cynyddu'r risg o gael clefydau yn y gwaed fel septicaemia, hepatitis C a HIV.

Tymor Byr:

Goddefiad a gorddos, gall problemau godi hefyd o amhurdeb os yw heroin yn cael ei chwistrellu, fel penysgafnder, cur pen, diffyg cydsymud, cyfog, yn ogystal â risgiau chwistrellu fel casgliad a gwythiennau'n dadchwyddo.
Iselydd y system nerfol ganolog, poen laddwr.
Ei snwffian i fyny'r trwyn, ei ysmygu o ffoil ('tooting', 'chasing' neu 'chasing the dragon'), neu wedi'i gymysgu â thybaco mewn sigarét wedi'i rowlio â llaw, neu ei chwistrellu.
Os yw'n cael ei snwffian:
Llafn rasel, arwyneb gwastad caled (fel drych neu wydr), tiwb neu arian papur wedi'i rolio.

Os yw'n cael ei ysmygu:
Ffoil, matsis neu daniwr, papurau sigarét, tybaco.

Os yw'n cael ei chwistrellu:
Nodwydd a chwistrell, dŵr asid sitrig, matsis neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau, swabiau.
Yn ei ffurf fferyllol fel Diamorffin i drin poen eithriadol e.e. canser terfynol.
Daw heroin o'r pabi opiwm, sy'n tyfu mewn sawl rhan o'r byd (yn cynnwys Prydain). Y prif ganolfannau sy'n ei gynhyrchu'n anghyfreithlon yw rhanbarthau ymylol Iran, Afghanistan a Pakistan (a elwir yn 'Golden Crescent'), ac o gwmpas ffiniau Gwlad Thai, Burma a Laos (a elwir yn 'Golden Triangle').
Gall y rhai sy'n defnyddio heroin gael cymorth gan 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai wneud cyfeiriadau at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn ysbytai neu gerllaw ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu rhai sy'n defnyddio cyffuriau, yn enwedig pobl sy'n gaeth i gyffuriau fel heroin. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid iddynt fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau. Mae llawer o'r rhai sy'n defnyddio heroin yn cael eu cyfeirio am driniaeth drwy'r drefn cyfiawnder troseddol.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: