This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

2CE

Mae'r un teulu o gemegau yn cynnwys: 2CB, 2CT, 2CT-7 (T-7, 7th Heaven, 7-Up)

What does 2CE look like?

Powdwr gwyn budur, capsiwl a thabledi mewn meintiau a lliwiau amrywiol.

2CE / 2CI Powder

Enwau Gwyddonol

2CE - 2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine
2CI - 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine
2CT7 - 2-[2,5-Dimethoxy-4-(propylthio) phenylethanamine

Enw Cyffredinol

Psychedelic Phenethylamines

Effeithiau 2CE

Effeithiau a Ddymunir:

Rhithweledigaethau, afluniad a gwell swn a golwg, cyflwr ymwybyddiaeth wedi'i addasu, ewfforia ysgafn, afluniad mewn dirnadaeth amser.

SgÓl Effeithiau:

Teimlo'n anghyfforddus, cyfog, chwydu, cosi, tynhau'r cyhyrau am ormod o amser a chrynu, cur pen, teimlo'n flin a dolur rhydd.

Risgiau

Tymor byr:

Ymyriad ar y golwg, dryswch a phyliau o banig, pwysedd gwaed uchel, gorwres, crychguriadau a phryder.

Tymor hir:

Mae nifer o bobl wedi gorfod cael eu derbyn i'r ysbyty ac un farwolaeth yn gysylltieDig ‚'r cyffuriau 2CI a / neu 2CE. Nid ydym yn gwybod effeithiau hir dymor o'r defnydd gan nad oes dim ymchwil neu ond ychydig o ymchwil. 2Cs a sylweddau anghyffredin sydd ‚ hanes byr iawn o ddefnydd dynol, ac mae'n bosibl y gellid cynhyrchu effeithiau negyddol parhaol hyd yn oed mewn dos bach.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does 2CE work?

Mae 2C yn deulu o gemegau wedi'u gwneud gan ddyn sy'n rhithweledol ac yn symbylydd, felly gydag effeithiau tebyg i ecstasi a LSD; gall effeithiau bara rhwng 2 a 6 awr ond weithiau'n hirach.

Statws Cyfreithiol:

2CI, 2CE, 2CB a 2CT7 yn gyffuriau Dosbarth A o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is 2CE Taken?

Bydd tabledi a capsiwl yn cael eu llyncu, gellir sniffian y powdwr.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei sniffian, defnyddir llafn rasel i'w dorri a'r rannu'n linellau ar arwyneb caled gwastad fel drych neu wydr neu deilsen.

Defnydd Meddygol:

Dim

O ble mae'n dod?

Mae 2C yn deulu o gemegau a wnaed gan ddyn; mae 2C yn enw cyffredinol ar gyfer y teulu o ffenethylaminau seicadelig a ddatblygwyd yn gyntaf gan Alexander Shulgin yn yr 1970 a 1980au. Gellir gwerthu cyffuriau 2C fel ychwanegiadau dietegol ar gyfer gwella hwyliau a hefyd colli pwysau. Mae Mescaline (3,4,5-trimethoxyphenethylamine) yn alcaloid seicadelig sy'n digwydd yn naturiol o ffenethylamin, sy'n adnabyddus am ei effeithiau sy'n newid meddwl sy'n debyg i effeithiau LSD a psilocybin. Mae Mescaline yn digwydd yn naturiol yn y cactws Peyote.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol megis aciwbigo. Mae'r cynnydd mewn deunydd o symbylydd wedi arwain at rai asiantaethau'n cynnig gwasanaethau arbennig megis cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapÔau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd a chyfeiriadau posibl at adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal ‚ gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about 2CE problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 20 March 2013