This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Alcohol

Cwrw, 'bevvy', diod, brandi, siampÍn, seidr, rym, gwirodydd, fodca, wisgi, gwin ac ati

What does Alcohol look like?

Hylif o wahanol gryfder, o 2.8% (cwrw ysgafn) i 40% (gwirodydd). Mae ethanol yn doddydd a ddefnyddir mewn paent, persawr a cologne, mae hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn pinnau marcio a diaroglyddion.

Alcohol

Enwau Gwyddonol

Ethanol, Ethyl Alcohol

Enw Cyffredinol

Alcohol

Effeithiau Alcohol

Effeithiau a Ddymunir:

Meddwdod ysgafn, ymlacio, llonder, teimlo'n gymdeithasol.

SgÓl Effeithiau:

Dadhydradiad, diffyg cyd-symud, siarad yn aneglur, dim swildod, amharu ar eich golwg, dryswch.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad, gorddos, damweiniau (yfed a gyrru). Mynd yn anymwybodol, Coma, marwolaeth. Os bydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod beichiogrwydd, gall niweidio'r embryo (syndrom alcohol y ffoetws).

Tymor hir:

Dibyniaeth, symptomau diddyfnu, niwed parhaol arwyddocaol i'r ymennydd ac organau eraill (calon, iau, stumog) sy'n gallu bod yn angheuol.

Reducing Harm

Information to help with Reducing Harm when using Alcohol

How does Alcohol work?

Iselydd seicoactif y system nerfol ganolog, tawelydd.

Statws Cyfreithiol:

Ni chaiff neb brynu na cheisio prynu diod feddwol i'w yfed mewn bar gan unigolyn dan 18 oed; gall rhai 16-17 oed brynu cwrw, port, seidr neu peri mewn man bwyta neu eiddo trwyddedig; gall rhai dan 16 fynd i fwyty ble mae alcohol yn cael ei weini, ac ar ddisgresiwn y sawl sy'n dal y drwydded, gall yfed (ond dim prynu) alcohol a brynwyd gan riant neu warchodwr cyn belled ‚'i fod gyda phryd; gall plant dan 14 fynd i dy tafarn ‚ thystysgrif plant, ond gydag oedolyn ac aros yn yr ardd neu ystafell teulu; gall rai 5 oed a hyn yfed alcohol gartref gyda goruchwyliaeth oedolyn. Mae Deddf Trwyddedu 2003 wedi dileu'r hen system o oriau a ganiateir i werthu alcohol, sy'n galluogi agor am 24 awr, saith niwrNod yr wythnos. Mae dros 200,000 eiddo trwyddeDig yn y Deyrnas Unedig i gyd. Maen nhw mewn dau brif gategori: 'Ar' Drwyddedau - sy'n awdurdodi gwerthu alcohol i'w yfed yn yr eiddo ac oddi ar yr eiddo. Gall y trwyddedau hyn fod ar gyfer cwrw, seidr a gwin neu gwrw, seidr, gwin a gwirodydd. Mae'r eiddo hyn yn cynnwys tafarndai a chlybiau. All Drwyddedau - sy'n awdurdodi gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar yr eiddo. Eto, gall y trwyddedau hyn fod ar gyfer cwrw, seidr a gwin neu gwrw, seidr, gwin a gwirodydd. Mae eiddo all-drwyddedau yn cynnwys archfarchnadoedd.

How Is Alcohol Taken?

Drwy'r geg.

Paraphernalia

Pympiau, poteli, gwydrau.

Defnydd Meddygol:

Yn y diwydiant meddygol, defnyddir alcohol mewn weips antiseptig ac yn y rhan fwyaf o gels diheintio dwylo gwrthfacterol.

O ble mae'n dod?

Mae ethanol yn ei ffurf bur yn hylif anweddol, fflamadwy, di-liw. Gellir cynhyrchu ethanol o ethylen a'i ddefnyddio yn y diwydiant petrogemegol a gellir ei wneud drwy eplesu siwgr ‚ burum i'w ddefnyddio yn y diwydiant diodydd alcoholig. Cynhyrchir diodydd alcoholig mewn distyllfeydd a bragdai ledled Prydain a'r byd. Gellir rhannu diodydd alcoholig yn gyffredinol i ddau grwp: rhai wedi'u heplesu a rhai wedi'u distyllu. Mae diodydd wedi'u heplesu yn cynnwys cwrw, gwin a seidr; mae diodydd wedi'i distyllu (gwirodydd) yn cael eu gwneud drwy ddistyllu diodydd wedi'u heplesu ac maen nhw'n cynnwys wisgi, brandi, rym, fodca a gin. Mae diodydd alcoholig yn amrywio o ran cryfder (yn dibynnu faint o ethanol sy'n cael ei ychwanegu), yn dibynnu ar ba ddeunydd a ddefnyddiwyd i ddechrau (grawn, ffrwyth ac ati) a hefyd ar ba gynhwysion ychwanegol a ddefnyddiwyd fel perlysiau a sbeisys. Rhagamcanir bod tua 170,000 eiddo trwyddedig fel tafarndai, bariau a siopau yn y Deyrnas Unedig yn unig.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae gwasanaethau alcohol neu brosiectau alcohol cymunedol yn y rhan fwyaf o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig, gall y rhain fod yn wasanaethau sy'n darparu cefnogaeth i bob math o broblemau cyffuriau yn cynnwys gweithwyr arbenigol alcohol. Maen nhw'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gallwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol alcohol a chyffuriau. Mae unedau dadwenwyno i gleifion mewnol mewn ysbytai ac unedau cleifion allanol ar gael i rai sy'n gaeth i alcohol. Mae gwasanaethau cymunedol fel Cynghorau ar Alcohol, Timau Cymunedol Alcohol a grwpiau hunan gymorth fel Alcoholics Anonymous (AA), sef grwp cefnogi ymataliad 12 Cam.

You can view a list of National Alcohol Agencies.

If you would like to talk about Alcohol problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234