NRG1

nrg1
  • O-2482
  • Rave
  • Energy-1
  • NRG-1
  • Naphyrone

Cyffuriau A i Y

Enwau Gwyddonol: Naphthylpyrovalerone

Enwau Generig: NRG1

An example of what NRG1 looks like
Powdr crisialog gwyn

Effeithiau A Ddymunir:

Mae'r sylwedd yn weithredol ar ddos isel. Symbyliad, effro yn hirach, effro iawn, eisiau siarad.

Sgîl Effeithiau:

Pryder, crychguriad y galon, pwysedd gwaed uchel, tymheredd y corff uwch, methu canolbwyntio'n hir, clensio'r ên, cyhyrau'n plycio/gwingiad, methu cysgu, paranoia, colli cof.

Tymor Hir:

Nid oes unrhyw ddata ynghylch diogelwch neu wenwyndra'r sylwedd hwn. Ni wyddom fawr ddim am effeithiau tymor hir y cyffur oherwydd yr hanes byr o'i ddefnyddio. Fodd bynnag, bydd niwed posibl yn cynnwys effeithiau ar y galon a phibellau'r gwaed, gorwres, dibyniaeth ac effeithiau seiciatryddol. Bu adroddiadau am baranoia difrifol a thueddiadau hunanladdiad

Tymor Byr:

Nid oes unrhyw ddata ynghylch diogelwch neu wenwyndra o'r sylwedd hwn.
Symbylydd synthetig Effeithio ar niwro-drosglwyddwyr serotonin, dopamin a norepinephrine yn gweithredu fel atalydd ailfewnlifiad triphlyg.
Gwerthir fel arfer fel powdr crisialog gwyn sy'n cael ei sniffian i fyny'r trwyn, ei lyncu ond hefyd yn cael ei gymryd fel 'bom' - wedi'i lapio mewn papur a'i lyncu.
Os yw'n cael ei sniffian, defnyddir llafn rasel i'w dorri a'r rannu'n llinellau ar arwyneb caled gwastad fel drych neu wydr neu deilsen.
Yn deillio o pyrovalerone - cyffur seicoweithredol o'r teulu cathinon o gemegolion gydag effaith symbylol, ac mae'n debyg yn gemegol i mephedrone. Yn cael ei gynyrchru fel arfer dramor.
Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapïau cyflenwol fel aciwbigo. Mae cynnydd yn y deunydd o symbylydd wedi arwain rhai asiantaethau i gynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapïau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd ac atgyfeiriadau posibl i adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal â gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: