This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Ecstasy

DMA, MDEA, burgers, ecstasy, E, eckies, echos, exies, mitzies, tablets, Pink Love, Green Apple, neu'n cael eu hadnabod o'r cynllun ar y tabledi, e.e. shamrock a moch, logo Mitsubishi ac ati.

What does Ecstasy look like?

Tabledi, capsiwlau, mewn ystod o feintiau, siapiau a lliwiau. Weithiau'n bowdr gwyn.

A variety of Ecstasy tablets

Enwau Gwyddonol

Methylenedioxymethylamphetamine: Ydy o'n unrhyw syndod bod hwn yn cael ei dalfyrru yn MDMA?

Enw Cyffredinol

Phenethylamines

Effeithiau Ecstasy

Effeithiau a Ddymunir:

Ewfforia, empathi, llonder, egni.

SgÓl Effeithiau:

Chwysu, cyfog, chwydu, symudiadau llygaid cyflym (nystagmus), dadhydradiad, dryswch, pryder.

Risgiau

Tymor byr:

Cynnwys anhysbys y tabledi (mae llawer o dabledi ffug yn cael eu gwerthu fel ecstasi, sy'n gallu cynnwys sylweddau eraill mwy gwenwynig), trawiad gwres, ymgwympo, Coma.

Tymor hir:

Nid ydynt yn glir eto, ond gallent gynnwys aflonyddwch seicolegol, iselder, niwed i'r iau a'r arennau. Mae tystiolaeth gynyddol o niwed i'r terfynau nerf yn yr ymennydd ond mae effeithiau hyn ar ymddygiad a'r canlyniadau hir dymor i ddefnyddwyr yn dal yn anhysbys.

Reducing Harm

Information to help with Reducing Harm when using Ecstasy

How does Ecstasy work?

Symbylydd/seicedelig, empathogen.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth A dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is Ecstasy Taken?

Fel arfer drwy'r geg, ond gellir ei ysmygu. Mae chwistrellu'n amhoblogaidd gan nad yw'n gweithio mor hir. Dyma'r cyffur dawnsio ystrydebol.

Paraphernalia

Dim.

Defnydd Meddygol:

Dim

O ble mae'n dod?

Gwneir MDMA yn anghyfreithlon yn Unol Daleithiau America ac yng ngorllewin a dwyrain Ewrop. Oherwydd y galw aruthrol am ecstasi a natur annibynadwy'r farchnad gyffuriau anghyfreithlon, mae llawer o gynnyrch eraill yn cael ei werthu yn ei le.

Gall y rhain gynnwys cyfansoddion eraill y teulu phenethylamine, megis Methylenedioxyamphetamine (MDA) neu methylenedioxyethylamphetamine (MDEA). Maen nhw hefyd yn gallu cynnwys cymysgedd o gyffuriau eraill fel amffetaminau a LSD, caffein, Ketamine ac ephedrin.

Mae tabledi eraill sy'n edrych yn debyg iddynt, ond nad ydynt yn cynnwys unrhyw gyffuriau o gwbl. Nid oes ffordd ddibynadwy o ddarganfod beth sydd mewn tabled sy'n dod o'r farchnad gyffuriau anghyfreithlon hon heb eu dadansoddi.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gallwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Fodd bynnag, ychydig iawn o'r rhai sy'n defnyddio ecstasi a 'chyffuriau dawnsio' eraill sy'n mynd at asiantaethau cyffuriau gan nad ydynt yn gweld bod eu defnydd o gyffuriau yn broblem. Mae llawer o asiantaethau yn gwneud gwaith allanol neu waith gwybodaeth arall ‚ defnyddwyr ifanc cyffuriau dawnsio. I gael disgrifiad o'r hyn y mae gwasanaethau cyffuriau gwahanol yn ei wneud, dewiswch wasanaethau helpu yma neu'r brif ddewislen.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Ecstasy problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234