This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Benzodiazepines

Tawelyddion, tabledi cysgu, tranx, benzo's, eggs, sleepers, vallies, temazzies, downers.

What do Benzodiazepines look like?

Tabledi, capsiwlau

Benzodiazepines

Enwau Gwyddonol

Rhai Benzodiazepinau cyfarwydd: Diazepam (valium), Chlordiazepoxide (librium), Lorazepam (ativan), Medazepam (nobrium), Flunitrazepam (rohypnol), Oxazepam (oxazepam), Temazepam (normison), Flurazepam (dalmane), Nitrazepam (mogadon). Mae llawer iawn mwy yn y dosbarth hwn o gyffuriau.

Enw Cyffredinol

Tawelyddion lleiaf

Effeithiau Benzodiazepines

Effeithiau a Ddymunir:

Ymlacio, llai o bryder, dedwyddwch.

SgÓl Effeithiau:

Syrthni, penysgafnder, diffyg cydlyniad, ffwndrus.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad, damweiniau, posibilrwydd o orddos os cyfunir ag Alcohol. Mae Rohypnol wedi cael ei gysylltu ‚ sawl achos o drais rhywiol gyda chymorth cyffuriau, pan fo'r cyffur wedi cael ei roi yn niod rhywun heb yn wybod iddynt.

Tymor hir:

Dibyniaeth, symptomau rhoi'r gorau difrifol wrth stopio'n sydyn, agoraffobia, pyliau o banig, pryder difrifol.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How do Benzodiazepines work?

Iselydd y system nerfol ganolog, llonyddwr, gwrth-gonfylsydd.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth C dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Are Benzodiazepines Taken?

Drwy'r geg, chwistrellu

Paraphernalia

Os yw'r tabledi yn cael eu malu a'u chwistrellu: nodwyddau a chwistrellau, dwr, matsis neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau.

Defnydd Meddygol:

Trin aflonyddwch, iselder, tensiwn a phryder; annog cwsg; fel ymlaciwr cyhyrau; fel llonyddydd cyn-llawdriniaeth, fel cyffur gwrth-gonfylsydd, anhwylderau seiciatryddol a rhoi'r gorau i Alcohol.

Where do they come from?

Ceir drwy wneuthurwyr, fferyllfeydd a phresgripsiwn meddyg teulu

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae Benzodiazepinau'n gyffuriau caethiwus iawn yn gorfforol. Gall symptomau rhoi'r gorau fod yn ddifrifol iawn, hyd yn oed yn fygythiad bywyd wrth stopio eu cymryd yn stop stond. Mae'n bwysig bod Benzodiazepinau'n cael eu lleihau'n raddol gan ddefnyddio rhaglen arbennig. Meddyg Teulu yw'r cyrchfan cyntaf i unrhyw un sy'n dymuno lleihau neu stopio defnyddio'r cyffuriau hyn a gall MT hefyd ragnodi cynllun lleihau i ddod oddi arnynt yn raddol bach. Gall MT hefyd gyfeirio at wasanaeth cyffuriau cymunedol neu ' asiantaeth stryd' i ddarparu cefnogaeth bellach ar ffurf gwybodaeth a chyngor, cwnsela ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol megis aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Tranqilliser Agencies.

If you would like to talk about Benzodiazepines problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012