Benzodiazepinau

benzodiazepines
 • Downers
 • Temazzies
 • Vallies
 • Sleepers
 • Eggs
 • Benzo's
 • Tranx
 • Tabledi cysgu
 • Tawelyddion
 • Alprazolam
 • Xanax
 • Lorazepam
 • Medazepam
 • Flurazepam
 • Flunitrazepam
 • Mogadon
 • Dalmane
 • Nobrium
 • Librium
 • Normison
 • Ativan
 • Nitrazepam (Mogadon)
 • Flurazepam (Dalmane)
 • Oxazepam
 • Flunitrazepam (Rohypnol)
 • Medazepam (Nobrium)
 • Lorazepam (Ativan)
 • Chlordiazepoxide (Librium)
 • Diazepam (Valium)

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: Rhai Benzodiazepinau cyfarwydd: Diazepam (valium), Chlordiazepoxide (librium), Lorazepam (ativan), Medazepam (nobrium), Flunitrazepam (rohypnol), Oxazepam (oxazepam), Temazepam (normison), Flurazepam (dalmane), Nitrazepam (mogadon). Mae llawer iawn mwy yn y dosbarth hwn o gyffuriau.

Enwau Generig: Tawelyddion lleiaf

An example of what Benzodiazepinau looks like
Tabledi, capsiwlau

Effeithiau A Ddymunir:

Ymlacio, llai o bryder, dedwyddwch.

Sgîl Effeithiau:

Syrthni, penysgafnder, diffyg cydlyniad, ffwndrus.
  short term effects

  Risgiau tymor byr

  Goddefiad, damweiniau, posibilrwydd o orddos os cyfunir ag alcohol.

  desired effects

  Effaith ddymunol

  Ymlacio, llai o bryder, dedwyddwch.

  long term effects

  Risgiau tymor hir

  Dibyniaeth, symptomau rhoi'r gorau difrifol wrth stopio'n sydyn, agoraffobia, pyliau o banig, pryder difrifol.

  Tymor Hir:

  Dibyniaeth, symptomau rhoi'r gorau difrifol wrth stopio'n sydyn, agoraffobia, pyliau o banig, pryder difrifol.

  Tymor Byr:

  Goddefiad, damweiniau, posibilrwydd o orddos os cyfunir ag alcohol. Mae Rohypnol wedi cael ei gysylltu â sawl achos o drais rhywiol gyda chymorth cyffuriau, pan fo'r cyffur wedi cael ei roi yn niod rhywun heb yn wybod iddynt.
  Iselydd y system nerfol ganolog, llonyddwr, gwrth-gonfylsydd.
  Os yw'r tabledi yn cael eu malu a'u chwistrellu: nodwyddau a chwistrellau, dŵr, matsis neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau.
  Trin aflonyddwch, iselder, tensiwn a phryder; annog cwsg; fel ymlaciwr cyhyrau; fel llonyddydd cyn-llawdriniaeth, fel cyffur gwrth-gonfylsydd, anhwylderau seiciatryddol a rhoi'r gorau i alcohol.
  Ceir drwy wneuthurwyr, fferyllfeydd a phresgripsiwn meddyg teulu
  Mae Benzodiazepinau'n gyffuriau caethiwus iawn yn gorfforol. Gall symptomau rhoi'r gorau fod yn ddifrifol iawn, hyd yn oed yn fygythiad bywyd wrth stopio eu cymryd yn stop stond. Mae'n bwysig bod Benzodiazepinau'n cael eu lleihau'n raddol gan ddefnyddio rhaglen arbennig. Meddyg Teulu yw'r cyrchfan cyntaf i unrhyw un sy'n dymuno lleihau neu stopio defnyddio'r cyffuriau hyn a gall MT hefyd ragnodi cynllun lleihau i ddod oddi arnynt yn raddol bach. Gall MT hefyd gyfeirio at wasanaeth cyffuriau cymunedol neu ' asiantaeth stryd' i ddarparu cefnogaeth bellach ar ffurf gwybodaeth a chyngor, cwnsela ac weithiau grwpiau cefnogi a therapïau cyflenwol megis aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau.

  Rhieni a pherthnasau eraill

  Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

  Cuddio
  Ffôn di-dal:
  Neu tecstiwch DAN i: