This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Heroin

H, Brown, smack, gear, junk, skag, horse, China white, dragon, toot.

What does Heroin look like?

Cyfreithlon:
Mae heroin sydd wedi'i gynhyrchu'n fferyllol yn bowdr gwyn pur, y gellir ei wneud yn dabledi ac ampylau, neu fel ffisig. Anghyfreithlon:
Powdr llwydfelyn neu frown fel arfer. Neu'n fwy anaml, fel powdr gwyn (Chinese no. 4, neu 'China White').

Heroin as a brown powder

Enwau Gwyddonol

Diamorphine Hydrochloride, Diacetylmorphine

Enw Cyffredinol

Heroin. Opioid lled-synthetig yn tarddu o forffin

Effeithiau Heroin

Effeithiau a Ddymunir:

Rhuthr dwys, ewfforia, llonder, ymlacio a llai o bryder, teimlad o les gwresog

SgÓl Effeithiau:

Cyfog, chwydu, syrthni, y galon yn curo'n arafach, anadluín ysgafn, Coma sydd weithiau'n lladd

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad a gorddos, gall problemau godi hefyd o amhurdeb os yw heroin yn cael ei chwistrellu, fel penysgafnder, cur pen, diffyg cydsymud, cyfog, yn ogystal ‚ risgiau chwistrellu fel casgliad a gwythiennau'n dadchwyddo.

Tymor hir:

Dibyniaeth, ac mewn defnyddwyr hir dymor, mae perygl o fethu ‚ chymryd gofal arferol o'r corff gan fod heroin yn boen laddwr effeithiol iawn ac yn atal chwant bwyd.

Mae chwistrellu heroin amhur - mae cyfraddau purdeb nodweddiadol yn y Deyrnas UneDig yn amrywio o 10% i 40% - yn gallu niweidio'r system gylchredol, gan arwain at gasgliad, wlserau, thrombosis ac ati.

Mae arferion chwistrellu nad ydynt yn ddi-haint yn cynyddu'r risg o gael clefydau yn y gwaed fel Septicaemia, Hepatitis C a HIV.

Reducing Harm

Information to help with Reducing Harm when using Heroin

How does Heroin work?

Iselydd y system nerfol ganolog, poen laddwr.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth A dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is Heroin Taken?

Ei snwffian i fyny'r trwyn, ei ysmygu o ffoil ('Tooting', 'chasing' neu 'chasing the dragon'), neu wedi'i gymysgu ‚ thybaco mewn sigarťt wedi'i rowlio ‚ llaw, neu ei chwistrellu.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei snwffian:
Llafn rasel, arwyneb gwastad caled (fel drych neu wydr), tiwb neu arian papur wedi'i rolio.

Os yw'n cael ei ysmygu:
Ffoil, matsis neu daniwr, papurau sigarťt, tybaco.

Os yw'n cael ei chwistrellu:
Nodwydd a chwistrell, dwr asid sitrig, matsis neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau, swabiau.

Defnydd Meddygol:

Yn ei ffurf fferyllol fel Diamorffin i drin poen eithriadol e.e. canser terfynol.

O ble mae'n dod?

Daw heroin o'r pabi opiwm, sy'n tyfu mewn sawl rhan o'r byd (yn cynnwys Prydain). Y prif ganolfannau sy'n ei gynhyrchu'n anghyfreithlon yw rhanbarthau ymylol Iran, Afghanistan a Pakistan (a elwir yn 'Golden Crescent'), ac o gwmpas ffiniau Gwlad Thai, Burma a Laos (a elwir yn 'Golden Triangle').

Gwasanaethau sy'n helpu

Gall y rhai sy'n defnyddio heroin gael cymorth gan 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai wneud cyfeiriadau at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn ysbytai neu gerllaw ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu rhai sy'n defnyddio cyffuriau, yn enwedig pobl sy'n gaeth i gyffuriau fel heroin. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid iddynt fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau. Mae llawer o'r rhai sy'n defnyddio heroin yn cael eu cyfeirio am driniaeth drwy'r drefn cyfiawnder troseddol.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Heroin problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234