This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Cocaine

CocÍn (powdr):
C, cŰc, eira ("snow"), charlie, stwff gwyn ("white"), ledi, stwff neis ("nice").

Crac (bas pur):
crac, cerrig, creigiau ("rock"), cerigos ("pebbles"), bas ("base"), "wash".

What does Cocaine look like?

Fel cocÍn hydroclorid, powdr gwyn ydy o ond fel crac, mae i'w weld fel lympiau neu dameidiau llwydwyn.

Cocaine in powder form

Enwau Gwyddonol

Benzoylmethyl Ecgonine

Enw Cyffredinol

CocÍn hydroclorid

Effeithiau Cocaine

Effeithiau a Ddymunir:

Ewfforia, bywiogrwydd, hwyliau da, hyder.

SgÓl Effeithiau:

Methu cysgu, colli chwant bwyd, tensiwn, ymosodedd.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefedd o ran y cyffur, Paranoia, gofid, Gorddos (posibilrwydd o farw).

Tymor hir:

Dibyniaeth seicolegol gref, Seicosis.

Reducing Harm

Information to help with Reducing Harm when using Cocaine

How does Cocaine work?

Yn symbylydd iír system nerfol ganolog, ac yn llethu chwant bwyd.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth A, yn unol ‚ Deddf Camddefnyddio Sylweddau.

How Is Cocaine Taken?

Powdr CocÍn:
Caiff ei ffroeni trwy'r trwyn, ei chwistrellu.

Crac:
Yn cael ei ysmygu.

Paraphernalia

Os caiff ei ffroeni: llafn rasel, arwyneb caled a gwastad (fel drych neu wydr), tiwb neu arian papur wedi'i rolio.

Os caiff ei chwistrellu: Nodwyddau a Chwistrellau, dwr, Swabiau.

Os caiff ei ysmygu: Ffoil, matsis/taniwr, pib crac ("Bong") sydd naill ai wedi cael ei chynhyrchu'n fasnachol o wydr / peirecs neu wedi'i gwneud gartref o dun diod neu lestri gwydr.

Defnydd Meddygol:

Fel anesthetig lleol.

O ble mae'n dod?

Mae'r llwyn coca, erythoxylwm coca, wedi'i dyfu yn ardal yr Andes yn Ne America ers miloedd o flynyddoedd a gwledydd fel Peru, Bolivia a Colombia yw'r brif ffynhonnell o ran cynhyrchu cocÍn hyd heddiw. Ar ei ffurf buraf, mae cocÍn yn gynnyrch gwyn a pherlaidd. Halwyn yw cocÍn sydd i'w gael ar ffurf powdr, sef cocÍn hydroclorid fel arfer. Mae cocÍn amhur yn bowdr gwyn, llwydwyn neu bincaidd yn aml. Caiff cocÍn stryd amhur neu "lygredig" ei gymysgu ‚ llenwadau powdr amrywiol er mwyn cynyddu ei bwysau; y sylweddau a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin yw soda pobi, lactos, decstros ac anaestheteg leol fel bensocen sy'n dynwared effaith fferru cocÍn ac yn ychwanegu ati. Gall cocÍn gael ei gymysgu hefyd ‚ symbylyddion eraill fel methamffetamin.

Gwasanaethau sy'n helpu

Yn y rhan fwyaf o ardaloedd yn y DU, mae Ďasiantaethau strydí neu brosiectau ar gael (syín cael eu galw weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) syín cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, rhaglenni cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cymorth a therapÔau ategol fel aciwbigo. Mae'r cynnydd yn y defnydd o symbylyddion wedi arwain at rai asiantaethau yn cynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapÔau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselyddion, a hefyd cyfeirio posibl at leoliadau adsefydlu preswyl. Mae rhai gwasanaethau ar gael dros oriau gwaith estynedig ac mae'n bosibl y byddant yn cynnig cymorth dros y penwythnos. Gall meddygon teulu, ac o bosibl, adran Achosion Brys ysbytai lleol gyfeirio at wasanaethau cyffuriau arbenigol hefyd yn ogystal ‚ gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, a hynny yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Ddibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Cocaine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234