This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Ketamine

Ketamine, K, special K, vitamin K.

What does Ketamine look like?

Cyfreithlon:
Iíw chwistrellu, fel arfer mae'n hylif clir mewn ffiolau (enw brand Ketalar).

Anghyfreithlon:
Fel tabledi neu bowdr yn amrywio mewn lliw o lwydwyn i frown golau

Ketamine is a clear liquid

Enwau Gwyddonol

Ketamine Hydrochloride

Enw Cyffredinol

Ketamine

Effeithiau Ketamine

Effeithiau a Ddymunir:

Gwerthir Ketamine yn aml fel ecstasi, felly heb yn wybod byddai defnyddwyr yn chwilio am ddedwyddwch, empathi, llonder ac egni.

SgÓl Effeithiau:

Syrthni, penysgafnder, fferdod, diffyg cydlyniad, ffwndro, rhithwelediadau, datgysylltiad, teimlad y tu allan i'r corff.

Risgiau

Tymor byr:

Damweiniau, pryder, pyliau panig a/neu ymgwympiad.

Tymor hir:

Dibyniaeth seicolegol, goddefedd, problemau pledren.

Reducing Harm

Information to help with Reducing Harm when using Ketamine

How does Ketamine work?

Rhithbair, anesthetig

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth B dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is Ketamine Taken?

Cyfreithlon:
Chwistrelliad mewngyhyrol

Anghyfreithlon:
Drwy'r geg fel tabledi, gellir sniffian powdr drwy'r trwyn, chwistrellu

Paraphernalia

Sniffian: Gellir defnyddio llafn rasel ar wyneb caled lefel (megis drych neu wydr) gyda'r powdr wedi'i falu, yn cael ei sniffian i fyny tiwb papur neu ddarn arian papur wedi'i rolio. Chwistrellu - nodwyddau a chwistrelli

Defnydd Meddygol:

Fel anesthetig cyffredinol gweithredu dros fyr amser.

O ble mae'n dod?

Yn deillio o'r diwydiant fferyllol

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Mae rhai asiantaethau yn darparu gweithwyr allgymorth sy'n ymweld ‚ chlybiau i roi taflenni a dod i gysylltiad ‚ defnyddwyr, yn benodol ar gyfer lleihau niwed.

Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau. I gael disgrifiad o'r hyn y mae gwasanaethau cyffuriau gwahanol yn eu gwneud, dewiswch wasanaethau helpu yma neu'r brif ddewislen.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Ketamine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234