This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Benzofuran Compounds

Benzofury, White Pearl, 5-APB, 5-APDB, 5-EAPB, 5-MAPB, 6-APB, 6-APDB, 6-MAPB, 6-MAPDB

What does Benzofuran Compounds look like?

Powdr a all fod yn wyn neu bron yn wyn/melyn/brown, tabledi, pelenni, capsiwlau o amrywiol liwiau.

Benzofuran Compounds

Enwau Gwyddonol

6-(2-aminopropyl)benzofuran (6-APB) or
1-(benzofuran-6-yl)propan-2-amine 5-(2-aminopropyl)benzofuran (5-APB)

Enw Cyffredinol

Cyfansoddion Benzofuran

Effeithiau Benzofuran Compounds

Effeithiau a Ddymunir:

Tebyg i ewfforia esctasi (MDMA), mwy o egni, empathi ag eraill, teimlo 'yn rhan o' amgylchedd a cherddoriaeth.

Sgl Effeithiau:

Anhunedd, cyfradd calon cyflymach a thymheredd, pryder, teimlo'n sl a chwydu,

Risgiau

Tymor byr:

Panig, ffwndro, cynnwrf ac ymosodedd, Paranoia.

Tymor hir:

Niwed i'r galon yn sgil gwenwyno cardiaidd, seicosis, mae sawl marwolaeth wedi bod yn gysylltieDig defnyddio cyfansoddion benzofuran.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How do Benzofuran Compounds work?

Mae cyfansoddion benzofuran yn deillio o'r dosbarthiadau phenethylamine ac amphetamine, sy'n sylweddau sy'n cael effaith debyg i 'sbd' (amffetamin) ac ecstasi (MDMA).

Statws Cyfreithiol:

Mae cyfansoddion benzofuran, gan gynnwys eu deilliadau syml, yn cael eu rheoli'n barhaol fel cyffuriau Dosbarth B dan ddeddf 1971, gan ddefnyddio diffiniad generig, gyda'r bwriad bydd rheolaeth yn dal ystod o gyfansoddion ac felly ar gyfer sylweddau cyfredol neu ragweladwy neu i'r dyfodol. Rhoddir cyfansoddion benzofuran yn Atodlen 1 yn Rheoliadau 2001, a dim ond ar gyfer ymchwil neu bwrpas arbennig arall bydd ar gael dan drwydded Swyddfa Gartref, oherwydd nid oes ganddynt unrhyw ddeunydd meddyginiaethol cyfreithus cydnabyddeDig.

How Are Benzofuran Compounds Taken?

Gellir llyncu tabledi, pelenni a chapsiwlau, gellir mewnanadlu'r powdr drwy'r trwyn, neu ei lyncu drwy ei lapio mewn papur sigart.

Paraphernalia

Dim.

Defnydd Meddygol:

Dim

Where do they come from?

Datblygwyd 6-APB gan ymchwilwyr yn gyntaf yn y 1990au wrth ymgymryd ag ymchwil i amrywiaethau annewrodocsid MDMA.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae rhai asiantaethau'n cynnig gwasanaethau arbennig megis cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd a chyfeiriadau posibl at adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu a'r adran achosion brys yn yr ysbyty lleol efallai wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Benzofuran Compounds problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234