This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Pa effaith mae cyffuriaun eu cael ar yr ymennydd?

Pan fydd cyffur wedi mynd i mewn ir corff dynol ac wedi gwneud ei ffordd ir ymennydd, beth syn digwydd wedyn? Dyma gwestiwn difyr iawn a dim ond dechrau dod i wybod yr atebion ydym ni. Dim ond megis dechrau maer gwaith o astudio sut maer ymennydd yn gweithio, y berthynas gymhleth rhwng gweithgarwch cemegol a thrydanol au heffeithiau ar bersonoliaeth a thymer.

Dim ond drwy ymchwil a gweithgarwch llawer or cyffuriau a waharddwyd fel cocn, heroin, LSD ac yn fwy diweddar ecstasi yn bennaf yr ydym yn dechrau gallu rhoi darnau o'r jig-so at ei gilydd.

Mynegai A i Y o Gyffuriau:

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W Z

Chwilio Termau Cyffuriau:

  
Gallwch deipio unrhyw air neu enw cyffur uchod i chwilior gronfa ddata (e.e. canabis neu drip)

 
Effeithiau Cyffuriau ar yr Ymennydd

Y brif system nerfol

Beth wyddom ni ydy fod yr ymennydd yn cynnwys biliynau o gelloedd nerfol or enw niwronau. Maer rhain yn derbyn a thrawsyrru negeseuon i bob rhan or corff ac ohonynt. Gydai gilydd, maen nhwn fath o switsfwrdd anferthol.

Yn ymestyn i lawr or ymennydd, mae bwndel hir o gelloedd nerfol or enw madruddyn y cefn, a gydai gilydd, mae hwn ar ymennydd yn gwneud y brif system nerfol.

Mae negeseuon yn croesi o un gell nerfol ir llall drwy gyfrwng cemegolion or enw trawsyryddion niwro. Maer rhain yn cario signalau dros y bwlch neu synaps, rhwng niwronau. Mae dau fath o drawsyryddion niwro - cymelliadol, syn ysgogi adwaith ac ataliol, syn ei leihau.

Bydd un niwron ar un ochr synaps yn rhyddhau (neu danio) trawsyryddion niwro syn clymu am safle derbynnydd ar niwron cyfagos i wneud y cysylltiad (neu dderbyn). Gall cyfradd rhyddhau a derbyn trawsyryddion niwro effeithio ar bersonoliaeth tymor hir neu dymer tymor byr unigolyn, ond hyd yma, nid ydym yn gwybod llawer am y manylion ynglyn sut maer mecanweithiau yman gweithio.

Bydd ymwybyddiaeth feddyliol yn amrywio drwy gydol y dydd gan ei fod yn cael ei reoli gan lefelaur cemegolion naturiol yn yr ymennydd. Gall y rhain gael effaith iselydd neu adfywiol ar weithgarwch y brif system nerfol. Os bydd person yn gysglyd, gall cwpanaid o goffi ysgogi mwy o weithgarwch. Mae coffin cynnwys y cyffur adfywiol caffein a fyddain golygu fod mwy o drawsyryddion niwro cymelliadol yn cael eu rhyddhau, ac felly'n rhoi hwb i'r defnyddiwr. Gan mai dim ond dos cymharol isel o gaffein sydd mewn un gwpanaid o goffi, dim ond cymedrol a byrhoedlog fydd yr effaith.

Effeithiau adfywiol

Mae cyffuriau adfywiol eraill, fel cocn ac amffetaminau yn cael mwy o effaith ar ryddhau trawsyryddion niwro cymelliadol ac fellyn achosi effeithiau mwy effro a mwy o newid radical mewn tymer. Dyma pam fod y cyffuriau symbylu yma weithiaun cael eu galwn sbd.

Effeithiau iselydd

Mae cyffuriau iselydd, fel alcohol a heroin, yn gweithio mewn ffordd debyg iawn ar dymer a phersonoliaeth, ond yn rhyddhau negesyddion cemegol ataliol. Ond, gall defnyddio cyffuriau fel hyn yn barhaus am gyfnod hir beri ir corff addasur nifer o gemegolion ataliol naturiol y maen ei gynhyrchu. Mae hyn yn arwain at y ffenomena o oddefedd. Rhaid cymryd mwy a mwy or cyffur er mwyn cael yr effaith y mae arnoch eisiau ei gael. Wrth adeiladu goddefedd at effaith cyffur, maen bosibl fod y defnyddiwr yn cymryd y camau cyntaf tuag at ddibyniaeth gorfforol i gyffur.

Effeithiau rhithbeiriol

Mae cyffuriau syn gwneud i chi weld rhithiau, fel LSD a rhai mathau o fadarch hud, yn effeithio ar rannaur ymennydd syn rheoli canfyddiad synhwyrol a phatrymau meddwl. Maen nhwn gwneud hyn drwy newid y ffordd mae negeseuon yn cael eu derbyn au dehongli. Maer newid mewn tymer a phersonoliaeth syn digwydd drwy gymryd cyffuriau rhithbeiriol yn fwy tebygol o gael ei ddylanwadu gan feddylfryd ar sefyllfa y maen cael ei ddefnyddio ynddi yn hytrach na gweithred ffarmacolegol y cyffuriau eu hunain ar y brif system nerfol.

Cyffuriau effaith ddeuol

Mae dyfodiad amrywiaeth newydd o gyffuriau sydd ag effaith ddeuol wedi cymhlethu pethau eto. Dymar cyffuriau seicedelig adfywiol, ar un mwyaf adnabyddus ydy ecstasi.

Mae ecstasi, neu methylenedioxymethylamphetamine (MDMA) i roi iddo ei enw gwyddonol, yn perthyn i deulu o gyfansoddion synthetig syn perthyn ir amffetaminau. Oherwydd y cyswllt teuluol yma, mae gan ecstasi nodweddion adfywiol fel amffetaminau, ond mae ganddo hefyd rai effeithiau tebyg i LSD. Maen gweithio ar yr ymennydd yn debyg iawn i LSD, drwy ryddhau'r trawsyrrydd niwro serotonin. Dywed defnyddwyr ei fod yn gwneud iddynt deimlon hapusach ac yn fwy tosturiol at eraill.

Cyffur, meddylfryd a sefyllfa

Cyn gorffen yr adran fer yma ar effeithiau cyffuriau ar yr ymennydd, maen bwysig pwysleisio rhan profiad cyffuriau a disgwyliadaur defnyddiwr yn ogystal r ffarmacoleg. Maer effeithiau mae defnyddwyr yn ei gael gan bob cyffur mewn gwirionedd yn cael ei ddylanwadu llawer iawn gan eu disgwyliadau nhw o effaith tebygol y cyffur, ac mae hyn yn cael ei ddylanwadu gan eu profiad blaenorol ohono yn ogystal r lle maen nhw wrth gymryd y cyffur. Mae effeithiau cyffuriau yn cael eu dysgu gymaint u profi or newydd bob tro maen nhwn cael eu cymryd. Mae hyn yn cael ei ymchwilio yn fwy manwl yn yr adran Sut mae cyffuriaun gweithio?