LSD

lsd
 • Flying Keys
 • Batman
 • Strawberries
 • Strawbs
 • Cardboard
 • Blotters
 • Trips
 • Acid
 • LSD
 • Lyserge
 • Lysergic Acid Diethylamide
 • Smileys

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: Lysergic Acid Diethylamide

Enwau Generig: Lyserge

LSD
Ar ei ffurf pur, mae LSD yn hylif di-liw, heb arogl a blas ychydig yn chwerw arno. Amsugnir yr hylif ar bapur blotio, neu weithiau ar siwgr lwmp neu dabledi bach a elwir yn microddotiau. Bydd y sgwariau bach o gerdyn (5mm x 5mm) sugno wedi'i argraffu â chynllun lliwgar yn cael ei roi yn y geg, ond ni ddylid ei lyncu. Ar ei ffurf hylifol, gellir ei roi drwy chwistrelliad mewngyhyrol neu fewnwythiennol.

Effeithiau A Ddymunir:

Rhithwelediadau, doniolwch. Gall effeithiau seicolegol LSD (cyfeirir atynt fel 'trip') fod yn anrhagweladwy ac ar hap, oherwydd byddant yn amrywio'n fawr o un i'r llall, yn ddibynnol ar ffactorau megis profiad blaenorol, cyflwr meddwl ac amgylchedd, yn ogystal â chryfder dos.

Sgîl Effeithiau:

Ffwndro, dryswch, methu cydlynu'r corff, afluniad amser a lle.

Tymor Hir:

Rhyddhau neu sbarduno problemau seicolegol sylfaenol, ôl-fflachiadau.

Tymor Byr:

Damweiniau, pryder, pryder emosiynol neu 'trip drwg'. Mae trip drwg yn cyfeirio at brofiad rhithbeiriol ysgytiol a all achosi i ddefnyddwyr i deimlo'n bryderus iawn a dan fygythiad. Oherwydd bod profiad LSD yn gallu para rhwng 6-12 awr - yn ddibynnol ar y dos, goddefedd, pwysau'r corff ac oed - gall hyn deimlo fel profiad amhleserus hir.
Rhithbeiriol, entheogen pwerus.
Dim.
Dim. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o ymchwil LSD heddiw yn cynnwys anifeiliaid neu gelloedd. Mewn bodau dynol, mae astudiaethau i effeithiau seicotherapi, gweithgaredd meddyliol ac ymwybyddiaeth. Bu diddordeb ychwanegol i astudio effeithiau LSD ar gur pen clwstwr, ond nid oes sicrwydd i statws presennol yr astudiaeth hon. Mae diddordeb gwyddonol newydd am LSD.
Mae LSD yn gyffur rhannol-synthetig, a wneir yn gemegol o asid lysergic, sy'n deillio o fallryg, ffwng ar rawn sy'n tyfu fel arfer ar rhyg. Fel arfer fe'i cynhyrchir yn anghyfreithlon ym Mhrydain neu Ewrop. Bu cynnydd yn er argaeledd a'i ddeunydd yn ystod canol y 1980au, ynghyd â chyffuriau seicadelig eraill megis ecstasi, oedd yn gysylltiedig â'r byd 'rave'. Roedd argaeledd LSD wedi lleihau erbyn diwedd y 1990au.

Mae'n rhad (oddeutu £1-£5 yr un), hawdd i'w guddio a'i ddefnyddio.
Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapïau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau. Fodd bynnag, mae'n anarferol i asiantaethau cwnsela weld pobl gyda phroblemau a achoswyd drwy ddefnyddio LSD, ond bydd rhieni a pherthnasau yn cysylltu â gwasanaethau cyffuriau fel hyn am wybodaeth ynghylch y cyffur. Weithiau bydd defnyddwyr yn cysylltu â gwasanaethau ar ôl profi ôl-fflachiau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: