Phenazepam

phenazepam
  • Bonsai Supersleep.
  • Bonsai
  • Fenazepam

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: 7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.

Enwau Generig: Benzodiazepine/Tawelydd ysgafn

Phenazepam
Yn bennaf ar ffurf tabledi, ond gellir ei gael ar ffurf powdr neu fel hylif mewn poteli diferion.

Effeithiau A Ddymunir:

Ymlacio, lliniaru tensiwn a phryder

Sgîl Effeithiau:

Syrthni, penysgafnder, diffyg cydlyniad, ffwndrus ac anghofrwydd, igian. Mae adroddiadau'n awgrymu bod Phenazepam oddeutu bum gwaith cryfach na Valium (benzodiazepine cyfarwydd arall).

Tymor Hir:

Goddefiad, dibyniaeth, symptomau rhoi'r gorau difrifol wrth stopio'n sydyn, pyliau o banig, pryder difrifol, confylsiwn.

Tymor Byr:

Gorddos - mae'n bosibl i ddefnyddwyr gymryd dos arall cyn i effeithiau'r dos cyntaf gael effaith, oherwydd nad yw'r effeithiau'n cyrraedd eu huchafbwynt hyd nes bydd 2-3 awr wedi mynd heibio ar ôl cymryd dos drwy'r geg, mae hyn yn cynyddu'r risg o orddos yn arwyddocaol. Mae'r risg hwn yn cynyddu ymhellach os caiff ei gyfuno gyda chyffuriau eraill a/neu alcohol. Mae damweiniau'n fwy o risg tra dan ddylanwad. Gellir eu cam-werthu neu eu camgymryd am benzodioazepinau eraill megis Valium, felly ni fydd defnyddwyr yn gwybod am yr effeithiau cryfach a'r risgiau cysylltiedig.
Iselydd y system nerfol ganolog pwerus, llonyddwr a gwrth-gonfylsydd. Mae adroddiadau'n awgrymu bod Phenazepam oddeutu bum gwaith cryfach na Valium (benzodiazepine cyfarwydd arall).
Dim.
Defnyddir Phenazepam yn Rwsia ar gyfer trin anhwylderau niwrolegol megis epilepsi, symptomau diddyfnu alcohol ac anhunedd. Gellir ei ddefnyddio fel cyn-feddyginiaeth cyn llawdriniaeth fel llonyddydd, mae'n lleihau pryder i achosi cwsg ac mae'n ymlacio'r cyhyrau. Ni ddefnyddir yn feddygol yn y DU.
Caiff ei fewnforio neu ei werthu ar y we.
Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapïau cyflenwol fel aciwbigo. Mae rhai asiantaethau'n cynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapïau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd a chyfeiriadau posibl at adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal â gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: