GHB

ghb
 • Blue Nitro
 • Liquid X
 • Liquid E
 • Liquid Ecstasy
 • GBH
 • Sodium Oxybate
 • Gammahydroxybutyrate
 • Gamma-Hydroxybutyric Acid

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: Gamma-Hydroxybutyric Acid

Enwau Generig: Gammahydroxybutyrate, Sodium Oxybate

GHB
Cyffur synthetig. Yn ei ffurf sylfaenol mae'n hylif clir hallt ond mae'n gallu cael ei liwio'n las yn artiffisial. Weithiau'n dod ar ffurf powdr, tabled neu gapsiwl.

Effeithiau A Ddymunir:

Yn cynnwys ewfforia, llai o swildod, ymlacio. Oherwydd ei fod yn hyrwyddo secretiad yr hormon tyfu, mae rhai sy'n ceisio magu cyhyrau yn ei ddefnyddio. Gall yr effaith bara rhwng 1.5 a 3 awr, neu hyd yn oed mwy os oes dos mawr wedi'i gymryd neu os yw wedi'i gymysgu ag alcohol.

Sgîl Effeithiau:

Cyfog, chwydu, penysgafndra, teimlo'n ddryslyd, wedi cynhyrfu, amharu ar y golwg, colli cof yn y tymor byr.
 • Mae gorddos, coma a marwolaeth yn risgiau gwirioneddol gyda GHB a GBL.
 • Mae GHB, o'i werthu fel toddiant yn amrywio o ran crynodiad, felly mae'n anodd iawn barnu pa mor gryf ydyw, ac ni allwch ddibynnu ar yr hyn a ddywedwyd wrthych efallai. Felly ni allwch fod yn siŵr faint fydd yn rhoi'r effaith a ddymunir a'r swm sy'n arwain at orddos a choma.
 • Dechreuwch gyda swm bach iawn bob amser; mae pobl wedi dod i ben yn yr ysbyty ar ôl swigio o'r botel yn uniongyrchol.
 • Defnyddiwch symiau bach a pheidiwch â chymysgu â chyffuriau eraill yn enwedig alcohol; Mae GHB a GBL ill dau yn iselyddion felly gall ychydig iawn o alcohol ynghyd â nhw gael effeithiau negyddol pwerus.
 • Gall GHB a GBL gael effaith sylweddol ar ein synhwyrau, ein cydsymud a'n meddwl sy'n golygu y gallwch hefyd fod yn agored i ddamweiniau neu ymosodiadau.
 • Arhoswch gyda ffrindiau i osgoi bod mewn sefyllfa fregus ar eich pen eich hun.
 • Peidiwch â chymryd diodydd gan ddieithriaid, na gadael sbectol heb oruchwyliaeth oherwydd gallai rhywun bigo'ch diod; Mae GHB a GBL wedi'u cysylltu ag ymosodiad rhywiol gyda chymorth cyffuriau.
 • Os yw rhywun yn dioddef effeithiau gwael fel chwydu, confylsiynau, mynd yn anymwybodol - rhowch nhw yn y safle adfer a galwch am gymorth meddygol ar unwaith.

Tymor Hir:

Posibilrwydd o ddibyniaeth gorfforol a seicolegol, a diddyfnu ar ôl defnydd parhaus.

Tymor Byr:

Gorddos, ffitiau, coma neu ymgwympiad resbiradol. Er gwaetha'r rhain, mae adferiad cyflym yn arferol ac ni chofnodwyd unrhyw farwolaethau o GHB yn unig. Mae ei ddefnyddio ar y cyd â chyffuriau eraill, yn enwedig alcohol, yn cynyddu'r risgiau ac mae'n gallu bod yn angheuol. Mae GHB wedi bod ymhlyg â nifer o achosion o dreisio gyda chymorth cyffuriau pan fydd yn cael ei gymysgu mewn alcohol.
Tawelydd anaesthetig, iselydd y system nerfol ganolog.
Drwy'r geg, fel arfer mewn dos bychan fel llond llwy de (5ml) ar y tro.
Mae GHB yn cael ei werthu fel arfer mewn poteli plastig bychan yn cynnwys tua 40ml.
Fel tawelydd cyn llawfeddygaeth, triniaeth at cataplecsi mewn cleifion â narcolepsi (anhwylder cysgu).
Mae GHB yn cael ei gynhyrchu a'i ddosbarthu'n anghyfreithlon drwy'r post fel arfer, os nad yw'n cael ei gynhyrchu'n fferyllol i'r diwydiant meddygol.
Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapïau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gallwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau. I gael disgrifiad o'r hyn y mae gwasanaethau cyffuriau gwahanol yn ei wneud, dewiswch wasanaethau helpu yma neu'r brif ddewislen.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: