This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Crystal Meth

Ice, meth, crystal, crystal meth, crank, glass, chalk, fire, go-fast, tweak, nazi dope, gack, jib, shabu, tik, yaba, P, Tina.

What does Crystal Meth look like?

Powdr crisialaidd, tabled

Crystal Meth

Enwau Gwyddonol

n-methyl-1-phenyl-propan-2-amine

Enw Cyffredinol

Crystal Methamphetamine, Methylamphetamine, Desoxyephedrine.

Effeithiau Crystal Meth

Effeithiau a Ddymunir:

Mwy bywiog, gwell canolbwyntiad, egni, dedwyddwch, mwy o hunan-barch, libido gwell, lleihau chwant bwyd Effeithiau tebyg i amffetaminau a chocÍn, ond yn para'n hirach

SgÓl Effeithiau:

Croen denau, Paranoia, cyfradd calon gyflymach, pwysedd gwaed uwch, ffwndrus, dolur rhydd a theimlo'n s‚l, chwysu gormodol, diffyg chwant bwyd, methu cysgu, cryndod, gwasgu'r Ín yn dynn, anniddigrwydd, siaradus, panig, cyfareddiad diymollwng ‚ thasgau ailadroddus, libido uwch, tymheredd corff uwch.

Risgiau

Tymor byr:

Posibilrwydd mawr o gamdriniaeth a dibyniaeth, seicosis, trais, gorddos (trawiadau, Coma a marwolaeth).

Tymor hir:

Posibilrwydd mawr o drais a dibyniaeth, ymddygiad obsesiynol, 'ceg meth' - colli dannedd yn ymwneud ‚ defnyddio crystal meth, goddefiad (angen mwy o'r cyhyr i gael yr un effaith), symptomau rhoi'r gorau, gan gynnwys iselder, seicosis yn ymwneud ‚ chyffuriau (gall bara am fisoedd neu flynyddoedd ar Űl rhoi'r gorau i ddefnyddio cyffuriau).

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Crystal Meth work?

Symbylydd synthetig, seicoweithredol

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth A dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is Crystal Meth Taken?

Snwffian drwy'r trwyn, ysmygu, chwistrellu neu weithiau gall fod ar ffurf tawddgyffur (rhefrol neu weiniol).

Paraphernalia

Os yw'n cael ei snwffian, defnyddir llafn rasel i'w dorri ar arwyneb caled gwastad fel drych neu wydr neu deilsen. Defnyddir tiwb neu arian papur wedi'i rolio fel 'pibell'.
Os yw'n cael ei chwistrellu: chwistrell a nodwydd, dwr, rhwymyn tynhau.
Os yw'n cael ei ysmygu: matsys a ffoil.

Defnydd Meddygol:

Dim

O ble mae'n dod?

Yn debyg yn gemegol i amffetamin a methcathinon. Fe'i cynhyrchir fel arfer mewn labordai dramor.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol fel aciwbigo. Mae cynnydd yn y defnydd o symbylydd wedi arwain rhai asiantaethau i gynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapÔau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd a chyfeiriadau posibl at adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu a'r adran achosion brys yn yr ysbyty lleol efallai wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal ‚ gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Crystal Meth problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012