This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Diconal

Diconal, dikes, pinkies.

What does Diconal look like?

Tabledi 10mg (yn cynnwys 30mg o Cyclizine hydrochloride), pinc, sydd wedi'i marcio gyda Wellcome F3A.

Diconal in tablet form

Enwau Gwyddonol

Dipipanone Hydrochloride

Enw Cyffredinol

Opioid

Effeithiau Diconal

Effeithiau a Ddymunir:

Llonder neu ruthr dwys wrth ei chwistrellu, ewfforia, a llai o bryder.

Sgl Effeithiau:

Cysglyd, dryswch, cyfog, chwydu, rhwym.

Risgiau

Tymor byr:

Posibilrwydd uchel o or ddos, goddefgarwch, damweiniau.

Tymor hir:

Defnydd gorfodol, dibyniaeth. Os yw'n cael ei chwistrellu mae'n beryglus iawn gan ei fod yn cynnwys silicon sy'n achosi niwed i gylchrediad, gwythiennau wedi blocio, briwiau, pydredd (sy'n aml yn arwain at dorri aelodau i ffwrdd).

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Diconal work?

Iselydd y system nerfol ganolog, poen laddwr.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth A - dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is Diconal Taken?

Drwy'r geg, neu bydd tabledi'n cael eu gwasgu a'u chwistrellu.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei chwistrellu: nodwyddau a chwistrell, dwr, matsien neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau.

Defnydd Meddygol:

I reoli poen cymedrol i ddifrifol.

O ble mae'n dod?

Dyma gyffuriau fferyllol sydd weithiau'n cael ei ddargyfeirio gan wneuthurwyr, fferyllfeydd a phresgripsiwn Meddyg Teulu.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai wneud cyfeiriadau at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn ysbytai neu gyferbyn iddynt ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu rhai sy'n defnyddio cyffuriau, yn enwedig unigolion sy'n gaeth i gyffuriau opiate/opioid. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid iddynt fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Diconal problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012