This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Codeine

Cody, Captain Cody, Syrup

What does Codeine look like?

Mae Codeine ar gael fel arfer ar ffurf tabled, hylif geneuol ac weithiau mewn ffiolau i'w chwistrellu ar gyfer ei roi yn rhyng-gyhyrol.

A Codeine tablet

Enwau Gwyddonol

3-methylmorphine

Enw Cyffredinol

Codeine Phosphate

Effeithiau Codeine

Effeithiau a Ddymunir:

Llonyddwch, llai o bryder, ymlaciad, lleddfu poen.

Sgl Effeithiau:

Syrthni, ffwndro, dryswch, teimlo'n sl a chwydu, cosi a chwiwiau poeth, rhwymedd

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad, damweiniau, gorddos. Yn union fel Dihydrocodeine, dylid osgoi ei roi yn fewnwythiennol, oherwydd gall hyn arwain at niweidio'r gwythiennau a chylchrediad, hylif ar yr ysgyfaint a all fod yn beryglus iawn ac adwaith alergaidd difrifol iawn a all arwain at farwolaeth.

Tymor hir:

Dibyniaeth gorfforol a seicolegol drwy ddefnyddio'n fynych. Mae llawer o gymysgedd codeine yn cynnwys poen laddwyr, megis Paracetamol, ac os cymerir dosiau mawr, gall fod yn wenwynol i'r iau.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Codeine work?

Opiad. Iselydd y system nerfol ganolog, poen laddwr, lleddfu peswch, Tawelydd.

Statws Cyfreithiol:

Mae'r tabledi yn Nosbarth B dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, ond mae ffiolau i'w chwistrellu yn Nosbarth A. Meddyginiaeth gyda phresgripsiwn yn unig (gellir dod o hyd i ychyDig o codeine mewn rhai meddyginiaethau y gellir eu prynu heb bresgripsiwn o'r fferyllfa).

How Is Codeine Taken?

Mae'r tabledi'n cael eu llyncu drwy'r geg. Ni ddylid chwistrellu Codeine yn fewnwythiennol (fel Dihydrocodeine) - mae defnyddwyr sydd wedi ceisio malu tabledi'n fn i'w chwistrellu wedi adrodd am brofiad poenus. Mae ffiolau y gellir eu chwistrellu ar gyfer pigiadau rhyng-gyhyrol.

Paraphernalia

Os caiff ei chwistrellu, ffiolau wedi'u paratoi, nodwydd chwistrell.

Defnydd Meddygol:

Rhagnodir gan feddyg i drin poen ysgafn i ganolig yn ogystal ag ar gyfer peswch a diffyg anadl. Gellir ei gymryd hefyd i drin dolur rhydd. Gellir cyfuno ychyDig o codeine gyda meddyginiaethau eraill megis Paracetamol, ibuprofen neu Aspirin, ar gyfer trin cur pen ayb. Gellir dod o hyd iddo mewn ffisig tagu, tabledi neu gapsiwlau a gellir eu prynu mewn fferyllfa fel meddyginiaethau dros y cownter. Ceir rhybuddion ar y pecynnau hyn ynghylch y risg o ddibyniaeth. Mae codeine hefyd mewn meddyginiaethau eraill megis Co-codamol a hefyd mewn meddyginiaethau eraill dros y cownter.

O ble mae'n dod?

Mae'n gyffur fferyllol sydd weithiau yn ailgyfeirieDig gan fasnachwyr, fferyllfeydd neu bresgripsiwn MT.

Gwasanaethau sy'n helpu

Gall y rhai sy'n defnyddio Codeine gael cymorth gan 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol, sy'n cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai atgyfeirio at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhan fel arfer mewn neu ger ysbytai ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu'r rhai sy'n defnyddio cyffuriau, yn enwedig pobl sy'n gaeth yn gorfforol. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid iddynt fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Codeine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234